Maastricht heeft geen visie op openbaar onderwijs

De gemeenteraad van Maastricht moet een specifieke visie vastleggen op zijn rol ten aanzien van het openbaar voortgezet onderwijs. Dat stelt de Rekenkamer Maastricht naar aanleiding van het examendebacle bij VMBO Maastricht

In een tussenrapportage over de bevoegdheden van de gemeenteraad van Maastricht in relatie tot de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waartoe VMBO Maastricht behoort, stelt de rekenkamer dat het de gemeenteraad ontbreekt aan een specifieke visie op zijn rol ten aanzien van het openbaar voortgezet onderwijs.

Een dergelijke visie is in de ogen van de rekenkamer onontbeerlijk om de gemeente een goede rol te laten spelen. In het geval van ernstige taakverwaarlozing door het bevoegd gezag die het openbaar onderwijs raakt, zouden het college van B en W en de gemeenteraad maatregelen moeten kunnen nemen, zo staat in de tussenrapportage.

Examens VMBO Maastricht ongeldig

VMBO Maastricht kwam voor de zomervakantie volop in het nieuws, omdat de Inspectie van het Onderwijs daar alle eindexamens ongeldig had verklaard. Het bleek dat geen enkele leerling had voldaan aan de eisen om examen te mogen doen. Het bestuur van de stichting LVO wordt daar verantwoordelijk voor gehouden.

Rekenkamer mist koppeling tussen geld en doelen

Het zicht op de relatie tussen onderwijsbudgetten, -uitgaven en -resultaten is zoek. Dat komt door de grote variatie in de manier waarop schoolbesturen zich verantwoorden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in de Onderwijsmonitor.

Met de introductie van de lumpsumbekostiging in het onderwijs kregen de schoolbesturen bestedingsvrijheid. Door de combinatie hiervan en de grote variatie in de manier waarop schoolbesturen zich in de praktijk verantwoorden over hun prestaties kan er volgens de Algemene Rekenkamer op macroniveau op dit moment geen directe koppeling tussen middelen en doelen worden gelegd.

Bovendien is de beleidsinformatie die de Tweede Kamer ontvangt ‘erg versnipperd’, waardoor het zicht op de relatie tussen budgetten, uitgaven en resultaten is verdwenen.

Lees meer…

Rekenkamer doet onderzoek naar schoolgebouwen

De Algemene Rekenkamer heeft de website checkjeschoolgebouw.nl gelanceerd. Daarmee wil de rekenkamer een beeld krijgen van de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Docenten, scholieren en ouders worden uitgenodigd hun ervaringen met schoolgebouwen te delen.

Het gaat om vragen als: is er genoeg frisse lucht in de school? Past het gebouw nog bij het huidige onderwijs? Zijn de lokalen groot genoeg? Is er een opknapbeurt nodig? De deelnemers (ook kinderen vanaf 10 jaar) mogen hun schoolgebouw een rapportcijfer geven.

De Rekenkamer bestaat dit jaar 200 jaar en viert dat met extra aandacht voor het onderwijs. Eerder dit jaar zijn al gastlessen gegeven in het voortgezet onderwijs en is er een onderwijskrant uitgegeven.

Ga naar checkjeschoolgebouw.nl.

 

Voortgezet onderwijs heeft het financieel zwaar

In de tussenrapportage van het onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs signaleert de Algemene Rekenkamer twee belangrijke trends: de financiële reserves nemen af en de prijs van arbeid stijgt.

Waren de reserves in het voortgezet onderwijs een aantal jaren geleden gemiddeld genomen nog te hoog, nu is dat niet meer het geval. Dit maakt het voor instellingen voor voortgezet onderwijs moeilijker om onvoorziene risico’s op te vangen.

Wat betreft de prijs van arbeid, signaleert de Algemene Rekenkamer dat de rijksbijdrage vanaf 2005 weliswaar flink is gestegen, maar dat de uitgaven aan personeel harder omhoog zijn gegaan. De leerling/leraar-ratio nam in drie jaar toe van 14 leerlingen per leraar naar bijna 15,5. De werkgelegenheid in het vo is gedaald.

De constateringen van de Algemene Rekenkamer bevestigen het beeld dat het voortgezet onderwijs door de financiële ontwikkelingen gedwongen is om fors te bezuinigen.