Slob vindt SGP-motie tegen verplicht bidden onnodig

De wet zit al zo in elkaar dat leerlingen van openbare scholen niet hoeven te bidden of deel te nemen aan andere religieuze handelingen. Daarom is het onnodig dat de SGP met een motie kwam om leerlingen uit het openbaar onderwijs die hier niet aan willen deelnemen hiervan vrij te stellen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP kwam met de motie. Hij had gehoord dat leerlingen van openbare scholen tijdens een excursie naar een moskee islamitisch moesten bidden. Slob meldt dat uit navraag bleek dat van verplichte deelname aan het islamitische gebed geen sprake was.

De minister wijst er in zijn brief bovendien op dat in de wet al is vastgelegd dat het openbaar onderwijs ieders godsdienst en levensovertuiging eerbiedigt. Dit houdt volgens Slob in dat openbaar onderwijs niet mag ‘doorslaan in de richting van één bepaalde religie of levensovertuiging’.

‘Het is de verantwoordelijkheid van de school om leerlingen géén religieuze handelingen op te leggen, tijdens excursies of op andere momenten. Gebeurt dat toch, dan handelt de school in strijd met de wet’, aldus Slob.

De SGP-motie die oproept tot een vrijstelling van religieuze handelingen is dus onnodig, stelt de minister, omdat dit al ‘het algemeen geldende, in de (Grond)wet verankerde uitgangspunt van het openbaar onderwijs is’.

Lees de Kamerbrief

Nooit sprake van verplicht bidden in openbaar onderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter een motie van de SGP die vindt dat geen enkele leerling in het openbaar onderwijs kan worden verplicht tot het uitvoeren van religieuze handelingen. Hiermee schaart de Kamer zich achter een volstrekt onnodige motie, omdat het in het openbaar onderwijs nooit verplicht is om te bidden of andere religieuze handelingen uit te voeren.

De SGP wil dat ouders de wettelijke mogelijkheid krijgen om kinderen thuis te houden als de school op excursie gaat naar een moskee. Het bevindelijk gereformeerde Tweede Kamerlid Roelof Bisschop stelt dat leerlingen tijdens zo’n excursie worden gedwongen om tot Allah te bidden. Dat wil hij per se niet.

Zijn motie werd mede ingediend door Michel Rog van het CDA, Eppo Bruins van de ChristenUnie en Rudmer Heerema van de VVD. Een meerderheid in de Tweede Kamer sprak vervolgens haar steun ervoor uit.

Nooit verplicht bidden

VOS/ABB benadrukt dat de motie volstrekt overbodig was, omdat in elk geval in het openbaar onderwijs geen enkele leerling wordt gedwongen om tijdens een excursie naar een gebedshuis te bidden of andere religieuze handelingen uit te voeren. Dat gebeurt niet tijdens excursies naar een moskee en ook niet als er bijvoorbeeld een christelijke kerk wordt bezocht.

Evenmin worden kinderen die openbaar onderwijs krijgen op school gedwongen om religieuze handelingen uit te voeren, zoals bidden. Dit ligt anders in bijvoorbeeld reformatorische scholen. Daar kunnen strenge religieus gemotiveerde voorschriften gelden, waar leerlingen en personeelsleden zich strikt aan moeten houden. Zo kreeg een docent van het reformatorische Driestar College in Gouda onlangs te horen dat hij wordt ontslagen, omdat hij zich met een theatervoorstelling niet zou hebben gehouden aan de christelijke voorschriften uit de Bijbelse geboden.

Gelijkwaardigheid en wederzijds respect

Openbaar onderwijs en excursies van openbare scholen naar gebedshuizen staan altijd in het teken van ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. De openbare scholen gaan immers uit van de diverse samenleving in al haar facetten en bereiden kinderen voor om daar op een positieve en opbouwende manier deel van uit te maken. Dat is een belangrijke meerwaarde van openbaar onderwijs.

Lees ook het commentaar van senior beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB.

Wet in stelling brengen tegen diversiteit? Niet doen!

Een wet die vastlegt dat ouders hun kinderen kunnen thuishouden als met de klas een bezoek wordt gebracht aan een gebedshuis? Dat moeten we niet willen, want dat botst met de actief-pluriforme opdracht van de openbare scholen!

Het bevindelijk gereformeerde Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP wil dat ouders wettelijk het recht krijgen om hun kinderen thuis te houden als er een excursie wordt georganiseerd naar bijvoorbeeld een moskee. Het gaat hem te ver dat kinderen daar kunnen ervaren hoe het is om als moslim te bidden.

Zijn wens krijgt kritiek uit eigen christelijke kring. Interimbestuurder Cor Clarijs van de christelijke profielorganisatie Verus vindt schoolexcursies naar niet-christelijke gebedshuizen prima. De gedachte dat kinderen in de moskee worden geïndoctrineerd of onderworpen aan de islam, is volgens hem nergens op gestoeld. We moeten ons verstand gebruiken, benadrukt hij, en ons niet laten regeren door onderbuikgevoelens.

Openbaar onderwijs

Daar ben ik het helemaal mee eens, met name ook vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs. De openbare scholen weerspiegelen de diverse samenleving in al haar facetten en bereiden kinderen voor om daar op een positieve en opbouwende manier deel van uit te maken. Daar horen gelijkwaardigheid en wederzijds respect bij.

Er zijn verschillen – gelukkig maar! – en daar besteden openbare scholen aandacht aan. Soms schuurt het, maar dat biedt de kans om ook met ouders het gesprek aan te gaan, juist in het openbaar onderwijs. Als iedereen maar klakkeloos ja en amen zegt, wordt het een grijze wereld waarin we geen kleur meer kunnen bekennen.

Dus voorschrijven in een wet dat leerlingen niet hoeven deel te nemen aan dergelijke excursies? Nee, dat past niet bij de actief-pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs. Het gesprek aangaan en kritisch kijken naar het waarom van bepaalde schoolactiviteiten? Ja graag!

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

VOS/ABB kritisch over SGP-wetsvoorstel

VOS/ABB ziet weinig in een initiatiefwetsvoorstel van de SGP voor een wijziging van het onderwijstoezicht. Dat heeft VOS/ABB in een brief aan Tweede Kamerlid Roelof Bisschop laten weten. De SGP’er had VOS/ABB om een reactie gevraagd.

Bisschop vindt dat de overheid de scholen meer professionele ruimte moet bieden om goed onderwijs te geven. De rol van de inspectie is voor veel scholen verwarrend, zo constateert hij in de memorie van toelichting bij het initiatiefwetsvoorstel.

Om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, zou wat hem betreft de overheid de taak van de inspectie beter moeten afbakenen. ‘Naast toezicht houden op de naleving van de wettelijke eisen, moet de inspectie natuurlijk ook stimulerende kritiek geven. Het is alleen niet de bedoeling dat zij haar visie oplegt. Zij moet geen sta-in-de-weg zijn, maar een kritische vriend’, aldus het SGP-Kamerlid.

Dat klinkt op zich positief, maar op basis van de input van juristen en beleidsmedewerkers van VOS/ABB en van panelleden uit het primair respectievelijk voortgezet onderwijs die het voorstel van de SGP hebben bestudeerd, komt VOS/ABB bovenal tot de conclusie dat de Inspectie van het Onderwijs veel onduidelijkheid bij de scholen kan wegnemen door goed met hen te communiceren.

De noodzaak van het initiatiefwetsvoorstel van de SGP is er volgens VOS/ABB niet: ‘Daarvoor zou in feite het gehele systeem fundamenteel tegen het licht moeten worden gehouden. Dat wordt bij ons niet wenselijk geacht.’ In de brief aan Bisschop staat ook: ‘Het is wel zo dat de inspectie bij het toekennen van een oordeel meer rekening zou kunnen houden met de context van een school en met de onderwijskundige processen. Het mag echter nooit zo zijn dat de context bepalend is voor de kwaliteit van de school.’

Toegevoegde waarde
In de reactie benadrukt VOS/ABB verder dat kwaliteit niet besloten ligt in de cito-resultaten. Een school heeft toegevoegde waarde wanneer die aantoonbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van een leerling op alle gebieden. Het bepalen van de toegevoegde waarde van een school vertaalt zich dus ook in de aandacht voor sociale competenties en voor goed burgerschap.

In het verlengde hiervan merkt VOS/ABB in de brief aan Bisschop op dat het weghalen van de kwaliteitsaspecten uit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en de pedagogische en didactische vrijheid waaraan hij refereert, kunnen worden geïnterpreteerd als een poging van de SGP om zich ‘niets meer aan te trekken van essentiële aspecten voor goed onderwijs, zoals seksuele educatie op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid en lesmethodes die de evolutietheorie behandelen’.

Acceptatie
‘Bovendien zien wij de bovengenoemde poging van uw partij in het licht van de staande praktijk dat leraren en leerlingen met een andere seksuele geaardheid dan die volgens uw partij op Bijbelse gronden zou zijn geaccepteerd, in bepaalde christelijke scholen niet ten volle als persoon worden gewaardeerd’, zo vermeldt de brief.

VOS/ABB pleit voor volledige acceptatie van álle leerlingen en personeelsleden, ongeacht hun seksuele geaardheid. Hierbij betrekt VOS/ABB op basis van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ook hun levenswijze.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

SGP vraagt om advies over rol van inspectie

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft VOS/ABB om advies gevraagd in verband met een initiatiefwetsvoorstel over de rol van de Inspectie van het Onderwijs.

Bisschop vindt dat de overheid de scholen meer professionele ruimte moet bieden om goed onderwijs te geven. De rol van de inspectie is voor veel scholen verwarrend, zo constateert hij. Om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, moet wat hem betreft de overheid de taak van de inspectie beter afbakenen.

‘Naast toezicht houden op de naleving van de wettelijke eisen, moet de inspectie natuurlijk ook stimulerende kritiek geven. Het is alleen niet de bedoeling dat zij haar visie oplegt. Zij moet geen sta-in-de-weg zijn, maar een kritische vriend’, aldus het SGP-Kamerlid.

VOS/ABB zal als de landelijke belangenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk funderend onderwijs de SGP op korte termijn van advies voorzien over de inhoud van het initiatiefwetsvoorstel. Daarvoor wil VOS/ABB graag input van haar leden. U kunt daarover contact opnemen met adjunct-directeur Anna Schipper.

Zij onderhoudt namens VOS/ABB het contact met de inspectie. Daarvoor gebruikt zij input van twee e-mailpanels voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. Als u in een van deze panels wilt, kunt u dat ook aan Schipper laten weten.

Ga naar het concept van het initiatiefwetsvoorstel van de SGP en de memorie van toelichting.

Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl