Stress door werk leidt tot meer verzuimkosten

De kosten van verzuim dat is gerelateerd aan werkstress nemen toe. In 2017 bedroegen die kosten 2,8 miljard euro. In 2015 en 2016 was dat respectievelijk 2,0 en 2,5 miljard euro. Dit meldt TNO.

De kosten van werkgerelateerd verzuim namen in bovengenoemde jaren toe doordat meer mensen gingen verzuimen. De kosten per werknemer bleven met circa 8100 euro min of meer gelijk.

Te veel informatie en ongewenst gedrag

TNO ziet dat de toenemende werkstress te maken heeft met het gebruik van computers en smartphones. Werknemers krijgen tegenwoordig zo veel informatie op zich af, dat een deel van hen het niet meer trekt.

Ook ongewenst gedrag, in het onderwijs bijvoorbeeld van leerlingen, kan leiden tot werkstress. Bijna één op de vier werknemers heeft daar last van.

Lees meer…

Meer verzuim onder personeel voortgezet onderwijs

Het verzuimpercentage onder het personeel in het voortgezet onderwijs is toegenomen. Hoe dat komt, is niet duidelijk.

In 2017 bedroeg het verzuim onder het onderwijsgevend personeel 5,3 procent. In 2018 was dat 5,6 procent. Bij het onderwijsondersteunend personeel was volgens arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion een toename van 5,5 procent naar 6,0 procent.

Het verzuim duurt ook langer. De gemiddelde verzuimduur van het onderwijsgevend personeel steeg van 13 dagen in 2017 naar 14 dagen in 2018. Bij het onderwijsondersteunend personeel nam het toe 17 naar 18 dagen.

Verder onderzoek van Voion moet uitwijzen wat de achterliggende factoren zijn die het verzuim veroorzaken. Wanneer dit onderzoek plaatsvindt, is nog niet bekend.

Meer burn-out door hoge werkdruk en weinig autonomie

De combinatie van hoge werkdruk en weinig autonomie vergroot onder andere in het onderwijs het risico op werkstress en burn-out. Dat staat in de Arbobalans 2018 van TNO.

Het onderzoeksinstituut noemt het zorgelijk dat er steeds hogere eisen aan werknemers worden gesteld en dat de autonomie die mensen op het werk ervaren minder wordt. Deze ontwikkeling doet zich met name voor in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg en de horeca.

In de Arbobalans 2018 staat ook dat het onderwijs met 4,4 procent een hoger ziekteverzuim heeft dan gemiddeld. Dat kan mede samenhangen met het mentaal belastende karakter van het werk. Het ziekteverzuim in het openbaar bestuur en de horeca is hoger dan in het onderwijs.

Met vaste aanstelling vaker ziek

Het ziekteverzuim onder mensen in het onderwijs met een vaste aanstelling is met 5,0 procent een stuk hoger dan onder zzp’ers in het onderwijs. Bij de zelfstandigen ligt het ziekteverzuim op 3,0 procent. Met 2,0 procent ligt het ziekteverzuim onder mensen met een tijdelijke aanstelling in het onderwijs nog lager.

Een ander punt dat in het rapport aan bod komt, is ongewenst gedrag dat werknemers op hun werk ervaren. Het onderwijs staat wat dit betreft op de vijfde plaats, na de horeca, het openbaar bestuur, het vervoer en de gezondheidszorg.

Lees meer…

Staking streekvervoer geen reden voor verzuim

De staking in het streekvervoer van woensdag tot en met vrijdag is geen reden om niet naar school te gaan. Dat geldt zowel voor leerlingen als personeelsleden.

In de Leerplichtwet staat niets vermeld over stakingen in het openbaar vervoer. Wel staat erin dat er ‘gewichtige omstandigheden’ voor verzuim kunnen zijn, maar een staking in het openbaar vervoer behoort daar niet toe.

Leerlingen moeten dus gewoon naar school, ook nu van woensdag tot en met vrijdag de streekbussen niet rijden. Hoe ze er komen, is hun eigen zaak of die van hun ouders.

Voor werknemers die met het openbaar vervoer naar hun werk gaan, geldt ook dat zij bij een staking voor ander vervoer moeten zorgen. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld een leraar drie dagen niet hoeft te verschijnen als de bus niet rijdt.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het onderwijs behoorde in het eerste kwartaal van dit jaar tot de sectoren met het hoogste ziekteverzuim, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ziekteverzuim in de eerste drie maanden van dit jaar lag in het onderwijs op 5,9 procent. De gezondheidszorg spande wat dit betreft de kroon met 6,5 procent, gevolgd door het openbaar bestuur met 6,4 procent en de industrie met 6,1 procent.

