‘Leraren moeten meer met technologische hulpmiddelen’

Leraren van basisscholen kunnen niet goed genoeg omgaan met technologische hulpmiddelen. Dat vindt Kennisnet, meldt RTL Nieuws.

De commerciële nieuwszender sprak met adviseur Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet. Volgens hem lopen kinderen belangrijke kansen mis doordat basisschoolleraren te weinig weten van technologische hulpmiddelen.

Hij vindt dat er voor leraren een landelijke norm moet komen voor wat leraren moeten weten van technologie. ‘Technologie kan voor leerlingen een heel krachtig hulpmiddel zijn. Door daar als leerkracht onvoldoende mee bekend te zijn, of het verkeerd te gebruiken, profiteren sommige leerlingen niet van de mogelijkheden. Dat is kwalijk, want alle leerlingen verdienen dezelfde kansen.’

Lees meer…

Utrechtse schoolbesturen gaan lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact tegen het lerarentekort.

In de regio Utrecht ontstaat tot 2022 in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een jaarlijks tekort van in totaal ruim 120 fte. Het tekort wordt veroorzaakt door vergrijzing en een dalende instroom van leraren.

Het doel van het Onderwijspact is om in vier jaar tijd meer dan 500 leraren te werven die kiezen voor een toekomst in het onderwijs in de regio Utrecht. Er wordt onder andere gekeken hoe technologie en digitalisering kunnen helpen om het lerarentekort terug te dringen.

Meer oog voor techniek en technologie

De houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen, meldt het Techniekpact op basis van een voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken.

Voorzitter Doekle Terpstra van het Techniekpact heeft de rapportage maandag overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW. Dat deed hij op het Mediapark in Hilversum tijdens het jaarcongres van zijn organisatie.

Bij de voortgangsrapportage hoort de Monitor van het Techniekpact. Daarin wordt de stand van bètatechniek geduid.

Lees meer…

‘Genoeg geld voor wetenschap en technologie’

Het primair onderwijs heeft genoeg geld voor lessen wetenschap en technologie. Dat staat in antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA).

De vragen aan Dekker volgden op een brandbrief van het Scholennetwerk voor Onderwijsinnovatie WTE. In die brief staat dat de financiële ondersteuning van de scholen om de beoogde ambities van het kabinet in het kader van het Techniekpact te realiseren ‘volstrekt onvoldoende’ is.

Daar is Dekker het niet mee eens: ‘Voor stimulering van de lessen wetenschap en technologie is het budget toereikend. Scholen ontvangen in de lumpsum en via de prestatiebox middelen om goed gestalte te geven aan de lessen. Daarnaast ontvangen regionale netwerken van schoolbestuurders middelen om het onderwijs extra te stimuleren.’

Lees meer…

Leraren bang voor ICT

Leraren willen ICT wel vaker inzetten in de les, maar gebrek aan lesmateriaal en training leidt tot stress en weerhoudt ze daarvan. Dat meldt Samsung op basis onderzoek dat het Zuid-Koreaanse concern heeft laten uitvoeren door de universiteiten van Tilburg, Leuven en Gent.

Leraren vinden de mogelijkheden die digitale technologie biedt voor het lesgeven over het algemeen erg waardevol. Toch kiest driekwart (74 procent) voor traditionele lesmethoden en slechts 29 procent voor het innovatieve gebruik van ICT.

Leraren ervaren stress als zij de les op een geheel nieuwe wijze moeten inrichten. Ook worden zij onzeker bij de gedachte dat leerlingen vaak beter kunnen omgaan met digitale technologie dan zijzelf.

Verder zijn ze bang de controle over de les te verliezen en vinden ze huidige lesmethoden voorspelbaarder en beter geschikt voor de leerdoelen.

Lees meer…

Kabinet verdubbelt miljoeneninjectie in techniekonderwijs

Het kabinet verdubbelt de investering van 140 miljoen euro van bedrijven in technisch onderwijs. Dat hebben de minister Jet Bussemaker van OCW en Henk Kamp van Economische Zaken één jaar na ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 bekendgemaakt.

Het Nationaal Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Er staan concrete afspraken in tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

In de rapportage Nationaal Techniekpact 2020 – één jaar na ondertekening staat dat de urgentie van de afspraken onverminderd groot is. Er zijn nog wachtlijsten van scholen in het voortgezet onderwijs die geen ondersteuning kunnen krijgen van het bedrijfsleven. Tevens zijn er nog altijd vmbo’s die moeite hebben hun techniekopleidingen rendabel te houden. Het aantal meisjes dat voor techniek kiest is nog te laag.

Maar in de rapportage staat ook dat het eerste jaar belangrijke positieve ontwikkelingen heeft laten zien. Zo neemt de belangstelling voor technische opleidingen toe en groeit in Nederland de waardering voor technisch vakmanschap en de maakindustrie.

Bovendien zijn in de sectorakkoorden van het primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over wetenschap, techniek en technologie. In het eerste jaar van het pact is ook de kennisbasis natuurwetenschap en technologie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gereed gekomen.