Meer geweld op scholen, maar minder discriminatie

Het aantal meldingen van fysiek geweld in het onderwijs is in het schooljaar 2015-2016 fors toegenomen. Het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof daarentegen daalde aanzienlijk, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het totale aantal meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie nam enigszins af ten opzichte van het schooljaar 2014-2015 (van 2000 tot 1962), maar het aantal meldingen van fysiek geweld nam met 30 procent toe (van 426 tot 569).  In één op de drie gevallen ging het over mishandeling, bijvoorbeeld tijdens een vechtpartij.

De inspectie meldt verder dat het aantal meldingen van seksueel misbruik licht is gedaald. In bijna de helft van deze meldingen is de beschuldigde bijvoorbeeld een leerkracht of conciërge. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere rapportagejaren.

Verder valt op, zo meldt de inspectie, dat het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof met ruim 40 procent is afgenomen.

Lees meer…

Vertrouwensinspecteurs zien veel meldingen over pesten

De meeste meldingen bij de vertrouwensinspecteurs kwamen vorig jaar uit het basisonderwijs. In veel gevallen ging het over teams en schoolleiders die niet adequaat optraden tegen pesten. In het voortgezet onderwijs nam in 2014 het aantal meldingen van fysiek geweld toe. Dat staat in het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs.

In 2014 registreerden de vertrouwensinspecteurs ruim 2100 meldingen uit het onderwijs en de kinderopvang. Dat is ongeveer net zoveel als in 2013.

Bij de meldingen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik was er in 2014 een verschuiving: meer meldingen over seksueel misbruik (met name in het basis- en speciaal onderwijs) en minder meldingen over seksuele intimidatie.

Voor de beide geweldscategorieën (fysiek en psychisch) zagen de vertrouwensinspecteurs een stabilisatie tot een lichte daling ten opzichte van 2013. In 2014 registreerden ze 1128 meldingen over psychisch geweld en 522 meldingen over fysiek geweld. In het voortgezet onderwijs nam het aantal meldingen over fysiek geweld toe van 91 in 2013 naar 120 in 2014.

De meeste meldingen gingen over het basisonderwijs. Over één op de tien basisscholen is in 2014 een dossier aangemaakt. In veel gevallen ging het om pesten tussen leerlingen en situaties waarbij het team en de schoolleiding daar niet adequaat tegen optraden.