Twee onderwerpen uit het experiment Regelluwe scholen kunnen mogelijk direct worden toegepast op alle scholen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de Tweede voortgangsrapportage Regelluwe scholen.

‘Op basis van de ervaringen is voor twee onderwerpen opportuun te verkennen of deze regels direct kunnen worden aangepast voor alle scholen’, aldus Slob in zijn brief. Het betreft de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs en vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs.

De gedachte achter de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs is dat kinderen niet alleen leren op school, maar ook daarbuiten. Ouders kunnen maximaal twee dagen per jaar onder schooltijd iets bijzonders doen met hun kind dat afwijkt van het reguliere onderwijsprogramma, mits er sprake is van een educatief doel.

De vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs leidt op de scholen die aan het experiment Regelluwe scholen meedoen tot een afname van de werkdruk, zo staat in de brief van Slob. Ook dit onderwerp zou direct op alle scholen kunnen worden ingevoerd.

Slob ziet nog meer positieve punten, maar het is volgens hem lastiger om die direct op alle scholen in te voeren:

  • Inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd;
  • Verminderen van instroommomenten in het primair onderwijs;
  • Vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo;
  • Afnemen van deelexamens op de eigen school;
  • Afwijken van bevoegdheidseisen in het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: