Personeel openbaar onderwijs wél ambtenaar

Het personeel in het openbaar onderwijs heeft wel degelijk nog altijd de ambtenarenstatus. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die een eerder vonnis van rechtbank Gelderland vernietigt.

Die eerdere uitspraak van de rechtbank Gelderland leidde in februari tot veel commotie. Toen oordeelde deze rechtbank dat ze onbevoegd was uitspraak te doen in een ontslagkwestie, omdat de betrokkene geen ambtenaar zou zijn. Hij werkte bij een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs, maar de rechtbank vond dat in de statuten van deze stichting ‘geen overwegende overheidsinvloed’ was verzekerd. Op grond daarvan zou de stichting niet tot de openbare dienst behoren en het personeelslid geen ambtenaar zijn in de zin van de Ambtenarenwet. De bewuste medewerker moest zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Statuten wijzigen?
Hier kwamen veel reacties op het uit openbaar onderwijs. Immers, betekende deze uitspraak dat al personeel in het openbaar onderwijs geen ambtenarenstatus (meer) had? Of moesten de statuten van openbare onderwijsbesturen worden aangepast? De juristen van VOS/ABB gaven direct aan dat een enkele uitspraak niet direct gevolgen zou hebben voor de schoolbesturen en hun statuten. Zij wilden afwachten of deze uitspraak in hoger beroep in stand zou blijven.

Ten onrechte
Dat blijkt nu inderdaad niet het geval te zijn. De Centrale Raad van Beroep spreekt uit dat de rechtbank indertijd ten onrechte heeft geoordeeld dat de betrokken werknemer geen ambtenaar was. De CRvB verwijst daarbij naar de parlementaire geschiedenis en geeft aan hoe de betreffende artikelen van een stichting openbaar onderwijs gelezen dienen te worden.

Wel een bestuursorgaan
Uitdrukkelijk gaat de CRvB  in op het gegeven dat de stichting openbaar onderwijs een bestuursorgaan is in de zin van de Awb en dat dit zijn weerslag vindt in de parlementaire stukken. Ook een functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht doet daar niet aan af. Ook spreekt de Centrale Raad uit dat de statuten van de betrokkene stichting conform de wet zijn opgesteld en geen aanpassing behoeven.

Vervolgens beoordeelt de CRvB zelf de indertijd voorgelegde ontslagkwestie. Het schoolbestuur wordt daarbij in het gelijk gesteld. Het ontslag was terecht omdat er sprake was van ‘ernstig plichtsverzuim’.

Lees hier de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

 

Modelstatuut en -reglementen ondersteuningsplanraad

VOS/ABB heeft een modelstatuut en -reglementen voor ondersteuningsplanraden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs opgesteld. Er zitten toelichtingen bij. U kunt de documenten gratis downloaden.

Er zijn twee modelreglementen voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs:

  • Medezeggenschapsreglement voor de ondersteuningsplanraad primair onderwijs;
  • Medezeggenschapsreglement voor de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

Het modelstatuut is geschikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs:

  • Statuut medezeggenschap bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs.

De toelichtingen:

  • Algemene toelichting bij modelreglement;
  • Algemene toelichting bij de statuten.

De modelreglementen, het modelstatuut en de toelichtingen zijn opgesteld door seniorbeleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB. U kunt voor ondersteuning contact met haar opnemen:

Of u belt of mailt met de Helpdesk van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Algemene Ledenvergadering VOS/ABB 13 november

Op de ALV zal directeur Theo Hooghiemstra ingaan op de nieuwe strategische koers van VOS/ABB. De nieuwe koers maakt het noodzakelijk om de statuten te wijzigen. U kunt daar als lid over meestemmen. Leden kunnen de vernieuwde tekst van de statuten downloaden uit de rechterkolom hiernaast. U moet daarvoor wel ingelogd zijn.

Tijdens de vergadering wordt ook gestemd over de voorgestelde contributieverlaging voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

De agenda van de ALV staat in de rechterkolom hiernaast. Mocht u nog onderwerpen aan deze agenda willen toevoegen, dan kunt u deze tot uiterlijk een maand voor de vergadering (conform artikel 2 lid 3 van het huishoudelijk reglement) schriftelijk indienen ter attentie van de directie VOS/ABB, postbus 162, 3440 AD Woerden.

Als u gebruik wilt maken van de rondvraag, dient u eveneens een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. Dit kan tot uiterlijk 11 november.

U kunt zich hier online aanmelden voor de ALV. 

Informatie: Anja van Rossum, 0348-405282, avanrossum@vosabb.nl 

Bijlagen

Gerelateerde berichten

  • klik hier voor de statuten