Tweede Kamer mort over afschaffen ouderbijdrage

VVD en CDA in de Tweede Kamer willen dat de vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan. Ook D66 vraagt hier aandacht voor. Dat bleek tijdens een debat over een initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks. Daarin staat dat geen enkele leerling mag worden uitgesloten als ouders de bijdrage niet hebben betaald.

VVD’er Rudmer Heerema en CDA’er Michel Rog vinden dat het initiatiefvoorstel niet mag gaan gelden voor profielscholen, zoals technasia, topsportscholen en tweetalige scholen. Dit sluit aan bij het standpunt van voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. Hij zei vorig jaar in Trouw dat de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs nodig blijft voor extra’s en maatwerk. De voorzitter van de VO-raad noemde in dit kader ook technasia, topsportscholen en tweetalig onderwijs.

Paul van Meenen van D66 vroeg in het debat ook aandacht voor de profielscholen. Hij wil dat zij zich kunnen aansluiten bij landelijke koepels die een regeling hebben getroffen voor leerlingen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen.

Leerlingen uitsluiten onbestaanbaar

VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers noemde het vorig jaar onbestaanbaar dat leerlingen worden uitgesloten van schoolactiviteiten als blijkt dat ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. Hij steunt het initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks. VOS/ABB sloot zich onlangs aan bij een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel te omarmen.

In oktober jongstleden werd bekend dat Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving volgend schooljaar de ouderbijdrage schrapt. In een brief van het bestuur van SAAM* aan de ouders staat dat in afstemming met de directeuren is geconcludeerd dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’.

Dat betekent volgens het bestuur dat ‘wij daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor de kosten’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

Ook bijdrage voor TTO of technasium vrijwillig

Scholen moeten leerlingen toelaten tot tweetalig of technasium-onderwijs, ook als hun ouders de bijdrage daarvoor niet betalen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob.

De VO-raad had gepleit voor een uitzondering voor tweetalig onderwijs en technasia. De gedachte daarachter is, dat deze vormen van onderwijs zonder een financiële bijdrage van de ouders onmogelijk is.

Slob benadrukt dat er geen uitzondering komt. ‘Mocht het zo zijn dat er (…) onderwijsprogramma’s wegvallen wanneer scholen daar geen verplichte bijdrage voor mogen vragen, dan kies ik (…) voor een beperkter, maar weliswaar voor alle leerlingen toegankelijk onderwijsaanbod’, aldus de minister.

Lees meer…

Rosenmöller: ‘Ouderbijdrage nodig voor maatwerk’

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad zegt dat de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs nodig blijft voor extra’s en maatwerk in het onderwijs. Als voorbeelden noemt hij tweetalig onderwijs, technasia en sportscholen met maatwerk, meldt Trouw.

De krant meldt op basis van wat Rosenmöller zegt dat de discussie over de vrijwillige ouderbijdrage voor ‘ongemak’ zorgt bij veel scholen voor voortgezet onderwijs. Ze zijn het er volgens hem in ieder geval over eens dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van schoolreisjes of andere activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen.

‘Je gaat met z’n allen op reis of helemaal niet. Het kan niet zo zijn dat drie leerlingen een alternatief programma op school volgen terwijl de rest van de klas op introductiekamp is’, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Op de website van de VO-raad wordt de mogelijkheid van uitsluiting op basis van de ouderbijdrage opengelaten. Uitsluiting wordt daar ongewenst genoemd, maar niet onbestaanbaar, zoals VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers onlangs benadrukte naar aanleiding van de richtlijn van de PO-Raad over de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs

Afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage vindt Rosenmöller geen optie, omdat er dan bepaalde extra’s en maatwerk in de knel komen. ‘Zoals het mogelijk maken van tweetalig onderwijs, technasia of speciale sportscholen met maatwerk. Dat zijn nieuwe loten die niet door de basisbekostiging worden gefinancierd’, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Hij is er ook tegen, zo meldt Trouw, om een maximum aan de vrijwillige ouderbijdrage te koppelen. ‘Als je een maximum gaat instellen, wordt dat al snel de norm. En dat kan voor ouders juist een verhoging betekenen.’

Lees meer…

Achterhoekse kleuters maken met Duits meer kans

In Trouw staat een artikel over de openbare basisschool in het dorp Kotten bij Winterswijk, waar de leerlingen vanaf groep 1 les krijgen in het Duits.

Kinderen in Kotten leren sinds dit jaar al vanaf hun kleuterleeftijd Duits. Dat moet hun betere startkansen geven in het leven, zo staat in Trouw. Openbare basisschool Kotten geldt als voorbeeld voor scholen in de Achterhoek en Twente. Meer scholen volgen in 2016. Ze vormen duo’s met Duitse scholen.

Magazine School! van VOS/ABB besteedde in juli 2013 aandacht aan de uitwisseling van obs Kotten met de von-Galen-Grundschule in het naburige Duitse dorp Oeding.

Lees het artikel in Trouw en het artikel in magazine School!.

Eerste Kamer akkoord met basisonderwijs in vreemde taal

Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in het Engels, Duits of Frans. Het wetsvoorstel dat daarover gaat, is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De regeringsfracties van VVD en PvdA alsmede die van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, 50PLUS en D66 stemden voor.

Ook werd een motie van de VVD aangenomen die ervoor moet zorgen dat er wettelijke kwaliteitscriteria komen voor leraren die onderwijs in een vreemde taal geven. Een andere motie van de PvdA werd eveneens aangenomen. Die motie ging over het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg de introductie van meertalig onderwijs.

Bij algemene maatregel van bestuur kan straks worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Dat mag maximaal 15 procent zijn. De wet zal in 2016 in werking treden. Wanneer precies, is nog niet bekend.

In 2014 stond in magazine School! van VOS/ABB een artikel over tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tweede Kamer voor instructie in andere taal

Basisscholen mogen in de toekomst een deel van hun lessen in het Engels, Frans of Duits geven. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker wil het basisscholen toestaan om maximaal 15 procent van de lestijd in het Engels, Duits of Frans te verzorgen. Dit betekent dat bijvoorbeeld topografie of rekenen niet meer in het Nederlands hoeven. Scholen kunnen daarvoor kiezen, dus het wordt niet verplicht.

De SP in de Tweede Kamer vraagt zich of het zin heeft om kinderen al op jonge leeftijd met een andere taal te confronteren. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wil weten wat hiervan de gevolgen zijn voor leerlingen met leerproblemen en taalachterstanden. De PVV is ronduit tegen  het plan, omdat het het Nederlands zou verdringen.

D66 vindt het voorstel van Dekker niet ver genoeg gaan. Deze partij wil dat de helft van alle vakken op de basisschool in een andere taal mag worden gegeven.

In februari 2014 stond in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een artikel over deelname aan de pilot tweetalig basisonderwijs door de openbare Violenschool in Hilversum.

Lees het artikel Groep 1 spreekt Engels.

Meer ruimte voor tweetalig basisonderwijs

Basisscholen krijgen meer ruimte om al vroeg intensief met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen zij 15 procent van hun onderwijstijd in een van deze vreemde talen lesgeven. De ministerraad is daarmee akkoord.

Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld niet alleen Engelse les, een deel van de tijd mag Engels ook bij andere vakken als geschiedenis, biologie of gym worden gebruikt als instructietaal. Hiermee zegt het kabinet tegemoet te komen aan de wens van ouders en scholen om een meer internationaler en uitdagender onderwijs met minder regels.

Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Dekker van OCW wordt deze zomer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer…

Lees ook een artikel uit magazine School! over tweetalig onderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Openbare basisscholen Oost-Groningen gaan Duits geven

Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen gaan Duits geven. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Oldambt is volgens de krant de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord staat dat deze gemeente wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wijst er in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Bestuursvoorzitter Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen laat aan VOS/ABB weten op verzoek van Boon in gesprek te zijn met vijf geïnteresseerde basisscholen. Binnenkort worden twee scholen geselecteerd.

Nog plaatsen vrij voor pilot tweetalig basisonderwijs

Er zijn nog acht plekken beschikbaar voor scholen die in schooljaar 2015-2016 willen meedoen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tto).

Deze scholen geven 30 tot 50 procent van hun lessen in het Engels. Scholen die willen deelnemen aan de pilot, kunnen zich uiterlijk 18 juli aanmelden.

Op 28 mei is er in Utrecht een informatiebijeenkomst over de pilot.

Lees meer…

In nummer 1 van de huidige jaargang van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een artikel over de openbare Violenschool in Hilversum, die meedoet aan de pilot tto.

Aan oostgrens meer tweetalig onderwijs gericht op Duits

Scholen in het grensgebied met Duitsland moeten worden ondersteund voor het aanbieden van tweetalig onderwijs gericht op Duits. Dat stelt het van oorsprong Roermondse SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

Jansen benadrukt dat tweetaligheid voor mensen in de grensgebieden met Duitsland de kansen op werk vergroot. Hij wil daarom dat basisscholen daar gaan experimenteren met onderwijs in Nederlands en Duits.

Staatssecretaris Sander Dekker is ook voorstander van tweetalig onderwijs. Hij heeft toegezegd met scholen in de grensstreek en met de Duitse onderwijsautoriteiten te gaan praten over wat er mogelijk is.

Beste naober
Verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs langs de oostgrens hebben al contacten met scholen in Duitsland. Een voorbeeld daarvan is openbare basisschool Kotten in het gelijknamige buurtschap bij Winterswijk.

Obs Kotten werd in 2013 door de gemeente Winterswijk uitgeroepen tot ‘beste naober’, omdat deze school samenwerkt met de Von Galen Grundschule in het naburige Oeding en de Nünning Realschule in de stad Borken.

Over de samenwerking van obs Kotten met scholen in Duitsland stond in juli 2013 een artikel in magazine School!.

Tweetalige basisschool ‘ongewenst experiment’

Het geld dat wordt uitgetrokken om docenten in het Engels te kunnen laten geven, kan beter besteed worden. Dat vindt auteur en oud-hoogleraar Nederlands als tweede taal René Appel.

Appel reageert in de Volkskrant op de proef met tweetalig onderwijs in Nederlands en Engels in twaalf basisscholen. Hij ziet in de nadruk op Engels ‘een reële dreiging voor het Nederlands als cultuurtaal’. Bovendien zet hij vraagtekens bij het experiment, omdat de resultaten van eerdere vergelijkbare initiatieven in het buitenland niet onverdeeld positief zouden zijn geweest.

Een ander kritiekpunt van Appel is dat er ‘wordt gestart met een experiment voor tweetalige scholen terwijl er voortdurend klachten zijn over het peil van het onderwijs in het algemeen’. Dat zou voor een groot deel te wijten zijn aan het niveau van de leerkrachten, schrijft Appel. ‘In plaats van daar iets aan te doen, verlegt de staatssecretaris de aandacht naar iets anders: de tweetalige school, vooralsnog vooral een hip, eigentijds experiment, dat uiteraard geld gaat kosten.’

Tweetalig onderwijs op twaalf basisscholen

Niet twintig, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar slechts twaalf basisscholen gaan in het schooljaar 2014-2015 als proef tweetalig onderwijs aanbieden. In juli werd al bekend dat de proef er zou komen. Nu is bekend welke scholen eraan meedoen.

In juli stuurde staatssecretaris Sander Dekker van OCW het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs naar de Tweede Kamer. In dat plan staat dat basisscholen 15 procent van hun onderwijstijd in een vreemde taal mogen lesgeven. Daarnaast start in het schooljaar 2014-2015 een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Aanvankelijk zouden daar twintig basisscholen aan meedoen, maar dat zijn er slechts twaalf geworden.

Alleen Engels mogelijk?
In de brief die de staatssecretaris in juli naar de Kamer stuurde, worden naast Engels ook de talen Duits en Frans genoemd, maar geen andere vreemde talen, zoals Turks en Arabisch. Vooral in de grote steden zou dat wellicht ook als een mogelijkheid kunnen worden gezien, maar het beleid van Dekker is daar kennelijk niet op gericht.

Volgens hem willen steeds meer basisscholen een deel van de instructie in het Engels geven. De afgelopen jaren hebben bijna 1000 basisscholen met behulp van een opstartsubsidie daar ervaringen mee opgedaan. Bij tweetalig onderwijs is 30 tot 50 procent van de tijd Engels, Frans of Duits de instructietaal. De extra aandacht voor Engels in het basisonderwijs gaat volgens de staatssecretaris niet ten koste van de
Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen.

Nascholing nodig!
Dekker stelt 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de pilot met tweetalig onderwijs in basisscholen en voor nascholing van leraren en ondersteuning van scholen. Dat nascholing van leerkrachten nodig is, blijkt uit de Vierde Balans van het Engles aan het einde van de basisschool, die in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld.

Daarin staat dat maar 7 procent van de meesters en juffen die Engels geven vakleerkracht in die taal is. De meesten hebben hun kennis opgedaan op de pabo of tijdens een taalcursus. Een aanzienlijk deel van hen vindt zelf te weinig kennis van het Engels te hebben om er les in te kunnen geven.

De leerlingen in groep 8 daarentegen schatten hun vaardigheid voor Engels hoog in. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in hun lees- en luistervaardigheid dan in hun spreek- en schrijfvaardigheid. Engels wordt door hen gezien als een belangrijk vak. Veel groep 8′ers vinden het ook leuk.

De basisscholen die aan de proef met tweetalig onderwijs meedoen:

 • Openbare basisschool De Pôlle, Marsum
 • Openbare basisschool De Blijberg, Rotterdam (luister naar interview met directeur Barbara Everaars op Radio Rijnmond)
 • Openbare Prinseschool, Enschede
 • Openbare Violenschool, Hilversum
 • Neutraal bijzondere Groningse Schoolvereniging, Groningen
 • Neutraal bijzondere Haagse Schoolvereeniging, Den Haag
 • Rooms-katholieke basisschool De Lanteerne, Nijmegen
 • Rooms-katholieke basisschool Het Talent, Lent
 • Rooms-katholieke basisschool De Wilge, Hilversum
 • Rooms-katholieke Kindercampus, Hilversum
 • Protestants-christelijke De Visserschool, Amsterdam
 • International School, Eindhoven

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Engels moet meer doordringen in basisonderwijs

Basisscholen kunnen straks 15 procent van hun onderwijstijd in een vreemde taal lesgeven. Daarnaast start in 2014 op twintig basisscholen een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Dit staat in het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker meldt dat hij spoedig met een wetsvoorstel komt om het voor basisscholen mogelijk te maken om de instructie in een vreemde taal tot 15 procent van de tijd mogelijk te maken. In de brief van de staatssecretaris worden ook de talen Duits en Frans genoemd, maar geen andere vreemde talen, zoals Turks en Arabisch. Vooral in de grote steden zou dat wellicht ook als een mogelijkheid kunnen worden gezien, maar het lijkt erop dat het beleid van Dekker daar niet op is gericht.

Volgens hem willen steeds meer basisscholen een deel van de instructie in het Engels geven. De afgelopen jaren hebben bijna 1000 basisscholen met behulp van een opstartsubsidie daar ervaringen mee opgedaan. Om in basisscholen net als in het voortgezet onderwijs tweetalig onderwijs mogelijk te maken, begint Dekker een pilot waaraan 20 basisscholen kunnen meedoen. Bij tweetalig onderwijs is 30 tot 50 procent van de tijd Engels, Frans of Duits de instructietaal.

Dekker stelt 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de pilot met tweetalig onderwijs in basisscholen en voor nascholing van leraren en ondersteuning van scholen. De extra aandacht voor Engels in het basisonderwijs gaat volgens de staatssecretaris niet ten koste van de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl