WOB-verzoek moet worden ingewilligd

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste tijd vragen over mailverzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) tot openbaarmaking van inkomens boven de normen uit de Wet normering topinkomens (WNT). Dergelijke verzoeken moeten worden ingewilligd.

De mails zijn afkomstig van de Taskforce Publieke Bezoldiging en zijn ondertekend door ene Julian, die zich niet nader bekendmaakt. Hieronder staat een voorbeeld van een mail die is verstuurd naar een schoolbestuur voor voortgezet onderwijs.

Taskforce ‘Publieke Bezoldiging’
T.B.V. Julian
julian@publiekebezoldiging.nl 

<Naam organisatie>
T.B.V. Juridische afdeling c.q. afdeling communicatie
<Adres>
<Postcode en plaats>

Leiden, donderdag 4 januari 2018

Betreft: Wet openbaarheid van bestuur verzoek inzake bezoldigingen
Kenmerk: <…>
Urgentie: Hoog

L.S.

Wij onderzoeken onder alle bedrijven casu quo instellingen die uit publieke gelden betaald worden of medewerkers casu quo top-functionarissen meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens voorschrijft. Derhalve verzoeken wij u ons de volgende informatie mede te delen.

Onderstaande verzoek is voor alle VO scholen die vallen onder het bevoegd gezag van <naam organisatie>.

WNT Norm voor Voortgezet Onderwijs:
2013 €182.948
2014 €184.448
2015 €178.000
2016 €179.000 (algemeen plafond)

Wij ontvangen graag een overzicht van alle topfunctionarissen en andere medewerkers, gegroepeerd op boekjaar, die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 meer verdienden dan de WNT norm voor het geldende boekjaar zoals hierboven beschreven. Wij ontvangen graag een overzicht met per overschrijving de volgende gegevens:
– Functie
– Duur van het dienstverband
– Bezoldiging in het boekjaar
– Bezoldiging in het voorgaande boekjaar
– Motivering

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u ons de gevraagde informatie voor 10 februari 2018 per e-mail te verstrekken. Indien u kosten in rekening brengt verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen alvorens deze in rekening te brengen.

Hoogachtend,

Julian

Bijlagen: –

Advies Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat altijd moet worden voldaan aan een WOB-verzoek. Let op dat u de persoonlijke levenssfeer van werknemers kunt beschermen. Namen van betrokken personen mogen worden weggelaten.

Het advies aan de leden van VOS/ABB luidt als volgt:

De organisatie Taskforce Publieke Bezoldiging is bij ons niet bekend. Conform artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan echter een ieder om informatie verzoeken over een bestuurlijke aangelegenheid van een bestuursorgaan. Een bestuurlijke aangelegenheid is conform artikel 1 sub b WOB een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. Het ziet op het openbaar bestuur in al zijn facetten. Daarom valt een aangelegenheid al snel onder een bestuurlijke aangelegenheid waarbij een WOB-verzoek gehonoreerd moet worden. Ook een verzoek of u voldoet aan de WNT-normen valt hieronder.
Ingevolge artikel 3 lid 5 van de WOB dient een dergelijk verzoek ingewilligd te worden met inachtneming van artikel 10 en 11 WOB. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de WOB blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Ten aanzien van deze gegevens kan het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom kan ervoor worden gekozen om de persoonsgegevens uit de documenten te verwijderen uit deze documenten. Conform artikel 6 van de WOB dient het bestuursorgaan binnen vier weken te beslissen op het verzoek.

U dient dus in ieder geval in te gaan op het WOB-verzoek en indien nodig documentatie te verschaffen en te publiceren. U mag daarbij persoonsgegevens van uw werknemers onleesbaar maken ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die persoon.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Alle scholen geadviseerd in te gaan op Wob-verzoek

Besturen van openbare scholen vallen onder de reikwijdte van de Wet openbaar bestuur (Wob), die van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen in principe niet. Toch raadt de VO-raad niet-openbare schoolbesturen aan ook naar de Wob te handelen.

Dit staat in een brief van de VO-raad over een Wob-verzoek van RTL Nieuws. De commerciële nieuwszender wil het declaratiegedrag van bestuurders in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs alsmede de (geestelijke) gezondheids- en ouderenzorg en het algemeen bestuur in kaart brengen.

De sectororganisatie wijst erop dat er een wettelijk onderscheid is tussen besturen van openbare scholen, die onder de Wob vallen, en besturen van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen, die niet onder de reikwijdte van deze wet vallen.

‘In zoverre is er dus geen grond voor openbare scholen om het informatieverzoek van RTL Nieuws af te wijzen’, schrijft de VO-raad. In de brief staat echter ook het advies aan besturen van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen te overwegen in te gaan op het verzoek. ‘Niet reageren kan leiden tot wantrouwen. Ook zou er in de beeldvorming een lastig te verklaren scheiding ontstaan tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.’

De VO-raad wijst er verder op dat niet alles waar RTL Nieuws om vraagt, hoeft te worden aangeleverd. ‘De Wob kent geen vergaarplicht. Dat betekent dat informatie die niet is neergelegd in een document, niet onder de reikwijdte van de Wob valt. In het verzoek van RTL Nieuws wordt ook gevraagd om documenten die aangeven wat het doel en de grondslag van de uitgave was. Dit zijn, over het algemeen, geen reeds bestaande documenten en die behoeven derhalve niet aangeleverd te worden’, aldus de VO-raad.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

RTL krijgt ook gemiddelde scores 2012-2013

Het ministerie van OCW stelt aan RTL Nieuws ook de gemiddelde eindtoetsscores per basisschool beschikbaar van het schooljaar 2012-2013. De commerciële nieuwszender had daarom gevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eerder publiceerde RTL Nieuws al een lijst met gemiddelde eindtoetsscores, waarmee de zender naar eigen zeggen de kwaliteit van de scholen in beeld wilde brengen, maar daar jammerlijk in faalde.

De zogenaamde kwaliteitslijst was gebaseerd op de gemiddelde eindtoetsscores in de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012. De RTL-lijst werd in september bekendgemaakt. Dat er veel viel op was aan te merken, bleek onder meer uit de reactie van professor Jaap Dronkers van Maastricht University. Hij was door RTL Nieuws ingevlogen om een en ander in een statistisch verantwoorde context te zetten.

Dronkers erkende dat hij ‘creatieve oplossingen’ had moeten bedenken. ‘Ik heb daarbij de afweging gemaakt dat suboptimaal vastgestelde toegevoegde waarde beter is dan een publicatie van alleen ruwe scores. En dat laatste was gebeurd, als niemand RTL had willen helpen bij de berekening’, aldus de Maastrichtse professor.

Viking
Uit de woorden van bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard werd duidelijk hoe slecht het onderzoek van RTL Nieuws in elkaar zat. Hij gaf op Radio Rijnmond een toelichting op de slechte beoordeling van obs De Viking in Zuid-Beijerland: ‘De Viking is een kleine school met maar twaalf leerlingen. Twee leerlingen hebben de Cito-toets gemaakt. De eindscore is dus slechts gebaseerd op twee toetsen. Statistisch geeft dat geen goed gemiddelde.’

Het lijkt erop dat de kritiek van Van Heeren is gehoord. In het Wob-besluit van staatssecretaris Sander Dekker van OCW staat dat niet meer de gemiddelde eindscores worden gegeven van scholen waar vier of minder leerlingen de eindtoets hebben gemaakt. Dat besluit heeft mede te maken met de mogelijkheid om de toetsscores bij zulke kleine aantallen te herleiden tot bepaalde leerlingen.

Bijna hilarisch was de 10 waarmee openbare basisschool de Twilling in het Friese dorp Stiens uit de RTL Nieuws-bus kwam. Deze school werkt helemaal niet met een eindtoets, maar met een leerlingvolgsysteem. In de Volkskrant zei bestuursvoorzitter Nanne Koopmans van Onderwijsgroep Fier ‘dat we wel de beste willen zijn, maar dan moet die hoed ons wel passen’.

Geleerd?
VOS/ABB is benieuwd of RTL Nieuws weer een lijst wil publiceren, en of de commerciële zender geleerd heeft van zijn vele fouten in de lijst die in september online werd gezet. Het is bovendien zeer de vraag of wéér een lijst wel toegevoegde waarde heeft, nu het onderwijs zelf onlangs de website www.scholenopdekaart.nl heeft gelanceerd. Met de informatie op die website kan iedereen zich een oordeel vormen over de kwaliteit van de basisscholen. Essentieel is dat de context hier wordt geboden.

Het ministerie heeft alle schoolbesturen voor primair onderwijs een brief gestuurd over het besluit om RTL Nieuws de gemiddelde eindtoetsscore te leveren. U kunt ook het Wob-besluit downloaden.

Lees ook het artikel Leugens, grove leugens en statistiek uit het novembernummer van magazine School!.

Dekker schuift hete Cito-aardappel door

De rechter moet oordelen over het verzoek van RTL Nieuws om de openbaarmaking van de gemiddelde Citoscores per school. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

RTL Nieuws is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een procedure begonnen om de Citoscores openbaar te maken. De nieuwsredactie wil de cijfers gebruiken voor een ranglijst.

In het onderwijs is veel verzet tegen openbaarmaking van de gegevens, omdat die geen goed beeld geven van de kwaliteit van scholen. Dekker zei dat hij weinig kan doen tegen het verzoek. Nu veel scholen er bezwaar tegen maken, schuift hij de kwestie door naar de rechter.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Dekker vindt dat scholen overtrokken reageren

Als scholen weigeren om de centrale Cito-eindtoets af te nemen, doen ze hun leerlingen tekort. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van het bericht dat 60 procent van de schoolleiders overweegt af te zien van de Citotoets als hij de toetsresultaten openbaar maakt.

De staatssecretaris was zondag te gast in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde op een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), waaruit blijkt dat 60 procent van de schoolleiders liever stopt met de Citotoets als hij overgaat tot publicatie van de gemiddelde scores per school. De staatssecretaris zei dat de schoolleiders overtrokken reageren.

De discussie komt voort uit een verzoek van RTL Nieuws tot publicatie van de Citogegevens per school. De nieuwsredactie baseert zich hiervoor op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het is de bedoeling om de cijfers te gebruiken voor een ranglijst, zodat ouders volgens RTL Nieuws snel kunnen zien welke scholen kwaliteitsonderwijs bieden en welke dat niet doen.

Dekker zegt dat hij geen mogelijkheid ziet om negatief op het verzoek van RTL Nieuws te reageren. Hij zegt ook dat het goed is dat ouders op basis van de Citoresultaten kunnen zien welke scholen goed scoren en welke andere scholen het minder goed of slecht doen. Hij benadrukte dat de kwaliteit van het onderwijs van meer aspecten afhangt dan alleen de Citoresultaten.

RTL Nieuws kijkt alleen maar naar Cito-cijfers

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft geen bezwaar tegen de openbaarmaking van alle gemiddelde Cito-scores per school. Dat meldt RTL Nieuws, dat via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek tot openbaarmaking heeft ingediend. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein meldt desgevraagd via Twitter dat hij alleen geïnteresseerd is in de cijfers van het Cito. Het lijkt er dus op dat de redactie van RTL Nieuws niet een serieus item over onderwijskwaliteit gaat maken. 

RTL Nieuws meldt dat het ministerie van OCW een ontwerpbesluit heeft opgesteld om de gegevens openbaar te maken. Dit besluit is naar alle schoolbesturen voor primair onderwijs gestuurd. De besturen hebben twee weken de tijd om er eventueel bezwaar tegen te maken.

Het gaat RTL Nieuws niet om de Cito-score van elke leerling, maar om het gemiddelde per school. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein gaat ervan uit dat RTL Nieuws binnenkort kan publiceren. Op de vraag van VOS/ABB via Twitter of ook RTL Nieuws weer zo dom is om voor de kwaliteit van het onderwijs alleen naar cijfers te kijken, antwoordt hij dat het hem inderdaad om de cijfers te doen is.

De PO-Raad laat weten voor transparantie te zijn. Dat is volgens de sectororganisatie de reden waarom het project Vensters PO bestaat. 'Het doel van dit project is dat scholen en schoolbesturen hun gegevens op een vergelijkbare en toegankelijke manier presenteren. Dat is breder en betekenisvoler dan alleen de eindtoetsgegevens.'

Ook VOS/ABB vindt dat transparantie over het onderwijs van groot belang, maar wijst er tevens op dat de kwaliteit van het onderwijs veel méér is dan alleen de resultaten van de Cito-toets. Denk daarbij aan de sociale en maatschappelijke vorming van kinderen. Daarom adviseert VOS/ABB de redactie van RTL Nieuws om in de volle breedte aandacht te besteden aan onderwijskwaliteit en niet louter af te gaan op cijfertjes. Diverse media hebben die fout al eerder gemaakt, dus het zou alleen al voor de variatie mooi zijn als RTL Nieuws op dit vlak nu eens echt met nieuws komt.

In de Volkskrant van donderdag staat een artikel over de bezwaren die schoolbesturen tegen de openbaarmaking van de Cito-scores hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl