In het primair en voortgezet onderwijs zijn de modelreglementen van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) en de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband aangepast. Dit volgt op de inwerkingtreding van de Variawet per 1 augustus jongsleden.

Het modelreglement van de PMR bevat niet langer de instemmingsbevoegdheid van de PMR op de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudende orgaan.

Aan de modelreglementen van de OPR-PO en OPR-VO zijn de instemmingsbevoegdheid op de faciliteitenregeling en de adviesbevoegdheid op de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudende orgaan van het samenwerkingsverband toegevoegd.

U kunt de herziene modelreglementen downloaden of uw reglementen aanpassen aan de hand van het overzicht van de wijzigingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl