Weg met realistisch rekenen, gewoon weer rijtjes stampen!

Kinderen op de basisschool moeten weer rijtjes stampen bij rekenles. Dat zeggen critici van de huidige lesmethoden, die veel plaatjes, raadseltjes en context aanbieden, meldt Nieuwsuur.

Realistisch rekenen is volgens critici de oorzaak van de teruglopende rekenresultaten van Nederlandse kinderen. ‘Er kunnen nog zulke leuke plaatjes bij een opgave staan, maar als kinderen de basis niet snappen zijn die toch niet aantrekkelijk’, zo citeert Nieuwsuur onderwijsdirecteur Anna Bosman van het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Nieuwsuur laat ook leerkracht Berrie van den Bovenkamp van groep 5 van openbare basisschool De Witte Vlinder in Arnhem aan het woord: ‘Ik ben erachter gekomen dat het niet oplevert wat het moet opleveren. Gewoon veel sommen en rijtjes oefenen doet de resultaten wel stijgen. Het werkt, dus waarom zou je dat veranderen? Het kan ouderwets zijn maar de kinderen scoren er beter mee.’

Lees meer…

Geen rekenexamen in voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer heeft het plan van onderwijsminister Arie Slob voor een rekenexamen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weggestemd.

Het idee was dat scholen vanaf komend schooljaar 2019-2020 zelf een rekenexamen zouden gaan afnemen, zo stond in een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afgelopen november naar de Tweede Kamer stuurden. Leerlingen zouden er minimaal een vier voor moeten halen. Het resultaat zou op de cijferlijst moeten komen en gaan meetellen voor het behalen van het diploma. Zo kon volgens de minister recht worden gedaan aan het belang van rekenen in het curriculum.

Het plan kon niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer. Daar werd gesproken over een ‘afrekentoets’, omdat het rekenexamen niet bedoeld zou zijn om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Ook viel de term ‘Fyra van het onderwijs’, waarmee werd verwezen naar de mislukte hogesnelheidstrein die al snel uit Nederland verdween.

Het zag er dus al naar uit dat de Tweede Kamer het plan voor het rekenexamen zou afschieten, en dat is nu dus gebeurd. Minister Slob had al laten weten dat hij het plan zou intrekken als de Tweede Kamer het zou afwijzen.

Slob laat rekenexamen varen als Kamer ertegen is

De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het idee voor de invoering van het rekenexamen in het voortgezet onderwijs. Als dit plan onvoldoende steun krijgt in de Kamer, laat onderwijsminister Arie Slob het varen.

Het idee is dat scholen vanaf komend schooljaar 2019-2020 zelf een rekenexamen gaan afnemen, zo staat in een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afgelopen november naar de Tweede Kamer stuurden. Leerlingen zouden er minimaal een vier voor moeten halen. Het resultaat zou op de cijferlijst moeten komen en gaan meetellen voor het behalen van het diploma. Zo kan volgens de minister recht worden gedaan aan het belang van rekenen in het curriculum.

Het plan kan niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer. Daar wordt gesproken over een ‘afrekentoets’, omdat het rekenexamen niet bedoeld zou zijn om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Kamerlid Paul van Meenen van regeringspartij D66 spreekt van de ‘Fyra van het onderwijs’, verwijzend naar de mislukte hogesnelheidstrein die al snel uit Nederland verdween. Ook regeringspartij CDA is tegen het plan van Van Engelshoven en Slob.

Het ziet ernaar uit dat met D66 en CDA een meerderheid in de Tweede Kamer het plan voor het rekenexamen zal afschieten. Slob heeft al in de Tweede Kamer laten weten dat hij zich daar bij neer zal leggen. Het ziet er dus naar uit dat het rekenexamen in het voortgezet onderwijs er niet komt.

Slob wil rekenen afsluiten met apart schoolexamen

Onderwijsminister Arie Slob wil dat rekenen in het voortgezet onderwijs wordt afgesloten met een apart schoolexamen. Dat staat in het informatieblad Rekenen telt mee van het ministerie van OCW.

Het ministerie meldt dat rekenen belangrijk is en blijft. ‘Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van rekenvaardigheden door leerlingen, docenten en scholen. Om die opgebouwde kennis vast te houden stelt minister Slob voor om rekenen in het voortgezet onderwijs af te sluiten met een apart schoolexamen. Zo telt rekenen mee voor het behalen van een diploma’, aldus OCW.

Het ministerie voegt eraan toe dat scholen zelf verantwoordelijk worden voor het op peil houden van de rekenvaardigheden. Ze worden tevens verantwoordelijk voor de afname van het schoolexamen.

In het regeerakkoord staat dat er in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn voor rekentoets in het voortgezet onderwijs. Die kreeg veel kritiek en is daarom afgeschaft. Het voorstel van de minister moet nog door de Tweede Kamer.

Rekentoets telt zo goed als zeker niet meer mee

De rekentoets telt dit schooljaar niet meer mee voor het behalen van een diploma. Althans, dat is de inzet van onderwijsminister Arie Slob.

In antwoord op vragen van Paul van Meenen van D66, Lisa Westerveld van GroenLinks en Rudmer Heerema van de VVD over de rekentoets benadrukt Slob dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn.

‘Daarom wordt er hard gewerkt om de plannen uit het regeerakkoord zorgvuldig uit te werken. Daarbij gaat het zowel over het al dan niet meetellen van de rekentoets in dit schooljaar, als om een mogelijk alternatief hiervoor. Mijn inzet daarbij is dat de rekentoets al dit schooljaar niet meer meetelt’, aldus de minister.

Kamer steunt gedeeltelijk herziening curriculum

De Tweede Kamer steunt het idee om de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. Dat bleek donderdag tijdens een voortgezet algemeen overleg over de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

De Kamer staat achter een motie van D66, VVD en PvdA om de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. In de motie staat dat samen met het onderwijsveld een proces in gang moet worden gezet ‘dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden’.

Geen volledige herziening curriculum

In de motie staat ook dat voor de overige vakken uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld en met de vakverenigingen kan worden verkend of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven.

Rekentoets in huidige vorm heeft langste tijd gehad

De komende maanden wordt een alternatief voor de rekentoets uitgewerkt. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt een alternatief voor de rekentoets voor het vmbo en ook een voor havo en vwo. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) is betrokken bij de uitwerking ervan, schrijft de staatssecretaris. Daarbij zijn niet alleen wiskundeleraren betrokken, maar ook wetenschappers en deskundigen van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO.

‘De komende maanden zullen zij het alternatief verder uitwerken en andere partijen raadplegen die betrokken zijn bij het rekenonderwijs. Ook wordt er een tijdpad voor de uitwerking en invoering van het alternatief opgesteld’, aldus Dekker.

Lees meer…

Niet meer meetellen?

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, die tevens bestuurslid is van Beter Onderwijs Nederland (BON), vraagt op Twitter naar aanleiding van dit nieuws aan Dekker of nu ook het cijfer van ‘deze ondeugdelijke toets’ niet meer meetelt:

Ook vraagt ze zich af wat ‘deze grap’ heeft gekost:

Den Heijer is al sinds het begin fel tegenstander van de rekentoets, omdat die volgens haar niet zozeer rekenvaardigheden toetst, maar vooral of leerlingen goed begrijpend kunnen lezen.

Resultaten rekentoets 2016 per school

Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2016 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau online geplaatst.

In een korte toelichting meldt het ministerie dat de gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).

Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn ook niet meegerekend.

Rekentoets beter gemaakt

De rekentoets is in 2016 beter gemaakt dan in 2015. De landelijke resultaten van 2016 zijn afgelopen najaar bekendgemaakt. Ga voor meer informatie naar Onderwijs in cijfers.

Download ‘Resultaten rekentoets 2016’

Dekker moet alternatief rekentoets uitwerken

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die staatssecretaris Sander Dekker van OCW oproept een alternatief uit te werken voor de huidige rekentoets. Een andere motie om deze omstreden toets af te schaffen, heeft het niet gehaald.

Jasper van Dijk van de SP, Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA hadden een motie ingediend waarin Dekker wordt opgeroepen om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief uit te werken voor de rekentoets. Daarbij moet centraal staan dat het rekenonderwijs wordt verbeterd.

Alternatief rekentoets minder belastend

De NVvW wil rekenlessen integreren in wiskundelessen, zo staat in een brief aan Dekker. Daarnaast zou rekenen ook aan bod moeten komen in andere vakken. Het alternatief moet ertoe leiden dat alle leerlingen aan het einde van de onderbouw op een fundamenteel niveau kunnen rekenen.

Deze aanpak biedt volgens de NVvW meer garantie op structurele verbetering van de rekenvaardigheden dan de huidige rekentoets. Bovendien zou de alternatieve aanpak minder belastend zijn voor de schoolorganisatie.

