Plaatsingswijzers met alleen enkelvoudig advies verboden

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt met een verbod op plaatsingswijzers met uitsluitend enkelvoudige schooladviezen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar plaatsingswijzers laat volgens Dekker zien dat scholen lang niet altijd het belang van de leerling voorop stellen. ‘Zo wordt onder meer gesteld dat het voor scholen moeilijker wordt om de druk van ouders (om het advies op te hogen) te weerstaan als een meervoudig advies ook tot de mogelijkheden behoort. Een andere reden om een enkelvoudig advies te willen verplichten is dat het voor het voortgezet onderwijs makkelijker is om leerlingen met een dergelijk advies te plaatsen’, zo staat in de brief van de staatssecretaris.

Plaatsingswijzers moeten helder zijn

Hij signaleert ook dat scholen op een volgens hem ongewenste manier creatief omgaan met het meervoudige schooladvies. ‘Men kiest dan bijvoorbeeld voor een meervoudig plaatsingsadvies in plaats van voor een meervoudig schooladvies. Een plaatsingsadvies heeft echter geen juridische status. Een VO-school kan zelf bepalen of zij met dit aanvullende advies rekening houdt bij de toelating en plaatsing van de leerling. Dit zorgt voor onduidelijkheid, in het bijzonder voor desbetreffende leerlingen en hun ouders.’

De bevindingen zijn voor Dekker aanleiding om in het najaar met een voorstel te komen dat regelt dat het niet langer is toegestaan om in plaatsingswijzers op te nemen dat basisscholen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Extra informatie groep 8’er eisen mag niet!

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) beschuldigt het voortgezet onderwijs van illegale praktijken. Volgens de vakbond is het nog altijd zo dat vo-scholen van basisscholen extra informatie eisen over groep 8-leerlingen om tot plaatsing te kunnen overgaan. Dit is wettelijk niet toegestaan.

‘Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8-leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend is’, stelt de AVS. De bond baseert zich op een peiling onder ruim 500 basisschoolleiders.

Vragen staat vrij!

VOS/ABB wijst erop dat een school voor voortgezet onderwijs altijd om aanvullende informatie mag vragen over een groep 8 -leerling die zich heeft aangemeld. Als de ouders van de betreffende leerling daarmee instemmen, mag de basisschool die extra informatie aan de vo-school verstrekken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Zorgen over plaatsingswijzers voor schooladvies

De PO-Raad en VO-raad maken zich ‘in toenemende mate’ zorgen over het gebruik van regionale plaatsingswijzers om te komen tot een schooladvies. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, die deze week nog in debat gaat over het schooladvies.

‘Er is een risico dat deze scores worden verabsoluteerd en harde grenzen worden voor het verkrijgen van een bepaald advies’, schrijven de beide sectorraden in hun brief. Zij  vragen de Kamer om in de evaluatie naar de effectiviteit van de nieuwe wetgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs nadrukkelijk aandacht te vragen voor het functioneren van plaatsingswijzers.

Plaatsingswijzers zijn regionale afspraken tussen basisscholen en middelbare scholen over de overstap van groep 8 naar de brugklas. In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Inspectie van het Onderwijs in januari al elf plaatsingswijzers gecontroleerd. Slechts één daarvan bleek te voldoen aan de nieuwe regelgeving, de andere tien waren niet op alle onderdelen in orde. Dit meldde staatssecretaris Sander Dekker al in zijn brief van 11 februari. De inspectie houdt uiteraard de vinger aan de pols.

Standaard terugkoppeling
De PO-Raad en VO-raad vragen in hun brief ook om een standaard terugkoppeling van gegevens over de schoolloopbaan van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs aan basisscholen, zodat zij de informatie kunnen gebruiken voor de evaluatie van de advisering. Verder vragen de sectorraden de Tweede Kamer om erop aan te dringen dat er op korte termijn helderheid komt over de uitwerking van de indicator onderbouwrendement, zodat vo-scholen zich niet direct zorgen hoeven te maken als een leerling op een lager niveau terechtkomt dan het schooladvies aangaf. Op dit moment worden vo-scholen daarop ‘afgerekend’.

‘Onenigheid’
Het schooladvies-nieuwe-stijl, dat dit jaar voor het eerst wordt uitgebracht, houdt de gemoederen intussen flink bezig. Het advies is vanaf dit jaar niet meer gebaseerd op de resultaten uit de eindtoets; het wordt opgesteld door de leerkracht, die het kind al langer kent. Dit vanwege de toenemende kritiek dat de eindtoets maar een momentopname was.

Toch blijken er zowel onder ouders als onder vo-scholen twijfels te bestaan over de juistheid van het schooladvies. Magazine School! van 12 februari wijdde daar al een artikel aan met reacties uit het veld.

Vandaag bericht de Volkskrant over ‘onenigheid over schooladvies zonder citoscore’.