Volgend schooljaar teambevoegdheid 10-14-scholen

In de tweede tussenrapportage van 10-14-onderwijs staan succesfactoren genoemd, maar ook knelpunten. Onderwijsminister Arie Slob meldt dat naar verwachting vanaf volgend schooljaar een teambevoegdheid zal bestaan, waarmee leraren uit het primair en voortgezet onderwijs verantwoordelijk worden voor het onderwijs op zogenoemde tienerscholen.

In het tussenrapport staan onder andere deze succesfactoren genoemd:

 • Kleinschaligheid – Ouders schrijven het succes van 10-14 onderwijs onder meer toe aan de kleinschaligheid van tienerscholen.
 • Motivatie en enthousiasme – Personeel is over het algemeen gemotiveerd en enthousiast om 10-14-onderwijs goed neer te zetten.
 • Goede voorbereiding – In het voortraject is de tijd genomen over de inrichting van dit vernieuwende concept.
 • Eén bestuur voor primair en voortgezet onderwijs – Waar PO en VO onder één bestuur vallen, zijn samenwerking, scholing en besluitvorming goed te organiseren.
 • Individuele aandacht – Leerlingen ervaren individuele aandacht van hun leraren voor verschillende talenten. Hier wordt ook gepersonaliseerd leren genoemd.
 • Uitdagend onderwijs – Het onderwijs is vernieuwend, bijvoorbeeld door het gebruik van ICT en door samenwerkend leren.

In de tussenrapportage staan ook knelpunten in wet- en regelgeving vermeld:

 • Verschillende cao’s – Leraren vallen onder verschillende cao’s vallen (primair of voortgezet onderwijs). Daardoor krijgen ze een verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden.
 • Bevoegdheden – Veel leraren van 10-14-scholen hebben geen dubbele bevoegdheid. Daardoor is er soms dubbele bezetting nodig.
 • Gescheiden geldstromen primair en voortgezet onderwijs – Hierdoor is er op financieel vlak sprake van een ingewikkelde situatie.
 • Eindtoets – Binnen 10-14-onderwijs is de verplichte eindtoets geen eindtoets, maar een tussentoets.
 • Inspectietoezicht – Handhaving van verschillende onderzoekskaders (primair en voortgezet onderwijs) is voor 10-14-scholen niet handig.
 • BRIN-nummer – 10-14-scholen hebben geen eigen BRIN-nummer, omdat ze deels onder een PO- en deels onder een VO-school vallen. Daardoor hebben ze onder andere geen eigen medezeggenschapsraad.

Teambevoegdheid

Naar aanleiding van de bevindingen in de eerste tussenrapportage, meldde onderwijsminister Arie Slob te zullen onderzoeken of er voor 10-14-scholen een teambevoegdheid in het leven kon worden geroepen. Daarmee zouden leraren gezamenlijk verantwoordelijk kunnen worden voor 10-14-onderwijs.

Inmiddels werk hij aan een experiment dat dit op aanvraag mogelijk moet maken, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen tienerscholen vanaf het schooljaar 2020-2021 gebruik kunnen maken van een teambevoegdheid.

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een tienerschool. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

Arjen Toet, 06-51618659, atoet@vosabb.nl
Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Aantal tienerscholen (10-14-onderwijs) blijft toenemen

Het aantal zogeheten tienerscholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar blijft toenemen. Het begon als een pilot met zes scholen, volgend jaar zijn het er 25. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van het netwerk 10-14 Onderwijs.

Op tienerscholen kunnen leerlingen hun keuze voor voortgezet onderwijs uitstellen. Ze stromen in als ze 10 jaar zijn en gaan pas naar de middelbare school als ze 14 zijn. De gedachte hierachter is dat dit goed is voor laatbloeiers en voor kinderen uit gezinnen met relatief weinig geld en een zwakke sociaal-maatschappelijke positie. Tienerscholen kunnen interessant zijn voor het streven naar kansengelijkheid.

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB heeft verschillende keren aandacht besteed aan tienerscholen. Zo verscheen in 2018 in magazine Naar School! van VOS/ABB het artikel Ouders aan basis van tienerschool over de openbare Tienerschool Sneek. Het aantal leerlingen van deze school is in een jaar tijd meer dan verdubbeld, meldt het netwerk 10-14 Onderwijs.

In 2016 publiceerde VOS/ABB het artikel over de LeerOnderneming in Ridderkerk. Dat was destijds de eerste openbare 10-14-school in Nederland.