Miscommunicatie over rekentoets

De aangenomen motie volgt op een brief van Dekker aan de Tweede Kamer waarin hij aangaf dat hij met de huidige rekentoets wilde doorgaan. Er was volgens hem sprake van miscommunicatie over het al of niet uitwerken van een alternatief.

Nederlandse kinderen rekenen iets minder goed

Nederlandse basisschoolkinderen zijn wat minder goed gaan presteren als het gaat om rekenen en natuuronderwijs. Dat blijkt uit het rapport Trends in International Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS) dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

TIMSS is een internationaal steekproefonderzoek naar de basisvaardigheden van kinderen in groep 6 op het gebied van rekenen en natuuronderwijs. Ditmaal namen 49 landen deel aan deze vierjaarlijkse studie.

Dekker meldt in de brief bij het rapport dat Nederlandse kinderen zowel voor rekenen als natuuronderwijs ruim boven het TIMSS-gemiddelde presteren. ‘Ons basisonderwijs slaagt er consequent goed in om vrijwel alle leerlingen in groep 6 minstens op het basisniveau te krijgen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris merkt echter ook op dat het aantal leerlingen dat het op één na hoogste niveau haalt, ten opzichte van de vorige meting is afgenomen. ‘Als gevolg hiervan dalen de gemiddelde prestaties van de Nederlandse leerlingen voor beide vakgebieden licht.’ Het gaat volgens hem om een meerjarige trend.

LAKS vindt scholen laks met rekenonderwijs

Veel scholen voor voortgezet onderwijs voldoen niet de plicht om rekenonderwijs aan te bieden, terwijl ze wel de rekentoets afnemen, meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Het LAKS stelt dat het rekenonderwijs van een ‘belabberd niveau’ is. De scholierenorganisatie baseert zich voor die conclusie op een inventarisatie onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Volgens het LAKS wordt op veel scholen geen rekenonderwijs gegeven, terwijl de scholen verplicht zijn leerlingen te ondersteunen in het verbeteren van hun rekenniveau.

LAKS-voorzitter Sven Annen: ‘Scholieren worden nu massaal afgerekend op iets waar op scholen nauwelijks aandacht aan wordt besteed.’ De scholierenorganisatie roept de Tweede Kamer op de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen.

Vwo’ers halen (bijna) allemaal rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat bijna alle vwo’ers de rekentoets halen. De zeldzame vwo’ers die een onvoldoende scoren, halen volgens hem sowieso al niet hun eindexamen.

Inspectie tevreden over reken- en taalonderwijs

‘Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten.’ Dat zegt inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang naar aanleiding van het inspectierapport Beginnende leraren kijken terug.

Vogelzang: ‘Goed leraarschap start bij een goede opleiding. Maar een goede opleiding is zeker geen eindpunt. Beginnende leraren moeten de kans krijgen om door te groeien: van startbekwaam naar vakbekwaam. De leraren, de school waar ze werken en de pabo’s hebben daarin allemaal hun eigen rol te vervullen. Het is dus belangrijk dat pabo’s contact onderhouden met het onderwijsveld en hun afgestudeerden. Daarmee krijgen ze niet alleen inzicht in kwaliteitsaspecten van de eigen opleiding, maar ook in de scholingsbehoeften van beginnende leraren en gevorderde leraren.’

Uit het inspectieonderzoek waarop Vogelzang reageert, blijkt dat ruim driekwart van de afgestudeerden vindt dat ze goed voorbereid zijn op de vakken rekenen en taal. Een iets kleiner deel van de afgestudeerden pabo’ers vindt dat ze genoeg hebben geleerd om die vakken goed uit te leggen. De meeste schoolleiders vinden dat de vakkennis van afgestudeerde leraren in de afgelopen drie jaar is verbeterd.

Trouw besteedt op de voorpagina van de maandagkrant uitgebreid aandacht aan de bevindingen van de inspectie. Lees het artikel Vakkennis jonge leerkrachten zit weer in de lift.

Leerlingen speciaal basisonderwijs rekenen beter

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs zijn beter gaan rekenen. Dat meldt het Cito.

Het toetsinstituut baseert zich op een peiling naar het reken- en wiskundeniveau in de eindgroep van het speciaal basisonderwijs. Uit deze peiling uit 2013 blijkt dat de prestaties vergeleken met de vorige peiling in 2006 op bijna alle aspecten zijn gestegen. Alleen bij hoofdrekenen zijn de prestaties gelijk gebleven.

De gemiddelde leerling aan het eind van het speciaal basisonderwijs rekent op hetzelfde niveau als een leerling aan het eind van groep 5 van de reguliere basisschool. Verder blijkt dat jongens op alle rekenonderdelen gemiddeld vaardiger zijn dan meisjes.

Lees meer…

Met steun van Kamer kan kabinet door met rekentoets

Kritische moties over de rekentoets hebben het in de Tweede Kamer niet gehaald. Wel werden twee moties van regeringspartijen VVD en PvdA aangenomen, maar die bevestigen alleen maar wat minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW al hebben onderstreept, namelijk dat de adviezen van de commissie-Bosker worden opgevolgd.

De Kamerleden Karin Straus (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) hadden moties ingediend waarin staat dat de adviezen van de commissie-Bosker moeten worden opgevolgd. In juni lieten Bussemaker en Dekker in een brief aan de Tweede Kamer al weten dat zij de adviezen van deze commissie overnemen.

Onderdeel daarvan is dat de referentiecesuur (de grens tussen een voldoende en een onvoldoende) voorlopig niet moet worden vastgelegd. De commissie-Bosker wil dat de cesuur in de loop van de tijd toegroeit naar het gewenste niveau en dat de cesuur regelmatig moet worden geëvalueerd. Straus en Jadnanansing voegen daaraan toe dat er rekening moet worden gehouden in de prestaties op de verschillende onderwijsniveaus.

Kritische moties haalden het niet. Zo stelde Paul van Meenen voor om af te zien van het plan om de rekentoets op te nemen in de slaag/zakregeling van het eindexamen in het gehele voortgezet onderwijs. Ook een motie van Kamerlid Michel Rog van het CDA, waarin onder andere staat dat het rekenonderwijs in alle sectoren moet worden verbeterd, heeft het niet gehaald.

Klik hier voor de moties over de rekentoets

Dekker wil niets weten van vooruitschuiven rekentoets

Het voortgezet onderwijs heeft genoeg tijd gekregen om zich voor te bereiden op de rekentoets. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die benadrukt dat de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 meetelt voor de slaag/zakbeslissing.

PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een oproep van de VO-raad om de rekentoets in 2015-2016 nog niet mee te laten tellen voor de eindexamenuitslag. Dekker gaat daar niet in mee, omdat het voortgezet onderwijs eerder al twee jaar uitstel heeft gekregen.

‘Met de wetgeving voor de referentieniveaus in 2010 is bepaald dat een rekentoets onderdeel wordt van het examen in het VO. In december 2012 heb ik, samen met de minister en mede op verzoek van de VO-raad, twee jaar extra tijd gegeven voor de volledige invoering van het referentieniveau rekenen.’

Dekker blijft erbij dat vanaf het schooljaar 2015-2016 de rekentoets meetelt voor de slaag/zakbeslissing. ‘Deze tijd moet door scholen goed worden benut voor volledige inbedding van het rekenen in het onderwijs. Ik ben van mening dat de scholen met de implementatieperiode van bijna zes jaar voldoende tijd hebben om het rekenonderwijs bij te sturen en te optimaliseren.’

Nog een keer vooruitschuiven van het schooljaar van invoering zou volgens de staatssecretaris ‘een negatief effect hebben op de aandacht voor goed rekenonderwijs en de motivatie van de leerlingen en docenten hiervoor’.

CDA-Kamerlid Michel Rog heeft naar aanleiding van dit bericht via Twitter direct laten weten dat er een motie nodig is om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen.

In december vorig jaar stond in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een artikel over de bezwaren tegen de rekentoets. In dat artikel komen wiskundedocent Karin den Heijer en leerlingen van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam aan het woord.

Foto uit magazine School!: Rick Keus

Felle kritiek op rammelende rekentoets

Wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft in de Tweede Kamer felle kritiek geuit op de rekentoets.

‘Het leger van rekenvernieuwers laat een slagveld achter in het primair onderwijs. Dit giftige medicijn willen ze nu op middelbare scholen aanbieden’, aldus Den Heijer. Zij uitte in oktober in een ingezonden brief in de Volkskrant ook al kritiek op het vernieuwde rekenonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. In het komende decembernummer van magazine School! legt zij uit waar de problemen zitten. Dan kunt ook lezen hoe leerlingen van het openbare gymnasium erover denken.

Tijdens het rondetafelgesprek woensdag met leden van de Tweede Kamer noemde emeritus-hoogleraar wiskunde Jan van de Craats de vragen in de rekentoets ‘gekunsteld en absurd’. Hij vindt net als Den Heijer dat de toets van tafel moet.

Vanaf het huidige schooljaar is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs, maar leerlingen kunnen tot 2014-2015 nog niet zakken als ze de toets niet halen. Het cijfer voor rekenen komt op een bijlage bij de cijferlijst zolang de toets nog geen onderdeel is van de slaag/zakregeling bij het eindexamen.

Lees ook het artikel uit Trouw over de rekentoets.

Cijfer rekentoets voorlopig op bijlage diploma

Zolang het cijfer voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs niet meetelt voor het eindexamen, komt het voorlopig niet op de cijferlijst van het diploma maar op een bijlage. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Een meerderheid in de Tweede Kamer gaf onlangs aan dat het cijfer van de rekentoets niet op het diploma mag komen als het rekenonderwijs nog niet op orde is. De realiteit is nu nog dat veel leerlingen zakken voor deze toets.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal de rekentoets meetellen voor het eindexamen. Een leerling die dan voor de rekentoets zakt, krijgt geen diploma. Het cijfer komt vanaf dan niet meer op een bijlage, maar op de cijferlijst van het diploma.

‘Rekentoets rammelt aan alle kanten’

Wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam twittert dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs volgens haar excellente leerlingen aan alle kanten rammelt.

Den Heijer twittert opmerkingen van haar leerlingen. De vragen in de rekentoets hebben volgens hen meer met taal dan met rekenen te maken. Ook noemen ze de toets ‘flauw’ en ‘verspilling van tijd’. De vraagstelling is vaak onduidelijk en de toets zou te lang zijn.

Bovendien zijn er digitale mankementen. Zo wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is om terug te gaan naar een vorige vraag om daar bijvoorbeeld een typfout te corrigeren. De digitale rekenmachine bij de rekentoets wordt als ‘enorm irritant’ en ‘gebruikersonvriendelijk’ ervaren.

Vernieuwers verwoesten rekenonderwijs
In oktober vorig jaar kwam Den Heijer in het nieuws met een ingezonden brief in de Volkskrant. Daarin stelde zij dat vernieuwers het rekenonderwijs hebben verwoest. Ze baseerde zich op haar eigen bevindingen en op rekenpilots, waarvan de resultaten kort daarvoor naar de Tweede Kamer waren gestuurd.

 

Dekker geeft weinig toe in discussie rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de rekentoets in het voortgezet onderwijs gewoon zoals gepland in het schooljaar 2015-2016 onderdeel laten worden van de slaag- en zakregeling. Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer.

Wel wil hij kijken naar de mogelijkheid om het resultaat van de rekentoets nog niet op de cijferlijst bij het diploma te zetten, maar op te nemen in een bijlage of certificaat. De VO-raad denkt dat zo kan worden voorkomen dat leerlingen die de toets niet halen, daarop worden afgerekend voordat de toets onderdeel is van de slaag- en zakregeling. Leerlingen die de toets wél halen, worden beloond met een certificaat dat zij kunnen meenemen naar hun vervolgopleiding.

In de Tweede Kamer werd ook gesproken over het voorstel van onder andere de VO-raad om eerst een fundamenteel onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de rekentoets. Vooral de SP wil dat, maar ook CDA, D66 en coalitiepartner PvdA zijn hier positief over. Het onderzoek zou zich onder meer moeten richten op de vraag of invoering van de rekentoets zal leiden tot het ongewenste teaching to the test.

Dekker zegde toe om met rekendeskundigen in gesprek te gaan en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de toets voor kwetsbare leerlingen. Wel blijft hij erbij dat de rekentoets met ingang van het schooljaar 2015-2016 moet worden opgenomen in de slaag- en zakregeling.

‘Vernieuwers verwoesten rekenonderwijs’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen niet meer goed rekenen. Dat stelt wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

In een ingezonden brief die woensdag in de Volkskrant is gepubliceerd, stelt ze dat vernieuwers het rekenonderwijs hebben verwoest. Den Heijer baseert zich op haar eigen bevindingen en op rekenpilots, waarvan de resultaten onlangs naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In plaats van de staartdelingen en de rijen met sommen die leerlingen vroeger op de basisschool moesten maken, is het rekenonderwijs van nu met zijn verhaaltjessommen volgens Den Heijer vooral een oefening begrijpend lezen. Het resultaat is, zo schrijft ze, dat de huidige leerlingen uit groep 8 slechter kunnen rekenen dan ooit. Ze ziet die negatieve ontwikkeling ook in het voortgezet onderwijs.

Lees de ingezonden brief en luister via de website van RTV Rijnmond naar een interview met Den Heijer.

School wordt te veel gezien als duizenddingendoekje

De druk op de basisschool als oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen gaat niet ten koste van de tijd voor taal en rekenen, maar wel van de andere traditionele vakgebieden. Dat staat in het rapport Over de volle breedte van de Inspectie van het Onderwijs.

Als onderdeel van de andere traditionele vakgebieden waarvoor minder tijd beschikbaar is, noemt de inspectie de expressievakken. Die hebben niet alleen ingeboet aan tijd, maar ook aan vakspecialisten. ‘Wat dit feitelijk betekent voor de staat van het onderwijs is niet bekend’, zo schrijft de inspectie.

In het rapport is ook aandacht voor het bewegingsonderwijs. Hoewel daarvoor in het primair onderwijs de diploma-eis is teruggekeerd, geven veel basisscholen zelf aan niet op alle fronten aan de kerndoelen voor bewegingsonderwijs te voldoen. De informatie die over de wereldoriënterende vakken beschikbaar is, wijst uit dat er te veel leerlingen zijn die de door deskundigen geformuleerde standaarden niet halen.

Op grond van de Citoscore uit 2012 kan gesteld worden ‘dat er op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap aanwijzingen zijn voor positieve resultaten’. De inspectie signaleert echter ook dat de kennisontwikkeling bij de leerlingen op deze gebieden nog te wensen overlaat.

Om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over de vraag of de kwaliteit van het onderwijs in den brede te lijden heeft gehad onder de focus op de basisvaardigheden, is volgens de inspectie een periodieke, grondige evaluatie van het basisonderwijs over de volle breedte nodig.

Dekker voor Grote Rekendag naar obs Tweemaster

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft woensdag bij openbare daltonbasisschool De Tweemaster in het Zuid-Hollandse dorp Pijnacker het startsein gegeven voor de Grote Rekendag.

De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen, waarop alles in het teken staat van rekenen. Voor alle groepen zijn activiteiten ontwikkeld rondom een jaarlijks wisselend thema. Dit jaar is het thema ‘Spelen met meten en meetkunde’.

Voorafgaand aan de groepsgebonden activiteiten is er altijd een schoolbrede start voor alle kinderen van de hele school. Bij obs De Tweemaster in Pijnacker was de staatssecretaris daarbij aanwezig.

Gesubsidieerde verbetertrajecten taal en rekenen

Van deelnemende schoolbesturen wordt eenzelfde investering verwacht. De verbetertrajecten lopen drie jaar. Ze zijn in principe bedoeld voor scholen die door de Inspectie zijn aangemerkt als taalzwak of rekenzwak, maar ook andere scholen, die zich verder willen verbeteren, kunnen meedoen.

Scholen kunnen niet individueel deelnemen aan een traject, maar alleen in groepen van ten minste tien scholen. Dat kunnen scholen zijn die onder één bestuur vallen, maar de groep kan ook worden samengesteld uit scholen van verschillende besturen. Eenpitters kunnen zich individueel aanmelden; in overleg met PK! wordt dan bekeken bij welke besturen in de regio ze zich kunnen aansluiten. Meer over de aanmeldprocedure in het document in de rechterkolom hiernaast.

Er kunnen in totaal 425 scholen deelnemen. De verbetertrajecten vloeien voort uit de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’ van staatssecretaris Dijksma.

Informatiebijeenkomst
Op 26 mei is er in Utrecht (Stadion Galgenwaard) een informatiebijeenkomst, waar taal- en leesexperts inhoudelijke informatie over het verbetertraject geven. Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan via www.deelnameregistratie.nl.

Voor vragen over uw inschrijving voor de bijeenkomst op 26 mei kunt u contact opnemen met de deelnameregistratie, 036-5331941 (10.00-12.00 uur) of  poplatform-poraad@deelnameregistratie.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de deelname aan het taal/leesverbetertraject en/of het komende rekenverbetertraject kunt u terecht bij: Jos van der Pluijm (06–51089477) of Gea Spaans (06-51872223).

Zie ook de brief van PK! in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen