Maatschappijprofielen sluiten niet aan op universiteit

Leerlingen met een natuurprofiel doen het beter op de universiteit, ook in de alfa- en gamma-opleidingen. Omdat dit niet het doel was van de verschillende vwo-profielen, pleit promovenda Els van Rooij voor een nieuwe discussie hierover. Zij vindt ook dat er meer universitair geschoolde vwo-leraren moeten komen. 

Uit haar onderzoek blijkt dat bètaleerlingen nieuwsgieriger zijn, meer wetenschappelijke interesse hebben en mede daardoor beter voorbereid lijken te zijn op de universiteit. Zij stelt dat de reden ook gezocht kan worden bij de negatieve beeldvorming van alfa- en gammawetenschap ten opzichte van bètawetenschap.

Wat betreft haar pleidooi voor meer universitair geschoolde vwo-leraren, benadrukt Van Rooij dat die nodig zijn voor een goede voorbereiding van vwo-leerlingen op een universitaire opleiding.

Lees meer…

Vmbo vernieuwt, maar zonder geld lukt dat niet

De invoering van de nieuwe profielen in het vmbo lukt alleen als er extra geld voor beschikbaar komt. Dat is de strekking van een brief van de VO-raad en de Stichting Platform Vmbo’s (SPV) aan de Tweede Kamer.

Vanaf augustus bieden scholen in de bovenbouw van het beroepsgerichte vmbo tien nieuwe profielen aan, die beter aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het onderwijsaanbod hiermee duidelijker, breder en actueler wordt.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schreef in april naar aanleiding van het advies Herkenbaar vmbo met vakmanschap van de Onderwijsraad en het manifest MBO2025 van de MBO Raad in een brief aan de Tweede Kamer dat hij blij is met deze vernieuwing.

Dekker ziet de nieuwe profielen als een eerste stap in een groter proces. ‘Het vmbo is immers veel meer dan het beroepsgerichte curriculum in de bovenbouw van drie leerwegen. De onderbouw, algemeen vormende vakken en de theoretische leerweg zijn tevens cruciale onderdelen van het vmbo’, aldus de staatssecretaris.

Vernieuwing vmbo met miniem budget?

De VO-raad en SPV waarschuwen nu dat de vernieuwing alleen succesvol kan worden als er voldoende geld voor is. Dat is nu niet het geval, vinden ze.

‘Er is een miniem budget (5,5 miljoen euro) beschikbaar voor scholen en docenten om deze vernieuwing vorm te geven, gefinancierd vanuit een eenmalige cao-bonus. Dit budget is op dit moment nagenoeg uitgeput. Hiermee doen we geen recht aan al het werk dat in de vmbo-scholen wordt verzet’, zo staat in hun brief aan de Kamer.

Ze willen onder andere dat docenten ‘volop gelegenheid krijgen om hun vakmanschap op peil te houden of te brengen’. Daarvoor is het noodzakelijk, zo stellen de VO-raad en SPV, dat bijscholing tegen gereduceerd tarief beschikbaar blijft, zoals nu wordt aangeboden via www.bijscholingvmbo.nl.

Tevens wijzen de afzenders van de brief erop dat door geldgebrek met name de technische profielen in een aantal regio’s mogelijk zullen verdwijnen. ‘Aanpassing van gebouwen, aanschaffing van inventaris en de hogere materiaal- en examenkosten brengen investeringen en daarmee risico’s met zich mee, zeker in een krimpende markt.’

Van vier naar vijf leerjaren in vmbo

In hun brief roepen de VO-raad en SPV er ook toe op om het vmbo met een jaar te verlengen. ‘Om vmbo-leerlingen (…) een ‘gelijk speelveld’ te bieden ten opzichte van havisten en vwo’ers, betekent dat in onze optiek dat de opleidingsduur van het vmbo verlengd moet worden van 4 naar – ten minste – 5 jaar.’

Dit idee vloeit voort uit het plan om vmbo en havo te integreren. Dat plan werd vorig jaar gelanceerd in het manifest MBO2025.

In het aprilnummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! stond een artikel over de vernieuwing in het vmbo: Tien nieuwe profielen voor het vmbo

Conversietabel getuigschriften en vakken

In de onlangs gepubliceerde Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO kunnen leraren zien welke (huidige en oude) getuigschriften een bevoegdheid opleveren voor de nieuwe vmbo-profielvakken.

De regeling heeft ook betrekking op vakken of programmaonderdelen in het voortgezet onderwijs waar geen passende lerarenopleidingen voor bestaan. Dit laatste betreft onder andere de vakken rekenen, Onderzoek en ontwerpen en Natuur, leven en technologie (NLT).

Ook geeft de regeling aan wat de reikwijdte is voor het bekwaamheidsgebied en wordt erin vermeld of en zo ja welke aanvullende voorwaarden gesteld worden. De regeling geldt per 1 mei 2016.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hoe verkrijgen vmbo’s nieuwe profiellicenties?

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt op welke wijze bestaande vmbo-licenties worden omgezet naar nieuwe profiellicenties en hoe scholen die licenties kunnen verkrijgen.

De omzetting is nodig omdat naar verwachting per 1 augustus 2016 de bestaande afdelings-, intrasectorale en intersectorale vmbo-programma’s worden vervangen door een aanbod van tien beroepsgerichte profielen.

Op de Routekaart naar profielen vmbo staat op welke profiellicenties de school aanspraak kan maken in het schooljaar 2016-2017. Scholen kunnen hun huidige licenties op basis van verwantschap inwisselen voor een profiellicentie. Het verkrijgen van nieuwe licenties kan op basis van afspraken in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) of door uitbreiding van het aanbod (artikel 68 WVO).

Ook louter onderliggende – via het RPO verkregen – licenties kunnen ingewisseld worden voor een profiellicentie. OCW beoogt daarmee de drempel voor het aanbieden van sectorale profielen zo laag mogelijk te houden.

Het wetsvoorstel Profielen vmbo wordt nog in de Tweede Kamer behandeld. De informatie in de routekaart is daarmee onder voorbehoud van politieke besluitvorming.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wat vindt u van wetsvoorstel voor profielen in vmbo?

Nog tot en met 31 mei kunt u via een internetconsultatie input leveren voor het wetsvoorstel over de invoering van profielen in het vmbo.

Met dit wetsvoorstel worden de sectoren en afdelingen in het vmbo vervangen door profielen. Elk profiel zal bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het beroepsgerichte onderwijs zal gaan bestaan uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel de verouderde beroepsgerichte examenprogramma’s te vernieuwen.Ook moet het een breed, overzichtelijk en organiseerbaar aanbod van beroepsgerichte profielen realiseren.

Op basis van de reacties uit het onderwijsveld wordt het wetsvoorstel mogelijk aangepast.

Ga naar de internetconsultatie