De financiële sector (3,3 procent), de landbouw en visserij (2,5 procent) en de horeca (2,3 procent) lieten in het eerste kwartaal het laagste ziekteverzuim zien.

Het ziekteverzuim was in de eerste drie maanden van dit jaar bovengemiddeld hoog als gevolg van de langdurige griepepidemie.

Lees meer…

 

 

‘Beloon werknemers die griepprik halen’

Werkgevers in onder andere het onderwijs zouden hun werknemers moeten belonen als die in het najaar de griepprik halen. Daarvoor pleit directeur Leo Bil van ziektewetuitvoerder Acture: ‘Voor een paar tientjes per persoon spaar je een veelvoud aan ziekteverzuim uit.’

Bil komt met zijn pleidooi in de Telegraaf. Hij wijst erop dat de langdurige griepepidemie in het afgelopen winterseizoen de Nederlandse economie 1,3 miljard euro heeft gekost. Als gevolg van de hardnekkige griepgolf is het ziekteverzuim in jaren niet zo hoog geweest, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Als iedereen de griepprik haalt, zal het ziekteverzuim fors dalen, zo is de gedachte. Bil pleit ervoor dat in ieder geval werknemers ‘met veel intermenselijk contact’ zich tegen de griep laten inenten. Hij noemt als voorbeeld mensen die in het onderwijs werken.

Klaslokalen zijn infectiehaarden

Afgelopen februari, midden in de griepgolf, zei influenza-expert Ab Osterhaus dat alle leraren zich zouden moeten laten inenten tegen de griep. Hij wees er in de Telegraaf op dat scholen en klaslokalen infectiehaarden zijn van waaruit een griepvirus zich over de bevolking verspreidt. ‘De meeste influenza-epidemieën verspreiden zich vanuit dergelijke ruimten met kinderen (…)’, aldus Osterhaus.

De Telegraaf sprak toen ook met interim-bestuurder Gerard Langeraert van de stichting Archipel Scholen voor openbaar basisonderwijs op Walcheren. ‘Ik riep vorig jaar al dat alle docenten de griepprik moesten gaan halen, omdat griep hebben doodgewoon geen optie meer is. Het is alle hens aan dek om de mensen in het onderwijs, waar al een enorm tekort is en de vervangers ook op zijn, zo lang mogelijk aan het werk te houden.’ Langeraert zei ook dat de griepprik gratis beschikbaar moet worden gesteld.

Bestuursvoorzitter Jeroen Goes van de stichting Fluvium voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen meldde destijds op Twitter dat elke leraar zelf moet kunnen beslissen of hij de griepprik wil. Ook is hij erop tegen om leraren te belonen als zij een griepprik halen, zo laat hij aan VOS/ABB weten naar aanleiding van het pleidooi van Bil in de Telegraaf.

Leraar bepaalt

Voorzitter Loek Schueler van vakbond CNV Onderwijs reageerde op het pleidooi in Telegraaf door ook te benadrukken dat werkgevers niet kunnen bepalen dat werknemers zich laten inenten tegen de griep. ‘De leraar bepaalt nog altijd zelf of hij/zij een griepprik wil, daar heeft een werkgever niets over te zeggen’, aldus Schueler.

De PO-Raad liet in februari weten een verplichte griepprik niet te zien zitten. ‘Een leerkracht moet zelf de keuze kunnen maken of hij hier al dan niet gebruik van maakt. Het is een grondrecht dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Een griepprik verplichten, staat hier haaks op’, meldde de sectororganisatie.

In PO minder ziekteverzuim, maar in VO meer

Het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs is van 2015 op 2016 licht afgenomen, terwijl het in het voortgezet onderwijs licht is toegenomen. Dat staat in het rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2016 van DUO.

In het primair onderwijs ging het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel omlaag van 6,4 naar 6,3 procent, terwijl het in het voortgezet onderwijs omhoog ging van 4,9 naar 5,1.

Als in het primair onderwijs een onderscheid wordt gemaakt tussen regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, dan valt op dat in het regulier basisonderwijs het ziekteverzuimpercentage met 6,2 een stuk lager is dan in het speciaal basisonderwijs,waar het op 7 ligt.

Het zogenoemde nulziekteverzuim (jaar niet ziekgemeld) is zowel in het primair als voortgezet onderwijs gedaald. In het primair onderwijs ging het omlaag van ruim 48 naar ruim 44 procent, terwijl het in het voortgezet onderwijs afnam van bijna 41 naar bijna 34 procent.

Lees meer…

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar in de leeftijd van 25 tot 35 jaar is het ziekteverzuim onder vrouwen zelfs twee keer zo hoog als onder mannen.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Daaruit blijkt ook dat de ziekteverzuimpercentages stijgen met het oplopen van de leeftijd van werknemers. Onder 15- tot 25-jarigen is het verzuimcijfer het laagst. Ook is in die leeftijdsgroep het sekseverschil gering, net als onder 55- tot 65-jarigen.

Het opvallendst is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar. Dat vrouwen zich in die leeftijdscategorie vaker ziek melden, is deels terug te voeren op ziekte tijdens de zwangerschap en na het bevallingsverlof, meldt het CBS. Gemiddeld ligt het verzuimpercentage voor vrouwen van die leeftijd op 4,3 en van even oude mannen op 2,2.

Duur ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is met 6 het hoogst bij de 55- tot 65-jarige werknemers, maar in die categorie is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Ook de duur van het ziekteverzuim loopt op met de leeftijd. De jongeren zijn meestal maar 1 tot 5 werkdagen ziek thuis, terwijl de ouderen vaak 5 tot 10 dagen of zelfs 20 dagen of meer verzuimen.

Het CBS heeft eerder uitgezocht waar de zieke werknemers het meeste last van hebben. Oudere werknemers hebben vaker te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, terwijl jongeren vaker last hebben van astma en migraine.

In dit onderzoek van het CBS is niet gekeken naar specifieke sectoren. Het onderwijs heeft een relatief hoog ziekteverzuim (4,9 procent in 2016) en er werken veel vrouwen in deze sector, maar het CBS legt hier dus geen verband tussen.

Bekijk de grafieken op de website van het CBS

Verzuim primair onderwijs toegenomen

Aan de jarenlange daling van het verzuim in het primair onderwijs is in 2015 een einde gekomen. Dat meldt het Arbeidsmarktplatform PO op basis van de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017.

In de Onderwijsatlas staat dat het verzuim onder onderwijzend personeel (inclusief directie) in 2015 op 6,4 procent lag, terwijl dat in 2014 nog 6,1 procent was. Oudere werknemers verzuimen gemiddeld genomen vaker en langer dan jongere collega’s.

Verzuim door werkdruk

Een kwart van het onderwijspersoneel ziet het werk deels als oorzaak van het verzuim. Voor deze groep is ervaren werkdruk de belangrijkste oorzaak.

Veel 50-plussers

In de Onderwijsatlas staat ook dat directeuren in het primair onderwijs gemiddeld 51,8 jaar oud zijn. Mannelijke directeuren zijn met gemiddeld 54 jaar ouder dan vrouwelijke directeuren.

Oude leraren in Zuid-Limburg

Ongeveer een kwart van de leraren is 55-plus. De gemiddelde leeftijd van leraren is het hoogst in Maastricht, het Zuid-Limburgse Mergelland en de Westelijk Mijnstreek: leraren zijn hier gemiddeld 45 jaar of ouder.

Jonge docenten in Randstad

Verder staat in de atlas dat 4 procent van de leraren jonger is dan 25 jaar. In delen van de Randstad, het midden van Nederland en Flevoland ligt het aandeel iets hoger dan het landelijke gemiddelde.

DOWNLOAD ONDERWIJSATLAS PRIMAIR ONDERWIJS 2017

‘Ziek melden is het nieuwe schoolverzuim’

Het komt steeds vaker voor dat ouders hun schoolgaande kind ten onrechte ziek melden, meldt het Dagblad van het Noorden.

Anna van den Oever, jeugdofficier van justitie bij het parket Noord-Nederland, zegt in de krant dat dit niet alleen in haar regio speelt, maar overal in het land. ‘Ziek melden is de nieuwe vorm van schoolverzuim geworden’, zo citeert het Dagblad van het Noorden haar.

Volgens Van den Oever melden ouders hun kind om diverse redenen onterecht ziek. Dat kan zijn omdat zij een dag eerder op vakantie willen.

‘Maar er zijn ook gevallen waarbij een kind veel verzuimt en de ouders weigeren mee te werken aan een onderzoek door de jeugdarts. Daar kunnen enorme problemen achter schuilgaan. Soms zijn de ouders zelf ziek en laten zij zich door hun kinderen verzorgen, die daardoor te moe zijn om naar school te gaan’, aldus Van den Oever.

Lees meer…

Recept voor laag ziekteverzuim

Wat is het recept voor een laag ziekteverzuim? Bedrijfscultuur en aandacht, zo blijkt bij STIP Hilversum.

Toen bestuurder Geert Looyschelder zo’n drie jaar geleden begon bij deze stichting, met 17 onderwijslocaties in Hilversum en één in Huizen, lag het ziekteverzuim nog rond de 6 procent. Dat moest omlaag.

Looyschelder koos ervoor om geen ‘geïsoleerd’ verzuimbeleid te ontwikkelen. Hij wilde eerst en vooral investeren in de cultuur en het personeelsbeleid. Het ziekteverzuim zou dan vanzelf afnemen. Dat is gelukt. Het ziekteverzuim ligt nu op 3,6 procent.

In het zomernummer van ons magazine Naar School!, dat op dinsdag 13 juni verschijnt, komt een artikel over de Hilversumse aanpak. U kunt het nu al als preview downloaden.

Ongeoorloofd verzuim altijd melden aan DUO

Ook in het primair onderwijs moeten alle scholen ongeoorloofd verzuim altijd doorgeven aan het Verzuimregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In het voortgezet onderwijs moet dat al langer.

Scholen moeten al het ongeoorloofd verzuim aan DUO melden via het leerlingadministratiesysteem (LAS). DUO geeft het direct door aan de afdeling Leerplicht van de gemeente waarin de school gevestigd is.

Het Verzuimregister is bedoeld om schoolverzuim en het aantal thuiszitters terug te dringen.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ziekteverzuim personeel voortgezet onderwijs stabiel

Het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijs is in 2015 met 4,9 procent gelijk gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Bij het onderwijsondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen met 0,1 procentpunt naar 5,2 procent. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend.

Lees meer…

Digitaal verzuimregister primair onderwijs

Het primair onderwijs gaat met een digitaal verzuimregister werken. Hiermee kunnen scholen verzuim sneller melden en kan er eerder actie worden ondernomen om het tegen te gaan.

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het digitale verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt er  eerst mee proefgedraaid. Dat gebeurt ook vanaf 1 januari 2017.

Voor de digitale verzuimmeldingen moet het leerlingenadministratiesysteem worden aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de softwareleveranciers. Per 1 januari 2017 zouden alle softwarepakketten moeten zijn aangepast.

Na de zomervakantie komt DUO met meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Minder verzuim, maar we zijn er nog niet

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven bij een school, is vorig jaar aanzienlijk gedaald. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Kinderen en leer- of kwaklificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven bij een school, zijn ‘aboluut verzuimers’. Hun aantal is in het schooljaar 2014-2015 met 11 procent gedaald van 6714 naar 5956 ten opzichte van het schooljaar ervoor.

Uit de gegevens waar Dekker zich op baseert, blijkt dat bij een aanzienlijk deel van de jongeren dat zonder onderwijs thuiszit, het langer dan drie maanden duurt voordat dit probleem is opgelost. ‘Er moet de komende jaren dus nog flinke actie ondernomen worden om in 2020 de doelstelling te bereiken dat geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod’, aldus de staatssecretaris.

Hij signaleert dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten. ‘In de ene gemeente ligt het verzuim vele malen lager dan in de andere. Dat laat zien dat het mogelijk is om op lokaal of regionaal niveau het verschil te maken en daadwerkelijk resultaten te boeken’, zo staat in de brief van Dekker.

Zie ook Cijfers schoolverzuim 2014-2015.

Vervangingsfonds moderniseert: premies lager

Het Vervangingsfonds gaat stapsgewijs moderniseren. De eerste wijzigingen zijn al doorgevoerd per 1 januari 2015: minder vergoedingen, lagere premies.

Op deze manier werkt het Vervangingsfonds toe naar een nieuw stelsel, ‘waarin het onderwijs een meer actieve rol kan spelen in verzuim- en vervangingsbeleid’. Per 1 januari 2015 is het reglement vereenvoudigd en zijn de mogelijkheden om eigenrisicodrager (ERD) te worden, verruimd. Ook schoolbesturen met een lumpsum lager dan 20 miljoen euro kunnen hier voortaan – onder bepaalde voorwaarden – voor kiezen.

Een andere wijziging is dat vervanging bij rechtspositioneel verlof op grond van de CAO PO niet langer wordt vergoed. Het gaat dan onder meer om verlof vanwege verhuizing, huwelijk of ziekte van echtgenoot. Voortaan komt alleen vervanging bij ziekte en schorsing voor bekostiging in aanmerking. De schoolbesturen lopen hierdoor dus iets meer risico, maar ze betalen ook een lagere premie. De premies zijn gedaald van 7,7 naar 6,5 procent. Meer wijzigingen volgen per 1 augustus en per 1 januari 2016.

Meer informatie over de wijzigingen bij het Vervangingsfonds

 

In onderwijs veel werkgerelateerd verzuim

In het onderwijs is meer werkgerelateerd verzuim dan in andere sectoren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken.

Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in het onderwijs, de horeca en de bouw. Het is vaker langdurig dan wanneer ziekteverzuim niet verband houdt met het werk.

Lees meer…

Oproep tot verzuim vanwege Zwarte Piet

De Stichting Nederland Wordt Beter adviseert ouders om hun kinderen thuis te houden als Sinterklaas met Zwarte Piet op school komt.

De stichting verzet zich tegen Zwarte Piet, omdat die een ‘raciale karikatuur’ zou zijn waaraan kinderen niet mogen worden blootgesteld. In haar verzet refereert de stichting geregeld aan het slavernijverleden.

Er staat een voorbeeldbrief online waarmee ouders officieel aan de directeur van de school kunnen laten weten dat hun kind vanwege de aanwezigheid van Zwarte Piet thuis blijft.

Als de schoolleiding geen gehoor geeft aan het verzoek om samen na te denken over een oplossing, wordt ouders geadviseerd de briefwisseling naar de leerplichtambtenaar door te sturen met de mededeling dat het vanwege de aanwezigheid van Zwarte Piet noodzakelijk is om het kind thuis te houden.

Volgens de stichting is de kans groot dat de leerplichtambtenaar dan geen actie onderneemt. In principe staat er een boete van 75 euro per dag op het ongeoorloofd thuis houden van een leerplichtig kind.

Sinterklaas wil niet op de kwestie reageren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Met strenge controles meer spijbelaars betrapt

Het aantal spijbelaar in het primair en voortgezet onderwijs in de vier grote steden is veel groter dan werd aangenomen. De geconstateerde toename heeft te maken met strenger toezicht, meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant gaat het in Rotterdam om 30 procent meer spijbelaars, terwijl in Den Haag sprake zou zijn van een verdubbeling. De vier grote steden controleren sinds vorig schooljaar intensief op spijbelen.

Het AD schrijft dat het scheve beeld dat jarenlang over spijbelen bestond, vooral te wijten is ‘aan een slechte registratie door scholen’. In Den Haag bijvoorbeeld bleken vorig schooljaar 70 van de 113 onderzochte scholen het verzuimgedrag door leerlingen niet goed te controleren.

‘Wij blijven die scholen net zolang controleren tot alles klopt’, zegt de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) in het AD.

Minder verzuim onder personeel voortgezet onderwijs

Het verzuim onder het personeel in het voortgezet onderwijs is in 2012 licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW zijn verzameld.

Het verzuimpercentage van het onderwijsgevend personeel (OP) is van 5,2 in 2011 gedaald naar 5,0 in 2012. Bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is een daling te zien van 5,5 procent in 2011 naar 5,3 procent in 2012.

De gemiddelde verzuimduur nam in 2012 met ongeveer 1,5 dag toe tot gemiddeld 12 dagen voor het OP en 16 dagen voor het OOP.

Meer informatie staat op de website van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Meldprocedure spijbelen voortaan via IB-Groep

Tot nu toe moesten scholen en instellingen voor vo en bve spijbelgedrag (of relatief verzuim) melden aan gemeenten. Dit bleek een knelpunt te zijn bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Scholen zaten met he probleem dat leerlingen uit verschillende gemeenten afkomstig zijn, waardoor de meldingen van verzuim een behoorlijke administratieve last werden.

Reden voor staatssecretaris Van Bijsterveldt om de procedure te veranderen. Daartoe is het afgelopen jaar een pilot uitgevoerd bij 18 scholen en 9 gemeenten. Deze pilot is in mei 2008 afgesloten met een evaluatie, waaruit een overwegend positief beeld naar voren kwam. Ook waren er verbeterpunten, waarmee zoveel mogelijk  rekening wordt gehouden.

De positieve uitkomst geeft de staatssecretaris aanleiding om met ingang van 1 augustus 2008 te starten met de landelijke invoering van de uniforme meldprocedure via het digitale loket. Een en ander dient  nog wel wettelijk afgebakend te worden, maar hierop vooruitlopend wordt er wel per 1 augustus 2008 gestart.

Rechts bovenin vindt u de brief van de staatssecretaris met details over de invoering van de nieuwe regeling.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen