Nieuw gratis lesmateriaal Goedemorgen op school!

Er is nieuw gratis lesmateriaal online gezet waarmee u kunt kennismaken met de nog te ontwikkelen app Goedemorgen op school!. VOS/ABB ontwikkelt deze app voor het voortgezet onderwijs in samenwerking van uitgeverij Creathlon.

Het gratis lesmateriaal bestaat uit voorbeeldteksten, opdrachten en filmpjes zoals die dagelijks zullen worden aangeboden in de app die zal inspelen op de volgende vragen:

 • Hoe kunt u met leerlingen de ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden?
 • Hoe kunt u actuele maatschappelijke thema’s in de klas bespreekbaar maken?
 • Hoe kunt u met leerlingen werken aan een open, kritische en respectvolle houding?

Goedemorgen op school!: zingeving in openbaar onderwijs

De ontwikkeling van deze app staat in het teken van de groeiende behoefte aan zingeving in het openbaar onderwijs. Een school die de app gaat gebruiken, werkt structureel en intensief aan burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Ook komen diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod.

In het nieuwe lesmateriaal gaat het over ‘Thuis’. In maart was het thema ‘Vertel!’ en in mei ging het over vooroordelen.

GRATIS PROBEREN? KLIK HIER!

‘In openbaar onderwijs taboe op godsdienst’

Leraren in het openbaar basisonderwijs die niets van religie willen weten, moeten af van kennelijke vooroordelen. Dit stelt pedagoog en directeur Liesbet van Oosten van de DaVinci Academie op de opiniepagina van Trouw. 

Haar bijdrage gaat over de viering van Pinksteren, die volgens haar grotendeels in de ban is gedaan. ‘Op veel openbare basisscholen lijkt er zelfs een taboe op te rusten’, zo schrijft ze. Van Oosten vindt dat jammer, omdat ‘vieringen zoals Pinksteren in onze multiculturele samenleving juist kunnen bijdragen aan een toekomst met meer verdraagzaamheid’.

Ze pleit ervoor om vieringen, zoals die van Pinksteren, centraal te stellen. ‘Door op school hieraan aandacht te besteden, leren kinderen al vroeg dat er niet één waarheid is, maar dat er veel verschillende inspiratiebronnen zijn waar mensen over de hele wereld uit kunnen putten’, aldus Van Oosten.

Juist in het openbaar onderwijs!

Het pleidooi van Van Oosten sluit aan op de visie van VOS/ABB dat het openbaar onderwijs bij uitstek de plaats is waar op basis van diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht kan worden besteed aan godsdienst en levensbeschouwing.

Lees meer in de brochure Levensbeschouwing, juíst in het openbaar onderwijs. Van deze brochure is een versie voor het primair onderwijs en een versie voor het voortgezet onderwijs.

Nieuw gratis lesmateriaal Goedemorgen op school!

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen via een website gratis kennismaken met voorbeeldteksten, opdrachten en filmpjes zoals die dagelijks zullen worden aangeboden in de app Goedemorgen op school!. Deze app wordt ontwikkeld door Creathlon en VOS/ABB. In de week van 15 tot en met 19 mei is het thema ‘Vooroordelen’. 

De app Goedemorgen op school! zal met een dagelijks aanbod voor in de klas inspelen op de volgende vragen:

 • Hoe kunt u met leerlingen de ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden?
 • Hoe kunt u actuele maatschappelijke thema’s in de klas bespreekbaar maken?
 • Hoe kunt u met leerlingen werken aan een open, kritische en respectvolle houding?

De ontwikkeling van deze app staat in het teken van de groeiende behoefte aan zingeving in het openbaar onderwijs. Aan de hand van verschillende items kunnen docenten dagelijks samen met leerlingen even stilstaan bij onze complexe samenleving en de vragen die daarbij komen kijken.

Een school die de app gaat gebruiken, werkt structureel en intensief aan burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Ook komen diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod. Het dagelijkse aanbod is actueel en volgt een thematische ordening.

Gratis materiaal Goedemorgen op school!

Op de website www.goedemorgenopschool.nl kunt u alvast gratis kennismaken met proefmateriaal. In de week van 15 tot en 19 mei staat het thema ‘Vooroordelen’ centraal.

In week 20 tot en met 24 maart was het thema ‘Vertel!’ en van 12 tot en met 16 juni zal het gaan over ‘Thuis’. In de proefperiode wordt nog niet elke week nieuw lesmateriaal aangeboden.

 

Inspiratiekalender nu ook digitaal!

Uitgeverij Kwintessens en VOS/ABB geven u een kijkje in de digitale Inspiratiekalender. Het is een cadeautje in het kader de School!Week. Wat vindt u van de lesideeën op deze speciale website? Laat het ons weten!

Met de lesideeën op www.inspiratiekalender.nl kunt u op een eigentijdse manier aandacht besteden aan levensbeschouwing. De ideeën zijn ontwikkeld voor openbare basisscholen.

U kunt inloggen met de volgende gegevens:

 • Username: Inspiratie
 • Password: Ikbenwelkom

Als u bent ingelogd, kunt u kiezen uit vijf thema’s:

 • Wie ben ik?
 • Ik zie…
 • Ik voel me…
 • Jij en ik
 • Weet jij het?

Bij elk thema’s kunt u kiezen voor een activiteit.

Digitale Inspiratiekalender als aanvulling

Eerder hebben VOS/ABB en Kwintessens een papieren Inspiratiekalender voor het openbaar onderwijs ontwikkeld. Deze kalender wordt op veel scholen gebruikt. De website van de digitale Inspiratiekalender is een aanvulling op de papieren versie.

De lesideeën die nu op de website staan, zijn bedoeld als een pilot. Wij vinden het fijn als u uw gebruikservaringen mailt naar e.idema@kwintessens.nl.

Na afloop van de pilot zullen Kwintessens en VOS/ABB besluiten of het mogelijk is om de digitale Inspiratiekalender uit te breiden.

Bouw mee aan app die de wereld in de klas brengt

Wij zijn op zoek naar scholen voor voortgezet onderwijs die met ons de app Goedemorgenopschool! willen ontwikkelen. 

Goedemorgenopschool! wordt een app voor openbare scholen voor voortgezet onderwijs die met hun leerlingen willen stilstaan bij onze complexe samenleving en de vragen die daarbij komen kijken. De app zal tools bieden voor een waardevolle start van de dag in de klas en in de groeiende behoefte aan zingeving in het openbaar onderwijs.

Helpt u mee de app te ontwikkelen?

De app wordt ontwikkeld door Creathlon in samenwerking met VOS/ABB. Dit schooljaar zijn er 12 plekken beschikbaar voor scholen die willen meeontwikkelen aan de app. Het is belangrijk dat Goedemorgenopschool! volledig aansluit op de wensen uit de praktijk.

Interesse? Neem contact op met directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

Elk kind vormt zich in relatie met de ander

Bij de persoonlijke vorming van kinderen ligt het accent op de relatie met de ander. Dat heeft adjunct-directeur Anna Schipper woensdag benadrukt tijdens het symposium Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Centrale vraag op dit symposium was of religie er nog toe doet. Schipper verwees in dit kader naar het recente onderzoek God in Nederland, waaruit duidelijk naar voren komt dat religie nog slechts een marginale rol heeft en dat veruit de meeste mensen niet meer willen dat godsdienst nog invloed heeft op onderwijs.

Het gaat volgens haar niet zozeer om de vraag of religie er nog toe doet, maar om zingevingsvragen die van alle tijden zijn. Het is, zo zei Schipper, de pedagogische en morele opdracht van het onderwijs om daarvoor ontmoeting te arrangeren. Kinderen kunnen worden uitgedaagd te reflecteren op zingevingsvragen, via hun eigen waarden en via die van anderen.

Schipper ziet vanuit VOS/ABB dat het concept School! hierbij leidend kan zijn. Dit ideaal ontstijgt de denominaties en gaat ervan uit dat er in de toekomst geen openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische of wat voor scholen dan ook meer zijn, maar scholen voor iedereen die uitgaan van diversiteit op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Download de bijdrage van Anna Schipper

‘Zelfbewuste leraar geeft betekenis aan onderwijs’

Goed onderwijs vraagt om leraren die niet slaafs de regels volgen maar ook (zelf)bewust rekening houden met subjectieve factoren – inclusief hun eigen morele opvattingen. Dat stelt Cok Bakker, hoogleraar Didactiek van levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht en lector Normatieve professionalisering aan Hogeschool Utrecht.

Bakker hield dinsdag tijdens een symposium in Utrecht zijn dubbel-oratie ter aanvaarding van zijn hoogleraar- en lectorschap in Utrecht. Hij stelde daarin ‘normatieve professionalisering’ centraal, oftewel de morele en levensbeschouwelijke dimensie van het leraarschap.

Het belang hiervan blijkt volgens hem al uit een simpel voorbeeld. Hoewel er antipestprotocollen bestaan, is de kans is groot dat twee leraren in vergelijkbare gevallen heel verschillend zullen reageren wanneer een leerling gepest wordt. ‘Het systeem bepaalt niet het handelen van de leraar, maar is slechts een van de beïnvloedende factoren,’ aldus Bakker. Persoonlijke opvattingen over het leraarschap en over het leven in het algemeen spelen volgens hem altijd een rol: ‘De leraar is de bepalende factor in het toekennen van betekenis en impact aan het systeem.’

In zijn dubbel-oratie ging hij onder meer in op de groeiende aandacht van het openbaar onderwijs voor levensbeschouwingen en levensbeschouwelijke vraagstukken. Hij noemde daarbij het onderscheid van to teach in religion, to teach about religion en to teach from religion, dat van de pedagoog Michael Grimmitt afkomstig is. Bakker verwijst voor dit onderscheid naar de VOS/ABB-brochure Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs.

Het symposium in Utrecht werd bijgewoond door Hans Teegelbeckers en Marleen Lammers. Zij zijn binnen VOS/ABB gespecialiseerd in de mogelijkheden van levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare school.

Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl  
Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl 

Minister denkt in lijn met openbare kernwaarden

Minister Jet Bussemaker van OCW benadrukt het grote belang van waardenontwikkeling en waardencommunicatie op school. Het is volgens haar cruciaal dat kinderen en jongeren goed worden toegerust om richting aan hun leven te kunnen geven. Dat zei ze bij het afscheid van Kees Waagmeester als secretaris van de Vereniging voor Zingeving.

Tot de basiskennis van elke burger behoort dat er verschillende levensovertuigingen bestaan. Al in het basisonderwijs moeten leerlingen dit inzicht kunnen verwerven, vindt de minister. De school is volgens haar een centrale plek in de samenleving voor waardenontwikkeling, burgerschapsvorming en gemeenschapsvorming op basis van wederzijds respect.

Ouders doen er volgens de minister goed aan als zij hun kinderen naar gemengde scholen sturen, waar leerlingen veel van elkaars cultuur en levensovertuiging leren. ‘Zorg ervoor dat u uw kinderen niet alleen met uw eigen waarden in contact laat komen’, aldus Bussemaker.

De rol van de leerkracht in het zingevingsproces op school is volgens haar cruciaal. Huidige docenten en leerkrachten in opleiding moeten met identiteitsvragen aan de slag. In de klas moeten levensvragen worden besproken, zoals over godsdienst, leven en dood en oorlog en vrede.

Kernwaarden en Diploma Openbaar Onderwijs
De woorden van de minister sluiten naadloos aan op de kernwaarden van openbaar onderwijs. Zonder het te noemen, ondersteunt Bussemaker met haar woorden de doelstelling van het openbaar onderwijs. In het verlengde daarvan hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs het Diploma Openbaar Onderwijs ontwikkeld.

Dit diploma wordt aangeboden door pabo’s in het hele land. Leraren die het Diploma Openbaar Onderwijs op zak hebben, kunnen lesgeven vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin ontmoeting en wederzijds respect centraal staan.

In het meinummer van magazine School! staat een artikel over het Diploma Openbaar Onderwijs en de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.