Artikel 23: onderwijs op basis van religie achterhaald!

De vrijheid om scholen te stichten op religieuze gronden heeft haar langste tijd gehad. Het is tijd voor de ontmanteling van het achterhaalde verzuilde onderwijsbestel op basis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Dat benadrukken directeur-bestuurder Marco Frijlink van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB op de opiniepagina van Trouw.

Zij schrijven dat het openbaar onderwijs traditioneel de plek is waar iedereen welkom is, ongeacht religie of levensovertuiging. ‘Sterker nog, het openbaar onderwijs is de plek bij uitstek waar kinderen van allerlei gezindten elkaar ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, juist ook voor elkaars verschillen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste voorbereiding vormt op zelfstandig functioneren en constructief samenleven in onze pluriforme maatschappij.’

Verre van ideaal

Frijlink en Teegelbeckers verwijzen in hun opiniestuk naar de ophef over de ruimte die het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam neemt – ‘en kán nemen’ – op basis van de vrijheid van onderwijs. ‘Onder die vrijheid worden op deze school onder andere jongens en meisjes uit elkaar gehouden en zouden niet praktiserende moslims niet welkom zijn als leerkracht. Nog los van mogelijke misstanden is direct duidelijk dat een school als deze ver af staat van ons ideaalbeeld.’

Volgens hen kan de Inspectie van het Onderwijs haar werk niet goed doen vanwege artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. ‘Artikel 23 zorgt ervoor dat ouders scholen kunnen oprichten en dat de overheid zich niet mag bemoeien met de levensbeschouwelijke leest waarop die scholen zijn geschoeid. Als gevolg hiervan mag de overheid zich alleen met de onderwijskwaliteit, maar niet met de invulling van de geloofsrichting bemoeien.’

Achterhaald

‘Laat er geen misverstand over bestaan, de vrijheid van onderwijs brengt ons ook nu nog goede dingen. Het zorgt er potentieel voor dat de ouderbetrokkenheid bij de invulling en de kwaliteit van het onderwijs groot is. Maar de invulling is wel achterhaald. Steeds meer ouders kiezen een school op basis van het pedagogisch-didactisch concept. En hoeveel katholieke en protestants-christelijke scholen geven niet aan ‘eigenlijk weinig meer te doen’ aan hun religieuze identiteit?’, aldus Frijlink en Teggelbeckers.

Zij vinden dat betrokkenheid van ouders bij onderwijs een groot goed is, maar dat artikel 23 toe is aan herziening. ‘Het is tijd voor de ontmanteling van het achterhaalde verzuilde onderwijsbestel. Scholen moeten zich kunnen blijven onderscheiden op grond van pedagogisch- didactische aanpak, maar niet meer op basis van religie.’ Daarnaast mag volgens hen burgerschapsvorming in de Grondwet worden verankerd. ‘Dit betreft het aanleren van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om als verantwoordelijk burger bij te dragen aan het goed functioneren van de rechtsstaat.’

Concept School!

VOS/ABB en VOO pleiten al jaren voor onderwijs dat boven artikel 23 en de denominaties zal zijn uitgestegen, met ‘scholen’ die voor alle leerlingen toegankelijk zijn. ‘Dit concept noemen wij School!. Alle scholen zullen in de toekomst op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht moeten hebben voor diversiteit en levensbeschouwing. Deze verandering zal een cruciale en noodzakelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze pluriforme samenleving.’

Terugkijken: Hans Teegelbeckers in Jacobine op Zondag

Op 12 februari was directeur Hans Teegelbeckers te gast in de talkshow Jacobine op Zondag van de NCRV. Het ging over de vrijheid van onderwijs. 

Teegelbeckers ging onder andere in op het concept School! dat VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft ontwikkeld. Dit concept voorziet in goed onderwijs voor álle kinderen dat boven de denominaties is uitgestegen.

Er zijn dan geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke, islamitische of wat voor scholen dan ook, maar ‘scholen’ die op basis van diversiteit en wederzijds respect en met aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing van en voor iedereen zijn. Het concept School! maakt een einde aan de hokjesgeest van het verzuilde onderwijs.

De twee andere gasten in Jacobine op Zondag waren fractieleider Gert-Jan Segers van ChristenUnie en de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA).

Jacobine op Zondag terugkijken

 

Hans Teegelbeckers over toekomst openbaar onderwijs

In het decembernummer van ons magazine Naar School! blikt onze nieuwe directeur Hans Teegelbeckers vooruit op de toekomst van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zijn voorganger Ritske van der Veen blikt terug op de afgelopen jaren. 

Teegelbeckers vertelt in het magazine over zijn ideaal: een onderwijswereld zonder zuilen, waarin mensen van alle gezindten openstaan voor elkaar. De praktijk is nog niet zo ver, maar de nieuwe directeur gaat de uitdaging aan. Hij begint met het verder versterken van de openbare identiteit en mikt op samenwerking op alle fronten.

Van der Veen gaat vlak voor zijn pensioen in op de ideële meerwaarde van de identiteit van het openbaar onderwijs. De focus van de vereniging is de afgelopen jaren onder zijn leiding sterker komen te liggen op de inhoud en kwaliteit van het openbaar onderwijs.

Flexibele overgang

De kwaliteit van het openbaar onderwijs komt onder meer aan bod in twee artikelen over de flexibele overgang naar groep 3 en de overstap van mavo naar havo. De flexibele overgang naar groep 3 wordt geïllustreerd aan de hand van de openbare basisscholen De Klimroos in Utrecht en Het Mozaïek in Arnhem. De overstap van mavo naar havo komt aan bod in een artikel waarin verschillende openbare vo-scholen aan bod komen.

In het nieuwe nummer van Naar School! staat ook een artikel over de pabo’s die steeds witter worden. Hoe erg is dat? Diverse deskundigen laten hier hun licht over schijnen.

‘Hoe dichter bij Dordt…

… hoe mooier het wordt’, is de kop boven een artikel met fotoreportage van de openbare Statenschool in Dordrecht. Deze school zit in een prachtig historisch pand midden in de binnenstad. Directeur Diane Kooij noemt het ‘een fantastisch visitekaartje’. Ouders die komen kijken of de Statenschool iets is voor hun kind, zijn steevast onder de indruk.

Medezeggenschap komt aan bod in een artikel over het openbare Libanon Lyceum in Rotterdam. Deze school neemt de leerlingen serieus, ook als het gaat om hun mening over het lerarenkorps. Al zeker tien jaar werkt de school met leerlingevaluaties en sinds twee jaar zitten leerlingen in de sollicitatiecommissie voor vitale functies.

Dyslexie

In de Hoeksche Waard hebben de basisscholen zeer goede ervaring met de anti-dyslexiemethode Bouw!. Directeur Pierre den Hartog van Samenwerkingsverband 28.04 vertelt erover. Hij las eind 2014 voor het eerst over het programma, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt.

‘Fit en geconcentreerd in de klas’ is de kop boven een artikel over de Daily Mile. Dit initiatief om elke dag met de leerlingen een kwartier te bewegen, is komen overwaaien uit Schotland. Onder andere de openbare basisscholen De Kleine Wereld in Oss en de Tweespan in Heenvliet hebben de Daily Mile op hun dagelijkse programma staan.

Andere onderwerpen:

  • School!Week: doe mee aan Kinderrechten Filmfestival van Unicef!
  • Inperking vrijheid van onderwijs graag zo snel mogelijk: ingezonden brief van Carel Verhoef.
  • App van Veilig Verkeer Nederland en Samsung toont gevaren smartphone in verkeer.
  • Excursietip: het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten.
  • Hoe zit het nu precies? Vragen en antwoorden van onze Helpdesk en van Ouders & Onderwijs.
  • Juridisch advies van onze Helpdesk: toelaatbaarheidsverklaring goed motiveren.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download decembernummer magazine Naar School!

Hans Teegelbeckers nieuwe directeur VOS/ABB

Het bestuur van VOS/ABB benoemt Hans Teegelbeckers tot directeur van VOS/ABB. Hij volgt Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure heeft het bestuur van VOS/ABB unaniem besloten dat Hans Teegelbeckers de volgende directeur van de vereniging wordt. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

Zijn inzet zal zijn om er als directeur voor te zorgen dat de koers van VOS/ABB gericht blijft op excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor elke leerling. Goed onderwijs staat voor VOS/ABB nadrukkelijk in het teken van een in alle opzichten gezonde samenleving. Dit is extra belangrijk nu er in onze maatschappij sprake is van polarisatie en onzekerheid over het onbekende.

Vanuit de ideologie dat er goed onderwijs moet zijn voor ieder kind, zal VOS/ABB onder leiding van Hans Teegelbeckers op verschillende beleidsterreinen vorm en inhoud blijven geven aan identiteitsgebonden belangenbehartiging. Het doel hiervan is dat goed (openbaar) onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot goede en gelukkige volwassenen in een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit, gelijkwaardigheid, respect en democratisch debat.

Daarnaast blijft VOS/ABB streven naar het concept School!. Dit concept gaat ervan uit dat het onderwijs in de toekomst boven de huidige denominaties uitstijgt. Het is in dit kader van belang dat het dualisme vanuit artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ter discussie wordt gesteld.

Governance, identiteit, samenwerking

Hans Teegelbeckers was tot nu toe als beleidsmedewerker nauw betrokken bij verschillende projecten van VOS/ABB. Hij richtte zich op governance en coördineerde bovenschoolse contactgroepen van leden.

Ook hield hij zich bezig met de identiteit van de openbare en algemeen toegankelijke scholen in relatie tot onder andere godsdienst en levensbeschouwing. Samen met collega’s ontwikkelde hij het Zelfevaluatiekader Identiteit alsmede het trainingsspel ID!ee. Hij is ook altijd al actief geweest in de discussie over grondwetsartikel 23 en het toekomstconcept School!.

Het werk van Hans Teegelbeckers betrof tevens demografische krimp en de gevolgen daarvan op het (openbaar) onderwijs. Daarbij zette hij in op positieve samenwerking met het bijzonder onderwijs om ervoor te zorgen dat overal voor elk kind goed onderwijs blijft bestaan.

Kennismaken op algemene ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op woensdag 23 november in Amersfoort kunt u kennismaken met Hans Teegelbeckers. Na de ALV en het daarop aansluitende gratis toegankelijke symposium dat VOS/ABB organiseert, zal de huidige directeur Ritske van der Veen afscheid nemen. Hij gaat per 1 januari 2017 met pensioen.