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u ook procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Tevens kan VOS/ABB u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Conferentie 10-14-onderwijs

Op 22 januari is in Amsterdam de conferentie Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet. Deze conferentie is bedoeld voor leraren en schoolleiders van (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Mogelijk teambevoegdheid voor 10-14-scholen

Onderwijsminister Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor 10-14-onderwijs. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

In het schooljaar 2017-2018 zijn zes 10-14-scholen gestart met een pilot. Daar hebben zich in 2018-2019 nog eens zes initiatieven bij aangesloten. Deze scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bieden één programma aan met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs.

Het doel van 10-14-scholen is om voor leerlingen het selectiemoment voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Ze bieden maatwerk voor brede talentontwikkeling. Het kabinet beschouwt 10-14-scholen in het licht van kansengelijkheid.

Problemen

De 10-14-scholen werken binnen de huidige wettelijke kaders. Dat leidt soms tot problemen. Zo blijkt het lastig om te werken met verschillende leraren die bevoegd zijn voor het primair of voortgezet onderwijs. Daarom gaat Slob nu onderzoeken of er een teambevoegdheid kan komen voor het 10-14-onderwijs.

‘Een leraar heeft dan de eigen bevoegdheid in één onderwijssoort. Deze bevoegdheden gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel’, aldus de minister.

Het probleem dat de leraren van 10-14-scholen onder verschillende cao’s vallen en dus verschillende salarissen krijgen, kan Slob niet oplossen. ‘De rijksoverheid is geen partner in de cao-afspraken. Ik laat het daarom over aan de besturen en de cao-partijen om hierover indien gewenst het gesprek te voeren’, aldus de minister.

Lees meer…

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

Rozemarijn Boer, 06-20010418, rboer@vosabb.nl
Arjen Toet, 06-51618659, atoet@vosabb.nl
Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Handreiking over 10-14-onderwijs

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

De handreiking gaat over de trend dat steeds meer schoolbesturen nadenken over het opzetten van 10-14-onderwijs. Hierin werken basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar samen.

10-14-scholen worden gezien als een manier om de overgang naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren en kansengelijkheid te bevorderen. Binnen deze scholen begeleidt een team van docenten uit primair en voortgezet onderwijs leerlingen in de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De handreiking gaat in op het ontstaan van 10-14-onderwijs en benoemt ook mogelijke knelpunten.

Advies en ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten, waar u informatie kunt halen en best practices kunt uitwisselen met andere VOS/ABB-leden. Tot slot behartigt VOS/ABB uw belangen bij de politiek door knelpunten bij 10-14-scholen onder de aandacht te brengen en te zoeken naar oplossingen.

Download Handreiking 10-14-onderwijs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

 

Tienerscholen voor 10-14 onderwijs ervaren knelpunten

Tienerscholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar ervaren knelpunten in wet- en regelgeving. Dat staat in de eerste tussenrapportage van de monitor 10-14 onderwijs.

De meest ervaren knelpunten zijn:

 • Verschillende cao’s voor primair en voortgezet onderwijs: leraren krijgen verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden.
 • Bevoegdheden van leraren voor één schooltype: vaak is dubbele bezetting nodig.
 • Gescheiden geldstromen primair en voortgezet onderwijs: twee aanvragen nodig voor subsidie.
 • Verplichte eindtoets en schooladvies: binnen 10-14 onderwijs is de eindtoets in feite een tussentoets. Het toetsmoment is strijdig met de doorgaande ontwikkeling.
 • Verschillende onderzoekskaders voor primair en voortgezet onderwijs.
 • Geen eigen BRIN-nummer: 10-14 onderwijs valt deels onder een school voor primair onderwijs en deels onder een school voor voortgezet onderwijs.

Reactie minister

Onderwijsminister Arie Slob meldt in reactie op de eerste tussenrapportage dat hij samen met de betrokkenen de knelpunten gaat analyseren. Hij zal vervolgens suggesties geven over hoe de scholen ermee kunnen omgaan.

‘Er zal bijvoorbeeld bekeken worden onder welke voorwaarden een VO-docent (vak)lessen kan geven aan PO-leerlingen en een PO- of pabo-docent lessen kan verzorgen aan leerlingen in de laatste twee jaar van het 10-14 onderwijs’, zo staat in de reactie van de minister.

Slob voegt daaraan toe dat ook wordt besproken hoe om te gaan met de verplichting van de eindtoets en het basisschooladvies. Hij zal tevens onder de aandacht brengen hoe tienerscholen gebruik kunnen maken van subsidies voor een betere doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Handreiking VOS/ABB

VOS/ABB komt binnenkort met een handreiking voor tienerscholen die 10-14 onderwijs aanbieden. Deze handreiking wordt gemaakt door de senior beleidsmedewerkers Rozemarijn Boer en Arjen Toet.

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB heeft aandacht besteed aan de openbare Tienerschool in Sneek.

Lees het artikel Ouders aan basis van Tienerschool.