Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) is op zoek naar scholen voor voortgezet onderwijs die vanaf komend schooljaar 2023-2024 het concept-examenprogramma Praktijkroute havo-Educatie willen beproeven.

Het schoolexamenvak Praktijkroute havo-Educatie is ontwikkeld voor havisten in de bovenbouw. In de praktijkroute krijgen zij de gelegenheid om zich te oriënteren op het onderwijs en op het beroep van leraar.

In de pilotfase heeft een school een ontheffing nodig van het ministerie van OCW om het concept-examenprogramma als extra schoolexamenvak aan te kunnen bieden, waarbij het cijfer meetelt in het combinatiecijfer.

Op de website van SLO staat meer informatie.

Deel dit bericht: