Rekeninstrumenten primair onderwijs aangepast

In de map Primair onderwijs van onze online Toolbox zijn twee rekeninstrumenten geactualiseerd.

De actualiseringen waren nodig omdat het Vervangingsfonds per 1 augustus iets andere premies hanteert.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: rekeninstrument werkgeverslasten

In de map Primair onderwijs van onze online Toolbox is het geactualiseerde rekeninstrument Werkgeverslasten PO 2016 opgenomen.

In het instrument zijn de bijstelling van premies en de nieuwe salarisbedragen verwerkt.

Werkgeverslasten PO 2016 vs 1aug2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument werkgeverslasten geactualiseerd

In de online Toolbox van VOS/ABB zit voor het voortgezet onderwijs het geactualiseerde rekeninstrument voor de werkgeverslasten. Het geactualiseerde rekeninstrument voor het primair onderwijs was al toegevoegd.

Het instrument is voor VOS/ABB gemaakt door financieel expert Bé Keizer (zie foto). Hij meldt dat er stevige veranderingen zijn door de bijstellingen van met name de pensioenpremies en enkele andere premies. Keizer: ‘Het interessante effect is dat de werkgeverslasten nu voor het eerst in lange tijd eens niet stijgen maar gaan dalen en wel met 2 procentpunt van ongeveer 55 naar 53 procent.’

Hij wijst erop dat de kosten voor verzuim en die van de uitkeringen buiten beschouwing blijven en dat het om het algemene beeld gaat. ‘Uiteraard blijft gelden dat iedere werkgever zelf moet nagaan wat in zijn situatie van toepassing is’, aldus Keizer.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het geactualiseerde instrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument werkgeverslasten geactualiseerd

Financieel expert Bé Keizer heeft voor VOS/ABB het instrument voor de berekening van de werkgeverslasten in het primair onderwijs geactualiseerd.

Er zijn stevige veranderingen door de bijstellingen van met name de pensioenpremies en de premie voor het Vervangingsfonds. Het is voor het eerst in lange tijd dat de werkgeverslasten afnemen. Het gaat om een daling met 2 procentpunt van 62 naar 60 procent. Dit is uiteraard het algemene beeld. De situatie kan per werkgever verschillen.

Het instrument zit in de map Primair onderwijs van de Toolbox op deze website. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Weer stille bezuiniging van 65 miljoen op primair onderwijs

De personele bekostiging in het primair onderwijs stijgt met 0,21 procent. Dit compenseert slechts voor een deel de gestegen arbeidskosten.

De PO-Raad schat de toename van de werkgeverslasten over 2013 op circa 1 procent. Er is dus sprake van een gat van ongeveer 0,8 procent. Dit correspondeert met een bedrag van 65 miljoen euro. Er is dus weer sprake van een stille bezuiniging.

Lees meer op de website van de PO-Raad.

Zijn de werkgeverslasten te laag geraamd?

Voor de personele bekostiging krijgen scholen geld van het Rijk op basis van de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL). De hoogte van de GPL wordt bekendgemaakt in de Regeling bekostiging personeel PO. In de GPL zitten alle loonkosten, dus ook de totale werkgeverslasten.

De ontwikkeling van de werkgeverslasten is aldoor ontleend aan de indexeringen van de GPL, zoals die in het overleg met het ministerie van OCW bekend werden gemaakt. Een algemene salarismaatregel die leidde tot een verhoging van een brutosalaris, betekende geen verhoging van de werkgeverslasten, maar een premieverhoging dus wel.

Het vertrekpunt van de indexering en de bepaling van de WG-lasten waren de gegevens van het meetjaar 2004-2005. Sindsdien hebben veel aanpassingen van de GPL plaatsgevonden en vaak meermalen per jaar.

Meer en meer twijfel
Nu blijkt dat er de laatste paar jaar meer en meer twijfel is of de raming van de werkgeverslasten de werkelijke stijging van deze lasten nog wel in voldoende mate volgt. Het meetjaar is inmiddels zes jaar geleden. De situatie van toen is niet meer te vergelijken met de huidige. Zo is het BAPO-gebruik toegenomen en werken leerkrachten langer door.

Werkgevers vragen zich dus terecht af of de raming van de WG-lasten de werkelijke stijging van de WG-lasten nog wel in voldoende mate volgt. Er zijn gegronde redenen om daaraan te twijfelen zoals blijkt uit het bijgevoegde artikel, geschreven door Bé Keizer.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen

Analyse werkgeverslasten 2008-2009

Voor het bepalen van de werkgeverslasten volgt hij de ontwikkelingen zoals die plaatsvinden en die doorwerken in de vijf maanden van 2008 en de zeven maanden van 2009.

De werkgeverslasten zijn bepaald t.o.v. het salarisniveau zoals dat is vastgesteld voor 1 augustus 2008. De inkorting van de salarisschalen per 1 januari 2009 betekent in feite een verandering van de schalen en de salarissen.  Ook hebben we te maken met de specifieke toeslag voor directeuren vanaf 1 januari 2009 die niet in de GPL als zodanig is verwerkt. 

In het bestand in de rechterkolom gaat Bé Keizer uitvoerig op deze ontwikkelingen in.

Bijlagen