Financiële bijdrage beïnvloedt voor 3% schoolkeuze

Voor 3 procent van de ouders beïnvloedt de hoogte van de schoolkosten hun schoolkeuze. Dit geldt zowel voor het primair als voortgezet onderwijs, zo blijkt uit de Schoolkostenmonitor 2018-2019.

In de monitor staat dat in het primair onderwijs het aandeel scholen met een lage vrijwillige ouderbijdrage is toegenomen naar één op de vijf. Desondanks is het gemiddelde bedrag tussen 2014 en 2018 nauwelijks afgenomen. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen scholen soms aanvullende bijdragen.

Van de ouders van leerlingen in het primair onderwijs vindt circa 30 procent dat de schoolkosten (zeer) laag zijn. Ongeveer 15 procent vindt ze (zeer) hoog en de overige 55 procent vindt de kosten laag noch hoog. Voor 97 procent van de ouders is de hoogte van de financiële bijdrage niet van invloed op hun schoolkeuze.

Voortgezet onderwijs

In het vmbo zijn de totale schoolkosten de laatste jaren gedaald. Voor havo en vwo was sprake van een lichte stijging. Als alleen wordt gekeken naar de vrijwillige ouderbijdrage, dan valt op dat die de afgelopen jaren een stijging heeft laten zien.

De helft van de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt de schoolkosten hoog noch laag. Ruim 40 procent vindt ze (zeer) hoog en 10 procent vindt ze (zeer) laag. Ook in het voortgezet onderwijs is het zo dat voor 97 procent van de ouders de hoogte van de financiële bijdrage niet van invloed is op hun schoolkeuze.

Meer lezen? Schoolkostenmonitor 2018-2019

Scholengemeenschap schrapt schoolkosten

Leerlingen van scholengemeenschap De Rooi Pannen in Tilburg, Breda en Eindhoven hoeven geen studiekosten meer te betalen. De school meldt daartoe te hebben besloten om alle leerlingen gelijke kansen te bieden, ongeacht hun financiële thuissituatie.

De school neemt de kosten voor onder meer de boeken en overige leermiddelen en excursies en ook de ouderbijdrage voor haar rekening. De regeling zal in het volgende schooljaar volledig van kracht zijn. Dit jaar betalen de leerlingen nog de boekenkosten.

De Rooi Pannen meldt geen studiekosten meer te kunnen vragen dankzij een ‘jarenlang gezond financieel beleid’ en een constante groei van het aantal leerlingen. De scholengemeenschap zegt ook een ‘gezonde personeelsopbouw’ te hebben. Bovendien zijn de panden afbetaald.

De scholengemeenschap heeft twee vmbo-vestigingen in Tilburg en Eindhoven en vijf mbo-opleidingen in diezelfde steden en in Breda.

Lees meer…

Schoolkosten voor ouders min of meer stabiel

De gemiddelde kosten voor onderwijs die ouders met kinderen in het primair en/of voortgezet onderwijs maken, zijn de laatste jaren min of meer gelijkgebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). 

Het CBS wijst er in de online publicatie Uitgaven voor onderwijs 2013 op dat in het preprimair en basisonderwijs de kosten voor ouders in 2010 en 2011 zijn gestegen tot gemiddeld bijna 200 euro per jaar per kind. Dit hing samen met de kosten die ouders gingen betalen voor educatieve activiteiten in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Sindsdien zijn de kosten min of meer gelijkgebleven.

In het voortgezet onderwijs groeiden de uitgaven voor ouders aanvankelijk tot gemiddeld 690 euro per kind per jaar. Vanaf 2009 zijn deze uitgaven echter teruggebracht tot gemiddeld ongeveer 300 euro doordat ouders sindsdien niet meer hoeven te betalen voor de schoolboeken. Het CBS signaleert dat in 2012 en 2013 de kosten die ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs maken, min of meer stabiel zijn gebleven.

Informatiebrochure voor ouders en leerlingen in MR

Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht voor ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs die in de medezeggenschapsraad zitten.

In de brochure Schoolkosten en onderwijstijd wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht.

Verder wordt uitgelegd hoe het zit met de schoolkosten: wat is wel gratis en wat niet? Daarnaast komt onderwijstijd aan de orde.

Reminder: scholing overblijfkrachten noodzakelijk

Eerstelijnsadviseur Céline Adriaansen van de VOS/ABB-Helpdesk wijst erop dat op 1 augustus 2010 artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is gewijzigd.

Er zijn twee nieuwe bepalingen in dit artikel opgenomen. In artikel 45 lid 1a WPO staat dat overblijfouders verplicht zijn een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan het bevoegd gezag. Deze VOG mag op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden zijn.

Daarnaast is er een nieuwe bepaling in artikel 45 WPO opgenomen over de scholing van overblijfouders. Met ingang van 1 augustus 2011 dient ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing te hebben gevolgd op het gebied van het overblijven.

Dan kunnen verschillende scholingsmogelijkheden zijn, zoals de opleiding tot leid(st)er in de kinderopvang, verschillende pedagogische cursussen of een EHBO-cursus. De kosten die hieruit voorvloeien, kan de school verrekenen in de bijdrage die ouders, voogden en/of verzorgers betalen als ze gebruikmaken van de tussenschoolse opvang.

Klik hier voor informatie over het cursusaanbod van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Inspectie verheldert uitleg over ouderbijdragen

In het rapport ‘Ouderbijdrage in het primair onderwijs’ stelde de inspectie dat de hoogte van de ouderbijdrage niet mag worden bepaald door de ouderraad of oudervereniging, maar uitsluitend door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wees echter op het verschil tussen de ouderbijdrage die de ouderraad vraagt en de ouderbijdrage die het bevoegd gezag kan instellen. In het eerste geval gaat de ouderraad zelf over de hoogte van de bijdrage en in het tweede geval gaat de MR erover.

In een toelichting bij het rapport maakt de inspectie duidelijk deze zienswijze te delen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VOO. 

Gedragscode Schoolkosten

De code geeft scholen en ouders een leidraad voor afspraken over de hoogte en opbouw van de schoolkosten. Het doel is dat alle scholen de gedragscode onderschrijven en daar naar handelen. Ouders kunnen via de (G)MR de schoolleiding of het bestuur aanspreken over de houding ten opzichte van de code en de mate van transparantie van de schoolkosten op de school van hun kinderen.

 

NMa onderzoekt schoolboekenmarkt

De NMa wijst erop dat de markt voor schoolboeken in de afgelopen jaren erg is veranderd. ‘Zo is in 2008 de wet gratis schoolboeken ingevoerd. Deze wet was mede ingevoerd omdat uit de oude scan bleek dat er weinig prijsconcurrentie was wegens een gebrek aan prijsprikkels. De scholen schreven de boeken voor en de ouders betaalden de rekening. Scholen en docenten werden niet gestimuleerd om ook de prijs in belangrijke mate mee te laten wegen in de keuze van het lesmateriaal’, aldus de NMa op haar website. In 2009 was de totale marktomzet van de schoolboeken in het voortgezet onderwijs 285 miljoen euro.

De NMa zal in de komende maanden interviews houden met betrokken organisaties in de sector, waaronder ook scholen in het voortgezet onderwijs. De NMa zegt hiermee een zo goed mogelijk beeld te willen krijgen van hoe de markt nu functioneert. Scholen, uitgeverijen en distributeurs kunnen de NMa ook zelf benaderen via schoolboekenscan@nmanet.nl onder vermelding van ‘schoolboekenscan 2010’.

De NMa verwacht de resultaten van de marktscan in het eerste kwartaal van 2011.

Schoolkosten: Samen met MR tot oplossing komen

De VOO zegt dat de vo-scholen die op de zwarte lijst staan ten onrechte kosten bij ouders in rekening brengen voor de verstrekking van schoolboeken. Die kosten zouden volgens de VOO bestaan uit verzendkosten en/of een onterechte borg.

Sinds vo-scholen voor de aanschaf van lesboeken een vast bedrag in hun lumpsum krijgen, zijn de boeken voor de ouders in principe gratis. Verzendkosten mogen niet in rekening worden gebracht. Scholen mogen onder bepaalde voorwaarden wel een borg vragen voor het gebruik van de boeken. Die borg wordt terugbetaald als de boeken in goede staat worden teruggeven.

VOS/ABB-directeur Van der Veen zei vrijdag op BNR Nieuwsradio als reactie op de publicatie van de zwarte lijst dat het duidelijk is dat scholen de regels niet mogen overtreden. Maar hij benadrukte ook dat in veel gevallen de situatie genuanceerder ligt dan op basis van de zwarte lijst kan worden geconcludeerd. Het in rekening brengen van verzendkosten mag niet, maar een borg onder voorwaarden wel degelijk, aldus Van der Veen.

Hij adviseert ouders en scholen om in het geval van een meningsverschil de kwestie te bespreken met de medezeggenschapsraad. De ervaring leert dat er dan meestal een bevredigende oplossing voor alle partijen kan worden bereikt. Alleen in het uiterste geval, als er echt geen oplossing kan worden gevonden, is het een optie om naar de rechter te stappen.

Van der Veen zei op BNR Nieuwsradio ook dat een eventueel proefproces over de kosten die scholen bij ouders in rekening brengen, helderheid over de kwestie kan verschaffen. “Dan weet iedereen waar die aan toe is”, aldus de VOS/ABB-directeur.

Klik hier voor de reactie van Ritske van der Veen op BNR Nieuwsradio.

Klik hier voor de VOO-berichtgeving over de zwarte lijst.

Schoolkosten voor ouders fors gedaald

Uit het onderzoek van Sardes komt een wisselend beeld naar voren. Sommige kostenposten zijn gedaald, andere gestegen en weer andere min of meer gelijk gebleven.

Een voorbeeld van een gestegen kostenpost is die voor computers. Steeds meer ouders besluiten om los van de school een computer voor hun kind te kopen. Ook betalen ouders steeds meer voor buitenschoolse activiteiten, zoals uitstapjes en excursies. Daartegenover staan de over het algemeen afgenomen kosten voor leermiddelen, gereedschappen en materialen.

In de Schoolkostenmonitor staat ook dat ouders met leerlingen die op havo of vwo zitten over het algemeen meer geld kwijt zijn aan het onderwijs dan ouders van leerlingen in het vmbo of het praktijkonderwijs.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt schrijft in de begeleidende brief bij het onderzoek dat nog lang niet alle vo-scholen de gedragscode voor schoolkosten naleven. Zij zal dit bespreken met de betrokken organisaties. In de gedragscode staat dat vo-scholen ernaar moeten streven om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden.

De Schoolkostenmonitor en de begeleidende brief van staatssecretaris Van Bijsterveldt staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen

VOO trekt weer aan de bel over verzendkosten boeken

De VOO meldt dat schoolboekhandel Van Dijk net als vorig jaar bij ouders die schoolboeken bestellen verzend- en administratiekosten in rekening brengt.  VOO-directeur Rob Limper: ‘Niet alleen verzendkosten en administratiekosten zijn een probleem. Veel ouders kunnen de bestelprocedure voor boeken niet afronden zonder in te moeten stemmen met de borg of de vrijwillige ouderbijdrage. Van vrijwillig worden beide op deze manier verplicht gesteld en invorderbaar.’Dit is volgens hem in strijd met de wet.

Met een zwarte lijst van scholen die zich niet aan de regels zouden houden, wil de VOO de kwestie verder onder aandacht brengen. Ouders wordt gevraagd zich te melden als zij menen dat er ten onrechte kosten in rekening worden gebracht.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VOO.

Gerichte keuzes nu lesboeken in lumpsum zitten

Scholen kijken ook steeds meer naar innovatieve alternatieven voor de gebruikelijke schoolboeken, zoals digitaal lesmateriaal. Docenten en schoolleiding gaan steeds vaker met elkaar hierover in gesprek en maken gezamenlijk keuzes.

Dit staat in de rapportage ‘Het leermiddel, de docent, zijn leerling en hun toekomst’ dat vrijdag door de VO-Raad is gepresenteerd. Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW meldt op de website van haar ministerie dat er sprake is ‘van het beoogde vliegwieleffect van de wet ‘gratis’ schoolboeken’.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.