Na jarenlange afname meer voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is voor het eerst sinds jaren weer licht gestegen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in De sociale staat van Nederland 2018.

In het schooljaar 2016-2017 stroomden ongeveer 28.650 jongeren voortijdig uit het onderwijs. Dat waren er ruim 1200 meer dan een jaar daarvoor. Jongens verlaten het onderwijs vaker zonder startkwalificatie dan meisjes.

Het aandeel voortijdig schoolverlaters is het hoogst onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Wel is het zo dat het percentage voortijdig schoolverlaters in deze groep daalt, terwijl het percentage jongeren zonder niet-westerse migratieachtergrond die voortijdig het onderwijs verlaten, min of meer op hetzelfde niveau blijft.

Lees meer…

Zonder startkwalificatie nog altijd weinig kans op werk

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk en geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren licht gestegen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Toezicht Sociaal Domein doet onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar die (voortijdig) zijn uitgestroomd uit het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entree-opleidingen in het mbo.

Het blijkt dat deze kwetsbare groep mensen moeilijk aan het werk komt. ‘Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat hun participatie ondanks alle inzet van beleid en uitvoering nog altijd laag is’, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie voegt daaraan toe dat een deel van de groep geen onderwijs volgt, niet werkt en ook geen uitkering heeft. Het is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen mee te laten doen met de maatschappij.

Lees meer…

Uitval van leerlingen verder afgenomen

De uitval in het voortgezet onderwijs is in het schooljaar 2015-2016 verder verlaagd van 0,5 naar 0,4 procent van het aantal leerlingen. Dat meldt demissionair minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De uitval is met 0,2 procent het laagst in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de bovenbouw van havo en vwo samen is de uitval 0,4 procent, wat neerkomt op ruim 900 leerlingen. In de bovenbouw van het vmbo is de uitval met 1,1 procent het hoogst. Dit komt overeen met 2360 leerlingen.

Lees meer…

Aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalen

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is verder afgenomen, meldt minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De teller staat nu op 22.948 nieuwe vsv’ers (voorlopig cijfer). Dat betekent dat er in schooljaar 2015/2016 ruim 1400 vsv’ers minder waren dan het jaar ervoor’, aldus Bussemaker.

De afname is volgens haar te danken aan ‘de voortdurende inzet van docenten, RMC1-medewerkers, leerplichtambtenaren, loopbaanbegeleiders, verzuimcoördinatoren, wethouders en andere betrokkenen binnen scholen en gemeenten’. Ze noemt het ‘een prestatie om trots op te zijn’.

In het schooljaar 2001-2002 waren er nog 71.000 vsv’ers. Er is sprake van voortijdig schoolverlaten als een jongere het onderwijs verlaat zonder een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo-2-niveau.

Download Bijlage met cijfers voortijdig schoolverlaten

Overzicht met informatie over voortijdig schoolverlaten

Het ministerie van OCW heeft een actueel overzicht gepubliceerd met informatie over voortijdig schoolverlaten.

Het overzicht bestaat uit websites met daarbij een korte beschrijving van wat die sites te bieden hebben. Er is sprake van voortijdig schoolverlaten als een jongere het onderwijs verlaat zonder een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo-2-niveau.

Ga naar het overzicht

Veel noordelijke havo’ers en vwo’ers haken af

Havo- en vwo-scholieren in Friesland en Drenthe maken opvallend vaak hun school niet af. Dat meldt het Friesch Dagblad.

Het percentage leerlingen dat afhaakt en zich inschrijft voor een mbo-opleiding ligt in de provincies Friesland en Drenthe fors hoger dan gemiddeld in Nederland. In Friesland stapt 3,6 procent en in Drenthe 4 procent zonder diploma over naar het mbo. Het landelijke gemiddelde ligt op 2,5 procent.

Utrecht en Limburg scoren met 2 respectievelijk 2,1 procent ruim onder het landelijke gemiddelde. De oorzaak van de regionale verschillen is niet duidelijk.

Vrees dat uitval toeneemt door rekentoets

De PvdA is bang dat door de verplichte rekentoets het aantal voortijdig schoolverlaters zal toenemen. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing vindt dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW dit moet voorkomen.

De rekentoets wordt nu al in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs afgenomen, maar leerlingen die de toets niet halen, kunnen nog gewoon hun diploma halen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het halen van de rekentoets verplicht.

Jadnanansing stelt dat het rekenonderwijs nog van onvoldoende kwaliteit is om leerlingen een eerlijke kans te geven. ‘Terwijl we bezig zijn om het aantal vroegtijdig schooluitvallers terug te dringen, dreigen we een groep gedwongen schooluitvallers te creëren’, zo citeert de Volkskrant haar.

De kwaliteit van het rekenonderwijs moet volgens haar eerst worden verbeterd, voordat de rekentoets een verplichtend karakter kan krijgen. Ze hoopt dat de verplichting nog niet in het schooljaar 2015-2016 wordt ingevoerd.