‘Inspectie moet niet alleen naar opbrengst kijken’

Bijna de helft van de scholen vindt dat de Inspectie van het Onderwijs niet alleen naar opbrengsten moet kijken, maar ook andere factoren moet meewegen in haar oordeel. Dat zegt 44 procent van de basisscholen en 42 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs.

Dit blijkt uit eigen onderzoek van de Inspectie over het schooljaar 2012/2013. In het algemeen tonen de scholen zich tevreden over het inspectiebezoek. Ze geven het gemiddeld een rapportcijfers van 7,7 en dat is iets hoger dan in de vorige meting.

De scholen zijn vooral tevreden over het contact met de inspecteur, het bezoek zelf en het resultaat ervan. Ze hebben wel wat aan de verbeterafspraken die gemaakt worden. Bijna driekwart van de scholen vindt dat het bezoek het team bewuster heeft gemaakt van de werkwijze en de doelen.

Maar er zijn ook wat kritische geluiden. Circa 14 procent van de scholen vindt dat de opbrengsten van het inspectiebezoek niet in verhouding staan tot de tijdsinvestering die ze ervoor moeten plegen, en 10 procent vindt dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de school. Maar het meest opvallend is het hoge percentage scholen dat vindt dat niet alleen leerprestaties gemeten moeten worden. Ook VOS/ABB betoogt al langer dat goed onderwijs meer is dan het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Het gaat ook om sociale opbrengsten en aandacht voor diversiteit.

Respons
In het schooljaar 2012/2013 hebben 1823 scholen in het primair onderwijs bezoek gehad van de Inspectie. Zij werden uitgenodigd mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek en 1125 scholen (62 procent) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. In het voortgezet onderwijs zijn 553 scholen bezocht, waarvan 41 procent heeft meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek.

De Inspectie ziet in het positieve oordeel van de scholen een stimulans om verder te gaan met de ingezette vernieuwing van het toezicht. Daarbij is het doel scholen maximaal te stimuleren tot betere prestaties, ook de scholen die al een voldoende scoren.

Meer informatie over het tevredenheidsonderzoek van de Inspectie

 

Goed rapport voor Helpdesk VOS/ABB!

Adequaat, deskundig, razendsnel, maar soms wat te juridisch. Dat is in een notendop de mening van gebruikers van de Helpdesk van VOS/ABB die hebben meegedaan aan een online tevredenheidsonderzoek. 

De overgrote meerderheid van de 49 respondenten gaf een 8 of zelfs een 9 aan de Helpdesk van VOS/ABB. Zowel de eerstelijns- als tweedelijnsdienstverlening worden zeer gewaardeerd. ‘De antwoorden zijn overzichtelijk en juridisch onderbouwd en daarmee meteen bruikbaar voor beleid’, zo luidt een van de reacties.

De leden zijn over het algemeen op de hoogte van het feit dat bij de Helpdesk van VOS/ABB ook uitgebreide tweedelijnsadvisering mogelijk is. Minder bekend is dat daarbovenop de mogelijkheid bestaat om dossiers te laten behandelen. Ook die dienstverlening valt in principe binnen het lidmaatschap van VOS/ABB.

Veel ideeën
De gratis cursussen en trainingen die de Helpdesk van VOS/ABB organiseert, zijn breed bekend onder de leden. Dat er veel interesse is voor deze dienstverlening, blijkt niet alleen uit het feit dat er altijd een groot aantal deelnemers is, maar ook uit de vele ideeën die de deelnemers aan de tevredenheidsenquête hebben aangeleverd voor toekomstige cursussen en trainingen. Onderwerpen die worden genoemd zijn bijvoorbeeld ‘krimp en personeelsbeleid’, ‘ontslag bij arbeidsongeschiktheid’ en financiële en begrotingstechnische kwesties.

Uit het tevredenheidsonderzoek komt ook een aantal verbeterpunten naar voren, waarmee de Helpdesk de dienstverlening verder kan afstemmen op wat de leden van VOS/ABB verwachten. Zo wordt opgemerkt dat de advisering niet altijd overeenkomt met die van andere organisaties. Dit kan te maken hebben met het feit dat sommige kwesties van diverse invalshoeken kunnen worden bekeken, waardoor er verschillende adviezen mogelijk zijn. Uit de reactie die hierover ging, wordt overigens niet duidelijk of de adviezen van VOS/ABB onjuist of onbruikbaar waren.

Complimenten
Een aantal deelnemers aan het onderzoek merkt op dat de adviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB soms een te juridische insteek kiezen, waardoor de advisering voor een niet-jurist soms moeilijk te begrijpen is. ‘Maar na telefonisch doorvragen is het altijd prima opgehelderd, complimenten!’, aldus een van de deelnemers.

De Helpdesk bedankt iedereen die aan het online tevredenheidsonderzoek heeft meegewerkt!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl