Met ‘voldoende’ meedoen aan pilot Regelluwe scholen

Elke school die voldoet aan de basiseisen mag meedoen aan het experiment Regelluwe scholen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe aangenomen.

Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA dienden de motie in. Zij vinden dat niet alleen scholen met de beoordeling ‘goed’ of het predicaat ‘excellent’ aan het experiment mogen meedoen, maar ook scholen met de beoordeling ‘voldoende’. De Tweede Kamer is het daar dus mee eens.

Van Meenen noemt het op Twitter goed nieuws in de strijd tegen regel- en werkdruk.

Educatieve keuzedagen niet bedoeld als extra vakantie

Educatieve keuzedagen zijn geen verkapte vakantiedagen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op kritische vragen hierover van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Scholen die experimenteren met educatieve keuzedagen, zijn hier volgens Slob positief over. Deze mogelijkheid maakt volgens hem meer maatwerk mogelijk. ‘De keuzedagen bieden ruimte voor differentiatie, spelen in op persoonlijke interesses van leerlingen en stimuleren een bredere blik op de wereld en de samenleving’, aldus de minister.

Hij vervolgt: ‘Door de mogelijkheid van het opnemen van een educatieve keuzedag te beperken tot enkele schooldagen per jaar gekoppeld aan de beoordeling door de school of een keuzedag een educatief doel dient, wordt duidelijk dat het niet de bedoeling is om mogelijkheden voor verkapte vakantiedagen te creëren.’

De vragen van GroenLinks en de reactie van de minister staan in het kader van het experiment Regelluwe scholen.

Lees meer…

Deze week meer info over uitbreiding Regelluwe scholen

Schoolbesturen krijgen vanaf deze week informatie over de aanmeldprocedure voor de uitbreiding van het experiment Regelluwe scholen, zo staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In januari kondigde Slob aan dat het experiment Regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs zou worden uitgebreid met een ‘beperkt aantal’ scholen. Uit de brief die Slob nu naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat het experiment wordt uitgebreid met maximaal 48 scholen.

Loslaten van regels

Van nieuwe scholen zal worden gevraagd zich aan te sluiten bij een aantal deelexperimenten die nu al lopen binnen het experiment. Dit om meer informatie te krijgen over de effecten van het loslaten van bepaalde regels.

Voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor deelname, is dat het onderwijs op de school van aantoonbaar goede kwaliteit is. Ook scholen die niet het predicaat ‘excellent’ hebben, komen in aanmerking.

Loting

Bij de selectie zal mede worden gekeken naar de spreiding van de scholen over het land. Bij meer dan 48 nieuwe aanmeldingen, zal worden geloot.

Over de informatieverstrekking voor deelname aan het experiment meldt Slob dat die begint in week 15 ‘zodat nieuwe scholen nog voor de zomer uitsluitsel kunnen krijgen’. Week 15 is de week van 9 tot 16 april.

Lees meer…

Regelluwe scholen: positieve punten direct invoeren

Twee onderwerpen uit het experiment Regelluwe scholen kunnen mogelijk direct worden toegepast op alle scholen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de Tweede voortgangsrapportage Regelluwe scholen.

‘Op basis van de ervaringen is voor twee onderwerpen opportuun te verkennen of deze regels direct kunnen worden aangepast voor alle scholen’, aldus Slob in zijn brief. Het betreft de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs en vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs.

De gedachte achter de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs is dat kinderen niet alleen leren op school, maar ook daarbuiten. Ouders kunnen maximaal twee dagen per jaar onder schooltijd iets bijzonders doen met hun kind dat afwijkt van het reguliere onderwijsprogramma, mits er sprake is van een educatief doel.

De vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs leidt op de scholen die aan het experiment Regelluwe scholen meedoen tot een afname van de werkdruk, zo staat in de brief van Slob. Ook dit onderwerp zou direct op alle scholen kunnen worden ingevoerd.

Slob ziet nog meer positieve punten, maar het is volgens hem lastiger om die direct op alle scholen in te voeren:

  • Inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd;
  • Verminderen van instroommomenten in het primair onderwijs;
  • Vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo;
  • Afnemen van deelexamens op de eigen school;
  • Afwijken van bevoegdheidseisen in het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Veel excellente scholen willen van regels afwijken

Scholen met het predicaat ‘excellent’ willen gretig gebruikmaken van de mogelijkheid om van regels en wetgeving af te wijken. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw.

Scholen die twee jaar uitblinken, mogen vanaf dit jaar afwijken van regels en wetgeving. Het blijkt dat vooral basisscholen af willen van bureaucratische rompslomp rond de verplichte schoolplannen en dubbele administratie.

Veel excellente scholen voor voortgezet onderwijs willen het eindexamen in vreemde talen veranderen. Trouw noemt verschillende voorbeelden.

Lees meer…

Experiment regelluwe scholen kan van start

Het experiment met regelluwe scholen begint op 1 januari 2016. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Excellente basis- en middelbare scholen die aan dit experiment meedoen, mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal lesuren en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft ervoor gekozen om het experiment te starten met scholen die twee keer het predicaat excellent hebben gekregen. De gedachte hierachter is dat deze scholen bewezen hebben goed onderwijs te bieden.

De deelnemende scholen mogen niet van alle regels afwijken. Zo moeten scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen wel een volledig diploma laten halen, zodat er geen problemen ontstaan met de vervolgopleiding. Ook blijven ze zich verantwoorden over het geld dat ze uitgeven en is een voorwaarde dat ouders, leerlingen en leraren in de medezeggenschapsraad instemmen met deelname aan het experiment.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl