Werkloosheid in onderwijs kost 346 miljoen

In de periode 2017-2018 is in het onderwijs het aantal WW-uitkering gedaald, maar het aantal bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen. De totale kosten namen toe met ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

In 2017 waren er in het primair en voortgezet onderwijs in totaal ruim 8500 WW-uitkeringen. In 2018 nam dat af tot bijna 7000. Het aantal bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen nam echter toe van ruim 4800 tot bijna 5600.

De totale kosten die gemoeid zijn met WW- en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen in het primair en voortgezet onderwijs namen toe van 324 miljoen euro tot ruim 346 miljoen euro.

Onderwijsminister Arie Slob baseert zich in zijn antwoorden op gegevens van het UWV, WWplus, het Participatiefonds en DUO.

Lees meer…

Veel WW’ers uit onderwijs willen niet terug

Van de 11.000 mensen uit het primair onderwijs die een werkloosheidsuitkering hebben, willen de meesten niet meer voor de klas. Dat concludeert onderzoeksbureau Regioplan.

Regioplan deed in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de ‘stille reserve’ in het primair onderwijs. Op basis van informatie van het Participatiefonds  blijkt dat in september 2018 ruim 11.000 mensen mensen een werkloosheidsuitkering kregen op grond van een eerder dienstverband in het primair onderwijs.

Van hen heeft bijna 90 procent een onderwijsbevoegdheid. ‘Dit zou betekenen dat er (…) een stille reserve (…) was van circa 9900 personen; ruim voldoende om de bestaande tekorten mee in te vullen’, zo staat in het onderzoeksrapport. Zo simpel is het echter niet: ‘Deze conclusie gaat niet alleen voorbij aan de vraag of deze groep kan terugkeren, maar ook of de groep wil terugkeren.’

Geen financiële noodzaak

Een groot deel van de stille reserve is oud, signaleert Regioplan. ‘Dit maakt dat een groot deel van de WW’ers (80%) voldoet aan de voorwaarden voor een aansluitende uitkering’, zo staat in het rapport. Hiermee hebben WW’ers recht op een uitkering tot hun 65e dan wel hun AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de financiële noodzaak voor een baan ‘niet overal aanwezig’ is.

Bovendien blijkt dat de WW-populatie niet evenredig is verdeeld over het land. In krimpregio’s met dalende leerlingenaantallen, zoals Noordoost-Nederland, Gelderland en Limburg, zijn relatief veel leraren werkloos. Veruit de meeste werkloze leraren willen niet verhuizen voor een nieuwe baan.

Lees meer…

Minder seizoenswerkloosheid door lerarentekort

Het grote personeelstekort in het basisonderwijs zorgt ervoor dat de zomerpiek van het aantal werkloze leerkrachten in de WW afneemt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van D66.

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wilde van Slob weten hoe die denkt over het feit dat het basisonderwijs wat betreft werkloosheid het sterkste seizoenspatroon heeft, met een piek in de zomervakantie.

De minister wijst erop dat die piek voor een groot deel is te verklaren door de wisseling van het schooljaar. Hij verwacht echter dat door het grote lerarentekort de WW-piek in het basisonderwijs zal afnemen. Die dalende trend is volgens hem al ingezet, met een afname van 38 procent in 2018 ten opzichte van 2017.

Lees meer…

Participatiefonds streeft naar vereenvoudigd systeem

Het Participatiefonds (Pf) gaat moderniseren. Althans, dat is het streven van het bestuur van het Pf, zo blijkt uit een brief aan de aangesloten schoolbesturen.

Het streven van het Pf om te moderniseren sluit aan bij de wens van het vorige kabinet. Dat liet in 2016 aan de Tweede Kamer weten dat er ‘een vereenvoudigd en administratief minder belastend systeem voor de verevening van risico’s van werkloosheidsuitgaven’ moest komen met prikkels ‘om werkloosheid te voorkomen c.q. te bekorten’. Verder zouden in het nieuwe systeem de risico’s evenwichtig verdeeld moeten worden ‘tussen het collectief van schoolbesturen en de individuele besturen waar de uitkeringen zich voordoen’.

Het bestuur van het Pf heeft in het verlengde hiervan een advies van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden overgenomen, waarin onder andere staat dat schoolbesturen niet in financiële problemen mogen komen door hoge kosten van werkloosheidsuitkeringen. Het nieuwe systeem moet bovendien ‘anonieme afwenteling’ voorkomen van kosten door individuele schoolbesturen op het collectief.

Bekostigingsexpert Ronald Bloemers van VOS/ABB noemt de aangekondigde modernisering ‘vrij fors’. Hij wijst op de volgende punten:

  • Schoolbesturen betalen direct 50 procent van de werkloosheidskosten zelf.
  • Indien het ontslag in specifieke situaties als onvermijdbaar wordt beoordeeld en de werkgever voldoende inspanning heeft geleverd, is dat slechts 10 procent.
  • De sector draagt minimaal 50 procent van de werkloosheidskosten en in bepaalde gevallen dus 90 procent.
  • De facturatie van werkloosheidskosten zal rechtstreeks aan besturen worden gedaan. Er zal dus geen sprake meer zijn van verrekening via de lumpsum.

Het is de bedoeling, zo meldt het bestuur van het Pf, dat de vereenvoudigde systematiek aansluit bij de nieuwe ontslagsystematiek per 1 januari 2020. Op die datum zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Met die nieuwe wet worden de ontslagregels voor mensen in het openbaar onderwijs gelijkgetrokken met die voor werknemers in het bijzonder onderwijs.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Bovenwettelijke regelingen kosten 100 miljoen euro

De bovenwettelijke regelingen voor werkloze leraren in het primair onderwijs kosten dit jaar ongeveer 100 miljoen euro, meldt onderwijsminister Arie Slob.

De minister reageert op een een vraag uit de Tweede Kamer over het eventueel afschaffen van de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen.

‘Wanneer deze regelingen volledig zouden worden afgeschaft, vallen de uitgaven in de periode na afschaffing (…) gefaseerd vrij omdat lopende rechten niet kunnen vervallen’, aldus Slob.

Na afschaffing van de bovenwettelijke regelingen zouden de schoolbesturen minder premie gaan betalen aan het Participatiefonds. De minister wijst erop dat de besturen het geld dan aan andere zaken zouden kunnen besteden.

Zomerpiek in WW-uitkeringen onderwijs vlakt af

Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleert een afvlakking van de zomerse piek in het aantal WW-uitkeringen in het basisonderwijs.

Elk jaar gaat in augustus het aantal werkloosheidsuitkeringen in het basisonderwijs omhoog. Dat heeft te maken met tijdelijke contracten die in juli aflopen.

Ook deze zomer was er een piek. In augustus lag het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs 10,9 procent hoger dan in juli. De piek vlakt echter wel steeds verder af, meldt het CBS.

Een oorzaak daarvan noemen de statistici niet, maar het afvlakken van de piek kan erop duiden dat minder mensen in het basisonderwijs een tijdelijk contract hebben dat aan het begin van de zomervakantie afloopt.

Lees meer…

In onderwijs sterkste daling WW-uitkeringen

Het onderwijs was in november de sector waarin het aantal werkloosheidsuitkeringen het sterkst daalde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs nam met 7,6 procent af ten opzichte van oktober. Daarmee deed het onderwijs het een stuk beter dan de bouwsector, die in november met een afname van 6,7 procent op de tweede plaats uitkwam.

Het CBS meldt verder dat het totale aantal werklozen voor het eerst sinds begin 2012 onder het half miljoen is uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000 oftewel 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Het UWV telde eind november 410.000 WW-uitkeringen.

Lees meer…

Werkloosheid daalt, maar niet in onderwijs

In het onderwijs lag de werkloosheid vorige maand op vrijwel hetzelfde niveau als in oktober 2015. Dat blijkt uit de jongste Nieuwsflits Arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV.

Het totale aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. Het UWV telde eind vorige maand circa 420.000 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er ongeveer 5000 minder (-1,1 procent) dan in september.

Vanuit de bouwnijverheid (-5,5 procent) en het onderwijs (-4,0 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst in oktober vergeleken met september. In het onderwijs bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen in oktober 17.412.

Werkloosheid past in jaarlijkse trend

De afname in het onderwijs in oktober heeft te maken met de jaarlijkse trend die optreedt na de zomervakantie. Als het aantal lopende WW-uitkeringen wordt vergeleken met oktober 2015, dan blijkt er nauwelijks een verschil te zijn.

Werkloosheid gedaald, maar niet in onderwijs

De werkloosheid in Nederland is in juli in alle sectoren gedaald, behalve in het onderwijs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het algemene werkloosheidscijfer daalde van 6,4 procent van de beroepsbevolking in april naar 6,0 procent nu.  Voor de vierde maand op rij daalde het totaal aantal lopende WW-uitkeringen. De daling was het sterkste in seizoengevoelige sectoren als de bouwnijverheid en de landbouw.

Alleen in het onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen in juli juist toe. De verklaring is dat aan het eind van het schooljaar veel tijdelijke contracten worden beëindigd.

Lees meer op de website van het CBS.

Meer WW-uitkeringen in onderwijs

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs is met 3 procent gestegen. Daarmee is het onderwijs een uitzondering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS meldt dat in juni voor de derde maand op rij het aantal lopende WW-uitkeringen afnam. Uitkeringsinstantie UWV telde er eind juni ruim 438.000. Dat was ten opzichte van mei een afname met 9000 duizend (-2 procent).

Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af in seizoengevoelige sectoren, zoals de bouwnijverheid (-10 procent), de landbouw (-9 procent) en bij uitzendbedrijven (-9 procent).

In het onderwijs echter was sprake van een toename met 3 procent. Het is opmerkelijk dat er al in juni een toename te zien was. Meestal neemt het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs pas in de zomervakantie toe. Het is uit de informatie van het CBS niet op te maken of de toename mogelijk verband houdt met de Wet werk en zekerheid (WWZ) die op 1 juli van kracht werd.

Lees meer…

Bovenwettelijke WW onderwerp van gesprek

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW dringen er bij de werkgeversorganisaties en vakbonden op aan met elkaar in gesprek te gaan over het terugdringen van het aantal bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs.

De oproep is verwoord in een brief van Bussemaker en Dekker aan de Stichting van het Onderwijs, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. De minister en de staatssecretaris hebben die brief nu ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

De brief volgt op een aangenomen motie van CDA-Kamerlid Michel Rog. In die motie staat dat het aantal bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs snel omlaag moet. Het geld dat hiermee wordt bespaard, zou moeten worden ingezet voor werkgelegenheidsbeleid.

Kabinet gaat niet over bovenwettelijke WW

Bussemaker en Dekker wijzer er in hun brief aan de Stichting van het Onderwijs op dat zij niet over de arbeidsvoorwaarden gaan, maar dat het wel goed zou zijn om de terugdringing van het aantal bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs in het overlegcircuit tussen werkgevers en werknemers aan de orde te stellen.

Onderwijs heeft minder banen, maar meer vacatures

Het aantal banen in het onderwijs is in het eerste kwartaal van dit jaar met circa 1000 afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vacatures in het onderwijs echter nam in het eerste kwartaal van dit jaar toe tot 4600. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren het er 4100.

Als naar de gehele arbeidsmarkt wordt gekeken, waren er in het eerste kwartaal van 2016 circa 24.000 werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage daalde daarmee van 6,7 naar 6,5 procent.

Lees meer…

 

Meer werkloosheidsuitkeringen in onderwijs

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs is in december toegenomen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de werkloosheid in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7000 per maand is gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog.

In december waren 588.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3000 per maand.

December 2015 telde 446.000 WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan december 2014. Onder andere in het onderwijs nam het aantal uitkeringen toe.

Lees meer…

In zomer steeds meer WW-uitkeringen in onderwijs

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert dat in de zomermaanden het aantal werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs steeds hoger wordt.

Augustus 2015 telde bijna 420.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is volgens het CBS vrijwel evenveel als in juli en 2,5 procent minder dan in augustus vorig jaar.

‘Een toename was er, zoals gebruikelijk in de zomermaanden, vanuit de sector onderwijs. De piek van het aantal uitkeringen in de zomermaanden wordt in de sector onderwijs echter steeds hoger’, aldus het CBS.

Werkloosheid in onderwijs blijft vrijwel gelijk

Het aantal mensen uit het onderwijs met een werkloosheidsuitkering is in april en mei vrijwel gelijkgebleven. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

In april waren er in het onderwijs 13.429 lopende WW-uitkeringen. In mei waren dat er 13.372. Dat is een maand tijd een afname met 57, wat neerkomt op 0,4 procent.

Ten opzichte van mei 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in het onderwijs met 5,2 procent afgenomen van 14.104 naar het hierboven al genoemde aantal van 13.372.

Als wordt gekeken naar het aantal nieuwe WW-uitkeringen in het onderwijs, dan is in de periode van januari tot en met mei van dit jaar sprake van een afname met 10,5 procent vergeleken met dezelfde periode in 2014.

In absolute aantallen ging het om een daling van 6399 naar 5726.

In onderwijs 35% minder WW-uitkeringen voor jongeren

In het onderwijs is het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen voor jongeren onder de 27 jaar met een mbo-opleiding fors gedaald. Dat blijkt uit de publicatie Basiscijfers Jeugd van uitkeringsinstantie UWV en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB).

In de periode van oktober tot en met maart 2014 waren er in het onderwijs 1041 nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar met een mbo-opleiding Dat aantal kwam in de periode van oktober tot en met maart van dit jaar uit op 675. Dat is een afname met 35 procent.

Hiermee is het onderwijs de sector met de sterkste daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In de landbouw was een lichte stijging te zien, terwijl in de detailhandel en het openbaar bestuur en bij de overheidsdiensten de daling maar heel klein was.

Het UWV en S-BB merken in hun publicatie op dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren met een mbo-opleiding een indicatie geeft van de arbeidsmarktontwikkelingen en de kansen die zij in de verschillende sectoren hebben.

Minder werkloosheid in onderwijs

De werkloosheid in het onderwijs is in oktober verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In oktober nam het aantal mensen uit het onderwijs met een WW-uitkering met 1100 af tot 15.800. Dat is een daling van 6,5 procent.

Aan het begin van het schooljaar neemt de werkloosheid in het onderwijs altijd af, maar vergeleken met oktober vorig jaar was de werkloosheid afgelopen maand ook lager: in oktober 2013 zaten 16.500 mensen uit het onderwijs in de WW. Dat waren er dus 700 meer dan vorige maand.

Werkloosheid in onderwijs daalt snel

Het onderwijs en de bouw zijn de sectoren waarin de werkloosheid het snelst afneemt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Het aantal werklozen nam af met ongeveer 4000 ten opzichte van augustus. In september was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam uit op 628.000 personen.

In september waren er vooral minder werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs en in de bouw. September is altijd een maand waarin de werkloosheid in het onderwijs afneemt, omdat dan het nieuwe schooljaar net is begonnen.

Pensioen en WW: wijzigingen in 2015

In 2015 worden de aangekondigde hervormingen van het pensioenstelsel uitgewerkt. Een combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat de pensioenpremies omlaag gaan. Ook op het gebied van WW treden er op 1 januari 2015 veranderingen in werking.

Door een versobering van de opbouwpercentages en een aftopping van de pensioenopbouw op 100.000 euro gaat onder meer het bedrag omlaag dat jaarlijks belastingvrij voor pensioen mag worden gespaard. Dit moet leiden tot lagere pensioenpremies. Het opbouwpercentage in middelloonregelingen voor ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2015 verder verlaagd naar 1,875 procent.

Om het ‘gat’ in de pensioenopbouw dat ontstaat door de aftopping van het pensioengevend inkomen op te vangen, worden twee fiscale faciliteiten ingevoerd: nettolijfrente en nettopensioen. In beide gevallen vindt deelname op vrijwillige basis plaats. De regelingen zijn alleen toegankelijk voor werknemers met een inkomen vanaf 100.000 euro. De premie is niet aftrekbaar en uitkeringen zijn onbelast. De waarde van de nettolijfrente en nettopensioen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Werknemers krijgen de mogelijkheid individueel een nettopensioen op te bouwen. Het nettopensioen krijgt een eigen fiscaal kader dat het loonbelastingregime van de tweede pijler volgt. Nettopensioen is toegankelijk voor werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling. Netto-lijfrente is toegankelijk voor iedereen met een belastbaar inkomen vanaf 100.000 euro.

Lees meer op de website van Loyalis.

Brug-WW
Deze maatregel is erop gericht om mensen van werk naar werk te begeleiden. Mensen gaan direct aan de slag bij een nieuwe werkgever. Daarmee ontstaat meer werkzekerheid, doordat wordt voorkomen dat mensen eerst in de WW belanden voordat wordt overgegaan tot scholing en het zoeken naar een nieuwe werkgever.

Lees meer op de website van Loyalis.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Werkloosheid in onderwijs neemt weer (beetje) af

De werkloosheid in het onderwijs is in juni weer licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei bedroeg het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs circa 14.100; in juni is dat met ongeveer 200 gedaald naar circa 13.900. Dat is een afname met 1,2 procent.

Vergeleken met juni 2013 lag het aantal WW-uitkeringen vorige maand 13,7 procent hoger. In juni 2013 bedroeg het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs ongeveer 12.300.

Lees meer…

Somber toekomstscenario voor leerlingen praktijkonderwijs

De kans op werk voor leerlingen van praktijkscholen wordt een stuk kleiner nu het kabinet de sociale werkplaatsen wil sluiten. Dat zegt voorzitter Peter de Jong van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs in de Volkskrant.

Hij reageert op de oproep van de nieuwe voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Hans de Boer om de sociale werkplaatsen niet te sluiten. De Boer deed die oproep zaterdag in de Volkskrant.

Het gaat specifiek om leerlingen met een IQ tussen de 55 en 80. Van de bijna 6000 leerlingen die jaarlijks de praktijkschool verlaten, komt 7 procent terecht in een sociale werkplaats.

‘Als ze niet meer terechtkunnen in een sociale werkplaats wordt het thuiszitten’, aldus De Jong. Hij verwacht dat van deze zwakste groep leerlingen uit het praktijkonderwijs slechts een enkeling een reguliere baan kan krijgen.

Magazine School! besteedde in maart aandacht aan de manier waarop de Herman Broerenschool in het Westland leerlingen uit het praktijkonderwijs werkervaring laat opdoen. Download het artikel.

Download ook het artikel uit het meinummer van magazine School! over minister Lodewijk Asscher die het voor ‘illegale’ leerlingen uit het praktijkonderwijs en beroepsgerichte vmbo mogelijk maakt om stage te lopen.

CBS signaleert dat werkloosheid afneemt

De werkloosheid daalt licht, ook in het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is voor het eerst dit jaar dat de werkloosheid is afgenomen doordat er meer mensen aan het werk zijn. In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in mei gedaald met 14.000 personen en kwam uit op 8,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS.

Ook in het onderwijs is minder werkloosheid. In mei is het aantal werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs met circa 200 ofwel met 1,3 procent gedaald ten opzichte van april (afname van circa 14.300 naar 14.100). Vergeleken met mei 2013 ligt het aantal werkloosheidsuitkeringen nu echter 17,2 procent hoger (een stijging van circa 12.000 naar 14.100).

Lees meer…

Werkloosheid in onderwijs daalt met 2,9 procent

De werkloosheid in het onderwijs is vorige maand afgenomen. In februari zaten 15.000 mensen uit het onderwijs in de WW – in maart daalde dat tot 14.600. Dat is een afname van 2,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS signaleert over de gehele linie een daling van de werkloosheid in maart met 7000 mensen ten opzichte van februari. De daling werd niet veroorzaakt doordat meer mensen betaald werk kregen, maar doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.

In maart keerde het UWV 454.000 werkloosheidsuitkeringen uit. Dat waren er 6000 duizend minder dan in februari, maar 74.000 meer meer dan in maart 2013.

Vergeleken met maart 2013 is de werkloosheid in het onderwijs nu 18,3 procent hoger. Toen hadden 12.300 mensen uit het onderwijs een WW-uitkering en nu dus 14.600 – een verschil van 2300.

Werkloosheid in januari weer iets gestegen

De werkloosheid in het onderwijs is voor het eerst sinds maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In januari  2014 zijn in de sector 300 ww-uitkeringen meer verstrekt dan in december 2013. Dat is stijging van bijna 2 procent.  Er zijn nu 15.600 leraren werkloos. De afgelopen maanden was er steeds een lichte daling te melden. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal werklozen in het onderwijs wel fors gestegen: 22,8 procent. In januari 2013 zaten 12.700 leraren zonder werk: ruim 3000 minder dan nu.

Overigens laten bijna alle sectoren in januari 2014 een stijging van de werkloosheid zien en in al die sectoren is de stijging groter dan in het onderwijs. Met name in de bouwnijverheid, landbouw en visserij en openbaar bestuur raakten meer mensen hun baan kwijt. In totaal zijn volgens het CBS nu 678.000 mensen werkloos. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking.

Bekijk de werkloosheidscijfers van het CBS.

Ideeënbus voor behoud werkgelegenheid

Hoe kunnen we in het primair onderwijs werkgelegenheid veiligstellen? Uw ideeën zijn meer dan welkom bij het Arbeidsmarktplatform PO.

In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet vorig jaar de Regeling cofinanciering sectorplannen in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om werkzekerheid te bieden en werkloosheid te voorkomen. Sociale partners kunnen voor sectorplannen cofinanciering aanvragen.

Het Arbeidsmarktplatform PO roept schoolbesturen in het primair onderwijs op om deelplannen in te leveren. Dat kan nog tot 14 maart. De ideeën worden gebundeld en vervolgens als het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend.

Lees meer op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.