Mogelijk teambevoegdheid voor 10-14-scholen

Onderwijsminister Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor 10-14-onderwijs. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

In het schooljaar 2017-2018 zijn zes 10-14-scholen gestart met een pilot. Daar hebben zich in 2018-2019 nog eens zes initiatieven bij aangesloten. Deze scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bieden één programma aan met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs.

Het doel van 10-14-scholen is om voor leerlingen het selectiemoment voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Ze bieden maatwerk voor brede talentontwikkeling. Het kabinet beschouwt 10-14-scholen in het licht van kansengelijkheid.

Problemen

De 10-14-scholen werken binnen de huidige wettelijke kaders. Dat leidt soms tot problemen. Zo blijkt het lastig om te werken met verschillende leraren die bevoegd zijn voor het primair of voortgezet onderwijs. Daarom gaat Slob nu onderzoeken of er een teambevoegdheid kan komen voor het 10-14-onderwijs.

‘Een leraar heeft dan de eigen bevoegdheid in één onderwijssoort. Deze bevoegdheden gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel’, aldus de minister.

Het probleem dat de leraren van 10-14-scholen onder verschillende cao’s vallen en dus verschillende salarissen krijgen, kan Slob niet oplossen. ‘De rijksoverheid is geen partner in de cao-afspraken. Ik laat het daarom over aan de besturen en de cao-partijen om hierover indien gewenst het gesprek te voeren’, aldus de minister.

Lees meer…

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

Rozemarijn Boer, 06-20010418, rboer@vosabb.nl
Arjen Toet, 06-51618659, atoet@vosabb.nl
Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Handreiking over 10-14-onderwijs

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

De handreiking gaat over de trend dat steeds meer schoolbesturen nadenken over het opzetten van 10-14-onderwijs. Hierin werken basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar samen.

10-14-scholen worden gezien als een manier om de overgang naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren en kansengelijkheid te bevorderen. Binnen deze scholen begeleidt een team van docenten uit primair en voortgezet onderwijs leerlingen in de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De handreiking gaat in op het ontstaan van 10-14-onderwijs en benoemt ook mogelijke knelpunten.

Advies en ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten, waar u informatie kunt halen en best practices kunt uitwisselen met andere VOS/ABB-leden. Tot slot behartigt VOS/ABB uw belangen bij de politiek door knelpunten bij 10-14-scholen onder de aandacht te brengen en te zoeken naar oplossingen.

Download Handreiking 10-14-onderwijs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

 

Tienerscholen voor 10-14 onderwijs ervaren knelpunten

Tienerscholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar ervaren knelpunten in wet- en regelgeving. Dat staat in de eerste tussenrapportage van de monitor 10-14 onderwijs.

De meest ervaren knelpunten zijn:

  • Verschillende cao’s voor primair en voortgezet onderwijs: leraren krijgen verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden.
  • Bevoegdheden van leraren voor één schooltype: vaak is dubbele bezetting nodig.
  • Gescheiden geldstromen primair en voortgezet onderwijs: twee aanvragen nodig voor subsidie.
  • Verplichte eindtoets en schooladvies: binnen 10-14 onderwijs is de eindtoets in feite een tussentoets. Het toetsmoment is strijdig met de doorgaande ontwikkeling.
  • Verschillende onderzoekskaders voor primair en voortgezet onderwijs.
  • Geen eigen BRIN-nummer: 10-14 onderwijs valt deels onder een school voor primair onderwijs en deels onder een school voor voortgezet onderwijs.

Reactie minister

Onderwijsminister Arie Slob meldt in reactie op de eerste tussenrapportage dat hij samen met de betrokkenen de knelpunten gaat analyseren. Hij zal vervolgens suggesties geven over hoe de scholen ermee kunnen omgaan.

‘Er zal bijvoorbeeld bekeken worden onder welke voorwaarden een VO-docent (vak)lessen kan geven aan PO-leerlingen en een PO- of pabo-docent lessen kan verzorgen aan leerlingen in de laatste twee jaar van het 10-14 onderwijs’, zo staat in de reactie van de minister.

Slob voegt daaraan toe dat ook wordt besproken hoe om te gaan met de verplichting van de eindtoets en het basisschooladvies. Hij zal tevens onder de aandacht brengen hoe tienerscholen gebruik kunnen maken van subsidies voor een betere doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Handreiking VOS/ABB

VOS/ABB komt binnenkort met een handreiking voor tienerscholen die 10-14 onderwijs aanbieden. Deze handreiking wordt gemaakt door de senior beleidsmedewerkers Rozemarijn Boer en Arjen Toet.

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB heeft aandacht besteed aan de openbare Tienerschool in Sneek.

Lees het artikel Ouders aan basis van Tienerschool.