‘Scholen sterker tegenover educatieve uitgeverijen’

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen een sterkere positie ten opzichte van de educatieve uitgeverijen als het label voor schoolboeken uit de lumpsumfinanciering verdwijnt. Dat verwacht staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

In de Tweede Kamer waren vragen gerezen over het verdwijnen van het lumpsumlabel voor schoolboeken. Dekker werd onder andere gevraagd welke effectieve middelen scholen dan nog hebben om prijsverhogingen zoveel mogelijk tegen te gaan. De vrees was dat de positie van de leveranciers van educatieve materialen zou worden versterkt, wat ten koste zou gaan van de positie van de scholen.

Richtprijs educatief materiaal

Dekker antwoordt dat het label er wordt afgehaald  ‘omdat het bedrag voor lesmateriaal in de lumpsum te veel als de richtprijs is gaan fungeren, voor marktpartijen én scholen’. Dit is volgens hem een ongewenst effect.

‘Door het bedrag per leerling voor lesmateriaal niet langer expliciet te duiden in de bekostiging, zal voor zowel scholen als marktpartijen geen uniform richtbedrag meer bestaan. Afhankelijk van het inkoopbeleid van de school en visie op leermiddelen kan de school bij de keuze voor een marktpartij de prijsstellingen meer gewicht geven’, aldus de staatssecretaris.

Eigen content

Volgens hem zouden scholen er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het geld voor de aanschaf van educatieve materialen deels te gebruiken om hardware te kopen of om personeel vrij te maken voor het ontwikkelen van eigen content. Dit zou de onderhandelingspositie van de scholen kunnen versterken, denkt Dekker.

Lesmateriaal voortgezet onderwijs duurder

Het lesmateriaal in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) duurder geworden, meldt Verus.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop), dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW begin september naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de WGS in 2008 constant blijven.

Verus weerspreekt dat op basis van een eigen analyse. De profielorganisatie voor christelijk onderwijs merkt daarbij op dat de marktwerking voor leermiddelen onvoldoende is, omdat vrijwel alle scholen afhankelijk zijn van de twee grootste leveranciers.

Lees meer…

Lesmateriaal komt ongelabeld in lumpsum

Het label voor lesmateriaal in het lumpsumbudget van het voortgezet onderwijs komt te vervallen. Daarmee hoopt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vrije prijsvorming op de markt voor lesmateriaal te bevorderen.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop) staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) in 2008 na jaren van stijging constant blijven.

Budget lesmateriaal creëert richtprijs

Dekker vindt de stabilisering een positieve ontwikkeling, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris signaleert op basis van het evaluatierapport echter ook dat het gelabelde lumpsumbedrag dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld aan scholen voor lesmaterialen nu als richtprijs is gaan dienen voor zowel de scholen als de aanbieders. ‘Dit kan een vrije prijsvorming in de weg staan’, aldus Dekker.

Om vrije prijsvorming te bevorderen, gaat hij het label schrappen dat nu nog aan het lumpsumbedrag voor lesmateriaal is verbonden.

Schoolboeken vol met raciale en koloniale stereotypen

Nederlandse schoolboeken staan nog vol raciale en koloniale stereotypen, concludeert de Amerikaanse onderzoekster Melissa Weiner. Dit meldt de website van magazine Profielen van de Hogeschool Rotterdam.

Weiner en een groep Nederlandse onderzoekers bestudeerden 203 Nederlandse schoolboeken, vooral geschiedenisboeken, die in de periode 1980-2011 zijn gepubliceerd. Ze keken naar de manier waarop er werd geschreven over Afrika, kolonialisme en slavernij en naar de manier waarop deze thema’s werden verbeeld.

Schoolboeken negeren slavernijverzet

In geen enkel schoolboek worden Nederlandse personen of bedrijven verantwoordelijk gehouden voor slavernij, concludeerden zij. En er is weinig tot geen aandacht voor de extreme wreedheden die zijn gepleegd door Nederlandse ondernemers en plantagehouders. Bovendien worden slaven voorgesteld alsof ze geen menselijke eigenschappen hebben, wordt het slavenverzet genegeerd en worden raciale stereotypen bekrachtigd.

Dat is een probleem, zegt Weiner, omdat de beelden uit deze schoolboeken mede beïnvloeden hoe kinderen vandaag kijken naar ras, discriminatie en ongelijkheid.

Lees meer…

Meldpunt rolbevestigend lesmateriaal

De nieuwe website ditisgeenschoolvoorbeeld.nl is een meldpunt voor rolbevestigend schoolmateriaal.

De initiatiefneemsters Bercan Günel en Damaris Beems storen zich eraan als jongens, meisjes, vrouwen en mannen in schoolboeken op een stereotype manier worden afgebeeld of beschreven. Als voorbeeld noemen ze vader die de krant leest, terwijl moeder afwast.

‘Ons doel is dat we ons bewust worden hoezeer traditionele beelden nog steeds onze kinderen beïnvloeden, met alle gevolgen van dien voor hun studie, carrière en privéleven.’

De twee willen met het meldpunt voorbeelden van seksistische stereotypen verzamelen en die voorbeelden voor de zomervakantie aanbieden aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Ga naar het meldpunt.

Digitale leermiddelen blijven onder hoge btw-tarief

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt dat de btw op digitale leermiddelen alleen omlaag kan als dit in Europees verband wordt geregeld. Hij zei dit woensdag tijdens overleg met Tweede Kamer.

De opmerking van Dekker is op zijn minst opmerkelijk, omdat in Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk de btw op digitale leermiddelen wel is verlaagd, zonder dat deze landen dat in Europees verband hebben geregeld.

Bovendien werd in 2008 besloten om de btw op educatieve cd-roms, die toen in opmars waren, te verlagen van destijds 19 naar 6 procent. VOS/ABB had jarenlang geijverd voor deze belastingverlaging. Het zou niet meer dan logisch zijn om nu dezelfde maatregel te nemen voor de huidige digitale leermiddelen.

Voor digitale leermiddelen geldt nu het hoge btw-tarief van 21 procent, terwijl schoolboeken onder het lage btw-tarief van 6 procent vallen. Vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om de btw op digitale leermiddelen te verlagen. Ook de PO-Raad en VO-raad willen dat.

Herfstakkoord ingevuld: vele handen, licht werk!

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW lichten in de brief aan de Tweede Kamer toe waar het onderwijsgeld uit het Herfstakkoord heen gaat. Er komen meer klassenassistenten en conciërges om de hoge werkdruk van de leraren te verlagen.

In de brief staat dat er ‘met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs’ vanaf 2015 een bedrag van 325 miljoen euro wordt toegevoegd aan de lumpsum van de onderwijsinstellingen. ‘Hiervan wordt 150 miljoen euro generiek toegevoegd aan de lumpsum van alle onderwijssectoren. Het resterende deel van in totaal 175 miljoen euro wordt toegevoegd aan de prestatiebox/kwaliteitsafspraken en wordt ingezet in het funderend en middelbaar beroepsonderwijs voor de doelen: meer en betere handen in de klas en het voorkomen van zittenblijven.’

Bussemaker en Dekker schrijven dat ze in de sectorakkoorden in het primair en voortgezet onderwijs nadere afspraken willen maken over het bereiken van deze doelen. ‘De instellingen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk hoe zij deze middelen inzetten om de doelen te halen’, zo stellen de bewindslieden.

Meer handen
De hoge werkdruk die veel leraren in het primair en voortgezet onderwijs zeggen te ervaren, wordt verlaagd door het aantal klassenassistenten en conciërges uit te breiden. In de brief staat ook dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt door leraren te stimuleren een masterdiploma te halen, door hun innovatieve slagkracht te versterken en door hun vaardigheden op het gebied van ICT te vergroten. Verder moet de begeleiding van startende docenten worden verbeterd.

Een ander doel is om onderpresteren en zittenblijven zo veel mogelijk te voorkomen. ‘Er wordt ingezet op intensivering en verlenging van de onderwijstijd, door bijvoorbeeld het opzetten van zomerscholen en schakelklassen. Deze instrumenten helpen leerlingen hun capaciteiten maximaal te benutten en zorgen voor een betere aansluiting op de vervolgopleiding.’

Samenwerkingsverbanden
Het passend onderwijs wordt ontzien, zo blijkt uit de brief. ‘Er is in totaal 50 miljoen euro structureel beschikbaar voor het passend onderwijs. De bezuiniging op de
samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs van in totaal 21 miljoen euro
structureel vanaf 2016 wordt ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt er 29 miljoen euro structureel toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.’

Als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 is een andere bezuiniging van 185 miljoen euro teruggedraaid. Het gaat om de voorgenomen bezuiniging door de ouders weer de schoolboeken van leerlingen in het voortgezet onderwijs te laten betalen. De schoolboeken in het voortgezet onderwijs blijven voor de ouders dus gratis.

Download de brief aan de Tweede Kamer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ministerraad akkoord: boeken blijven ‘gratis’

Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs hoeven ook in de toekomst niet te betalen voor de schoolboeken.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW ingestemd met intrekking van het wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de ‘gratis’ schoolboeken. Dit besluit vloeit voort uit de begrotingsafspraken tussen het kabinet en de coalitiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer.

Het geld dat vo-scholen krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken, mogen zij naar eigen inzicht besteden. Het bedrag hiervoor in de lumpsum gaat omlaag naar 300 euro per leerlingen per jaar. Nu is dat nog 321,50 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Materiële bekostiging stijgt met 7,7,%

De tarieven voor de materiële bekostiging van het voortgezet onderwijs gaan in 2014 met 7,7% omhoog. Dit blijkt uit de Regeling exploitatiekosten VO.

De prijsbijstelling is van 2011 tot en met 2013 vanwege de bezuinigingen niet toegekend. Vanaf 2014 is die weer wel beschikbaar. Er komt vanaf volgend jaar 60 miljoen euro structureel bij.

Tegelijkertijd wordt het tarief voor lesmateriaal met ongeveer 10% verlaagd naar 298,56 euro per leerling. Dit is een bezuiniging van in totaal 30 miljoen euro. Dit was al aangekondigd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Akkoord: 650 miljoen extra naar onderwijs

Het kabinet, de coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag een akkoord bereikt over de begroting van 2014.

Voor het onderwijs pakt dit akkoord gunstig uit: er komt 650 miljoen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering. Dit was een wens van D66.

Een ander opmerkelijk punt is dat de schoolboeken in het voortgezet onderwijs ‘gratis’ blijven. Dit was een wens van de ChristenUnie. De overheidsbijdrage aan de lumpsum van de scholen wordt echter verlaagd naar 300 euro per leerling per jaar (is nu nog 321,50 euro).

Het bedrag van 300 euro stond aanvankelijk vermeld als maximale bijdrage die ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs weer voor schoolboeken moesten gaan betalen, maar dat gaat dus niet door.

In het akkoord over de begroting staat verder dat er in totaal 480 miljoen euro extra wordt bezuinigd op de ministeries. Het is nog niet bekend welk deel voor rekening komt van het ministerie van OCW.

Verder is het ook voor de werkgevers en werknemers in het onderwijs van belang dat het ontslagrecht al in juli 2015 in plaats van in januari 2016 wordt versoepeld. Tegelijkertijd worden er maatregelen van kracht die flexibele arbeid zekerder maken.

Voor werklozen geldt dat zij al met ingang van 2015 in plaats van 2016 passende arbeid onder hun niveau moeten accepteren. Verder worden werkgevers verplicht 5 procent van hun personeel te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten.

Uitgevers: hardware buiten verplichte ouderbijdrage

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) wil dat elektronische informatiedragers (zoals tablets) buiten de opnieuw in te voeren verplichte ouderbijdrage voor lesmaterialen in het voortgezet onderwijs valt. Op die manier zouden scholen meer ruimte houden voor de aanschaf van innovatief lesmateriaal.

De oproep van de GEU hangt samen met het wetsvoorstel om een einde te maken aan de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs. in 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

In het wetsvoorstel staat onder andere dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling mogen vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dit betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

De GEU signaleert dit ook en stelt daarom voor om elektronische informatiedragers buiten de verplichte ouderbijdrage voor lesmateriaal te plaatsen. ‘Daarmee krijgen scholen weer meer ruimte voor innovatief lesmateriaal dat kan bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en hogere leeropbrengsten’, zo staat in een position paper van de educatieve uitgeverijen.

Wetsvoorstel afschaffen gratis boeken ingediend

Het wetsvoorstel voor het afschaffen van de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs is ingediend bij de Tweede Kamer. 

In 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

In het wetsvoorstel staat onder andere dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling mogen vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dit betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Maximumbudget schoolboeken omlaag – ouders dokken

Scholen mogen vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dat staat in het wetsvoorstel over het intrekken van de regeling voor de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Met het voorgestelde maximumbedrag wordt het budget nog krapper.

In 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

Dat nu in het wetsvoorstel staat dat de scholen vanaf 2015 maximaal 300 euro aan ouders mogen vragen voor lesmateriaal en elektronische informatiedragers, betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

In het wetsvoorstel staat dat leerlingen moeten werken met de beste lesmaterialen die aansluiten op de onderwijskundige uitgangspunten van de school. Die moet hiervoor ‘innovatief leermiddelenbeleid’ voeren, dat in het teken staat van een ‘ambitieuze leercultuur’. De scholen krijgen volgens het kabinet ‘zoveel mogelijk ruimte bij het invullen van de maatregel’ om de ‘gratis’ schoolboeken af te schaffen.

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande ambities in schril contrast staan met een verlaging van het maximaal toegestane budget voor lesmaterialen en elektronische informatiedragers en het in rekening brengen van de kosten bij de ouders.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Amersfoortse school betaalt borgsom voor ouder

Eerder had deze ouder bij de school geprotesteerd tegen het betalen van de borg. Tijdens het bestellen van de gratis boeken bij de leverancier werd hij verplicht om akkoord te gaan met het betalen van 75 euro borg. Uit berichtgeving van de VOO en antwoorden van staatssecretaris Van Bijsterveldt op gestelde Kamervragen was de vrijwilligheid van de borg al gebleken. Omdat een oplossing uitbleef, benaderde de ouder de VOO, die daarop schriftelijk contact opnam met de school.

De VOO verwees in haar brief onder meer naar berichtgeving op de websites van de Taskforce gratis schoolboeken en de VO-raad, waarin beide organisaties zeggen dat het ter beschikking stellen van het lesmateriaal niet afhankelijk kan zijn van het voldoen van een borg. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft iinmiddels wel aangegeven dat ze het redelijk vindt als scholen een borgsom vragen om hun eigendommen veilig te stellen.

Zie ook de eerdere berichtgeving over dit onderwerp in de rechterkolom hiernaast.

Borg voor schoolboeken mag, verzendkosten niet

Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Marja van Bijsterveld van OCW op de Kamervragen die eerder zijn gesteld door de Kamerleden Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Jasper van Dijk (SP). ‘Uit het ‘om niet’ ter beschikking stellen van lesmateriaal vloeit voort dat de verzendkosten die
betrekking hebben op het lesmateriaal waarvoor de school verantwoordelijk is, door de school betaald moeten worden en niet aan ouders in rekening kunnen worden gebracht’, schrijft Van Bijsterveldt letterlijk. Zij vult aan dat het begrip ‘om niet’  inhoudt dat er voor het ter beschikking stellen van de boeken geen enkele tegenprestatie mag worden verlangd van de ouders.

Een borgsom vindt zij echter wat anders. Volgens de staatssecretaris stellen scholen die een borg vragen, daarmee geen voorwaarde, maar creëren zij slechts een voorziening om hun eigendommen te beschermen. Volgens Van Bijsterveldt zijn ouders niet verplicht een borg te betalen, omdat de school ook zonder zo’n borgregeling een eventuele schade kan verhalen. Zij vindt het echter volkomen begrijpelijk dat scholen een voorziening creëren om te voorkomen dat zij voor eventuele schade aan de boeken opdraaien. ‘Als leerlingen zorgen dat de boeken onbeschadigd terugkomen, krijgen hun ouders de borg retour’, aldus Van Bjisterveldt. Zij vindt het vanzelfsprekend dat de scholen hierover goed met de ouders communiceren.

De staatssecretaris wijst er verder op dat dit voorjaar aan alle medezeggenschapsraden en alle vo-scholen de brochure ‘Uw bijdrage aan de schoolkosten’ is toegezonden. Deze brochure, die u kunt downloaden uit de rechterkolom van dit bericht, is samen met alle ouderorganisaties, inclusief de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), opgesteld. In deze brochure is de borgsom op leermiddelen nadrukkelijk genoemd als een van de mogelijkheden voor de school. Ook is in deze brochure gewezen op het instemmingsrecht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Lees hier de volledige antwoorden van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Bijlagen

Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs

Dijksma schrijft dit in antwoord op Kamervragen die vorige maand zijn gesteld door Jasper van Dijk (SP). Hij wees haar op een klacht van een moeder van een autistische zoon, die havo/vwo-onderwijs volgt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij had van de school een rekening van 300 euro gekregen voor schoolboeken. Dijksma heeft kennis genomen van dat bericht en geeft nu aan dat ze de bewuste school op het matje zal roepen.

“Het betalen voor schoolboeken is in het voortgezet speciaal onderwijs niet aan de orde, aangezien leermiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gratis zjin”, aldus Dijksma. Speciale scholen krijgen hiervoor al jaren een vergoeding in de materiële bekostiging, net als het basisonderwijs.

Dijksma kondigt aan dat ze de Inspectie van het Onderwijs gaat vragen voor 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de ouderbijdrage in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderzocht wordt ook of die bijdrage wordt gebruikt voor schoolboeken en of scholen expliciet schoolboeken in rekening brengen.

“De vrijwillige ouderbijdrage is niet bestemd voor schoolboeken”, zegt Dijksma.  “Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal in rekening brengt, dan zal ik die school daarop aanspreken.”

De brief met de antwoorden van Dijksma staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Dit jaar nog geen boeken via school

Reden van het nieuwe uitstel is dat het Europees aanbesteden van de boekenaanschaf te lang gaat duren. Daarom heeft het kabinet besloten de gratis schoolboeken in twee stappen in te voeren. Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld direct naar de scholen, die daarmee de boeken inkopen en gratis aan de ouders verstrekken.

Nu  het bedrag dit jaar rechtstreeks naar de ouders gaat, zullen de boeken voor hen niet helemaal gratis worden. In de praktijk verschillen de boekenkosten per schoolsoort en volgens scholen en uitgeverijen is 308 euro vaak te weinig voor een boekenpakket. Ook VOS/ABB heeft steeds gezegd dat 308 euro per leerling niet toereikend is. De regeringsparijen stelden zich echter op het standpunt dat de scholen door de grote inkoop forse kortingen zouden kunnen bedingen. 

Nu de scholen dit jaar niet centraal gaan inkopen en het bedrag naar de ouders gaat, vervalt dit argument. Pas volgend jaar zullen de ouders echt gratis boeken krijgen als ze kunnen profiteren van de voorziene kortingen.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft inmiddels brieven opgesteld aan de scholen en de ouders.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur

helpdesk@vosabb.nl.