Langetermijnvisie nodig op deeltijdopleidingen

De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad moeten met andere organisaties een gezamenlijke langetermijnvisie ontwikkelen op het in deeltijd opleiden van leraren. Dat adviseert de Inspectie van het Onderwijs.

Het advies staat in het onderzoeksrapport Maatwerk voor aankomende leraren. Dit rapport staat specifiek in het teken van mensen die naast hun baan in deeltijd een lerarenopleiding willen volgen (onder wie zij-instromers).

Er staan ook adviezen aan lerarenopleidingen in. Hun wordt geadviseerd één loket in te richten voor deeltijdstudenten en zij-instromers. Via dit centrale loket zouden de intakegesprekken kunnen lopen. Ook zou het kunnen verwijzen naar de meest passende route en daar informatie over kunnen verschaffen.

De inspectie ziet ook een belangrijke rol voor schoolbesturen. Zij krijgen bijvoorbeeld het advies om werknemers die een (aanvullende) lesbevoegdheid willen halen, te ondersteunen met bijvoorbeeld studieverlof en stage- en onkostenvergoedingen.

Lees meer…

Onderwijs anders organiseren? Eerst goede visie!

Het anders organiseren van het onderwijs vereist om te beginnen een goede visie. Daarnaast moet er voldoende tijd en draagvlak onder het personeel voor zijn. Dat blijkt uit een verkenning die het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion in het voortgezet onderwijs heeft laten uitvoeren.

Uit de verkenning blijkt ook dat met een andere organisatie van het onderwijs scholen hun leerlingen beter willen voorbereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij.

Breder perspectief

Een ander aspect dat uit de verkenning naar voren komt, is dat docenten een breder perspectief krijgen doordat zij intensiever bezig zijn met onderwijsontwikkeling, leerdoelen en leerlijnen. Intensieve samenwerking tussen docenten wordt als inspirerend ervaren, maar vraagt ook het nodige van hen.

Tevreden en gemotiveerd

In de praktijk blijkt dat een andere wijze van organiseren een positief effect heeft op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook versterkt het de relatie tussen leerlingen en het personeel op scholen. Het is niet duidelijk of ook de leerresultaten verbeteren.

Lees meer…

Leraren en schoolleiders willen heldere onderwijsvisie

Leraren en schoolleiders vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Dit blijkt uit de Curriculumspiegel 2015 van SLO.

Uit dit rapport spreekt een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Het rapport meldt ook dat investeringen in de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders op curriculumgebied onmisbaar zijn voor kwaliteitsverbetering.

De Curriculumspiegel van SLO is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland.

Lees meer…

Rosenmöller verbaasd over school die eigen visie niet kent

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft zich op een dag waarop met de Inspectie van het Onderwijs heeft meegelopen verbaasd over de leiding van een school die niet kon vertellen wat de visie van die school was. Dat schrijft hij in zijn digitale weeklog.

‘Na de lesbezoeken begon het eerste gesprek met de schoolleiding. En binnen een paar minuten was ik toeschouwer van een ongemakkelijk gesprek. Er kwam geen duidelijk antwoord op basale vragen over de visie van de school en op de vraag waarom het met de opbrengsten in bepaalde delen van de school niet de goede kant op ging.’

Volgens Rosenmöller wilde de schoolleiding het gesprek met de inspectie vooral benutten om tot verbetering te komen. ‘Nobel natuurlijk, maar heb je daar nu echt de inspectie voor nodig of zou dat ook op eigen kracht moeten kunnen?’

Over het werk van de inspecteurs was hij onder de indruk: ‘Zorgvuldig, goede toon, stimulerend waar het kan en kritisch waar het moet. De gesprekken met de docenten liepen goed.’

Aan het eind van de dag had Rosenmöller verschillende gedachten, zo schrijft hij. ‘De schoolleiding zal ongetwijfeld op tal van terreinen heel goed werk doen. Maar tijdens het gesprek dat ik bijwoonde, zakte men toch een beetje door het ijs als het ging om thema’s die met de visie van de school en de analyse van de resultaten te maken hadden.’

Van een schoolleider mag volgens hem ‘op z’n minst een kort en overtuigend antwoord’ worden verwacht. Dat was er in dit geval volgens hem niet voldoende.

Rosenmöller meldt niet bij welke school hij met de inspectie op bezoek was.

Visie van Rutte op onderwijs buitengewoon beperkt

Premier Mark Rutte heeft in zijn H.J. Schoo-lezing, waarin hij zijn visie voor een beter Nederland verwoordde, welgeteld drie keer het woord onderwijs laten vallen.

Er werd uitgekeken naar de lezing die Rutte maandagavond in De Rode Hoed in Amsterdam hield. Hem werd in de media verweten de laatste maanden een onzichtbare premier te zijn geweest, die geen visie zou hebben maar alleen maar als een boekhouder het land zou besturen.

In zijn lezing, die genoemd is naar de in 2007 overleden journalist Hendrik Jan Schoo die onder andere hoofdredacteur was van weekblad Elsevier, gaf Rutte zijn visie op de stand van het land en de ontwikkelingen die volgens hem nodig zijn. Op het gebied van het onderwijs, het vakgebied dat hij als staatssecretaris van OCW in het eerste en tweede kabinet-Balkenende goed leerde kennen, bracht hij nauwelijks visie naar voren.

Het enige wat hij zei, is dat het onderwijs, net als andere sectoren, ervan overtuigd is dat er zaken anders moeten worden aangepakt. ‘We moeten veranderen om nieuwe zekerheden te creëren. En dat is gelukkig niet alleen mijn overtuiging of die van het kabinet, maar ook van al die mensen in de zorg, het onderwijs, de wereld van energie en milieu en natuurlijk de sociale partners met wie we afspraken hebben gemaakt over de grote beleidsthema’s’, aldus de premier.

Hij noemde het onderwijs verder in een frase over de oplopende kosten van de gezondheidszorg. ‘De zorg is het koekoeksjong geworden in het nest van de collectieve uitgaven, dat andere nuttige investeringen in wegen, onderwijs en technologische vernieuwing over de rand dreigt te duwen. Dus een intrinsieke noodzaak om stevig te hervormen. En iedereen die beweert dat er in de zorg sprake is van keiharde afbraak, weet blijkbaar niet dat de kosten gewoon doorstijgen, alleen wat minder snel.’

De derde keer dat Rutte het onderwijs noemde, was in algemene termen waar niemand het mee oneens kan zijn: ‘Het Nederland dat ik voor me zie, is de crisis met elan en aanpassingsvermogen goed te boven is gekomen. Zonder iemand achter te laten. Het is een veilig land waar een compacte en krachtige overheid zorgt voor goed onderwijs, de beste gezondheidszorg, een uitstekende infrastructuur en een solide stelsel van sociale voorzieningen voor iedereen die daarop is aangewezen. Het is een land waarin ambitie, vakmanschap en ondernemerschap volop ruimte krijgen en waarin een keer opnieuw beginnen geen teken is van zwakte, maar van kracht.’

Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat de premier in zijn langverwachte lezing over zijn visie op de toekomst van Nederland het onderwijs, dat essentieel is voor een in alle opzichten gezonde ontwikkeling van het land, nauwelijks heeft genoemd.