Met Variawet meer maatwerk in onderwijstijd

Vanaf komend schooljaar 2018-2019 is op grond van de Variawet meer maatwerk in onderwijstijd mogelijk.

Het uitgangspunt van deze wet is om leerlingen die (tijdelijk) geen voltijdsonderwijs kunnen volgen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd.

Voor leerlingen die helemaal niet naar school kunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om op basis van een verklaring van een arts volledig vrijgesteld te worden. De scholen blijven echter zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit aan in overleg met de ouders/verzorgers.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Variawet: modelreglementen PMR en OPR aangepast

In het primair en voortgezet onderwijs zijn de modelreglementen van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) en de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband aangepast. Dit volgt op de inwerkingtreding van de Variawet per 1 augustus jongsleden.

Het modelreglement van de PMR bevat niet langer de instemmingsbevoegdheid van de PMR op de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudende orgaan.

Aan de modelreglementen van de OPR-PO en OPR-VO zijn de instemmingsbevoegdheid op de faciliteitenregeling en de adviesbevoegdheid op de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudende orgaan van het samenwerkingsverband toegevoegd.

U kunt de herziene modelreglementen downloaden of uw reglementen aanpassen aan de hand van het overzicht van de wijzigingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl