De afgesproken loonsverhogingen worden in het primair onderwijs pas uitbetaald nadat er een nieuwe cao is afgesloten. Dat zal waarschijnlijk pas in juli 2016 het geval zijn.

Afgelopen juli, vlak voor de zomervakantie, sloten de overheid, de vakbonden en overheids- en onderwijsorganisaties een akkoord over de loonontwikkeling in 2015 en 2016. Deze afspraken zullen ertoe leiden dat alle medewerkers in het primair onderwijs in 2015 en 2016 loonsverhogingen krijgen, maar de uitbetaling daarvan zal waarschijnlijk pas in juli 2016 (met terugwerkende kracht) plaatsvinden.

Het gaat om de volgende loonsverhogingen:

  • Iedereen die in september 2015 in dienst was, krijgt eenmalig naar rato van de omvang van het dienstverband 500 euro;
  • Loonsverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015;
  • Loonsverhoging van 1,6 procent per 1 januari 2016 van 1,6 procent (extra kabinetsbijdrage);
  • Loonsverhoging van 1,4 procent per 1 januari 2016 (aanpassing pensioenregeling);
  • Loonsverhoging op basis van verlaging van pensioenpremie per 1 januari 2015.

De afgesproken extra eenmalige uitkering op de Dag van de Leraar van 328 euro naar rato van de omvang van het dienstverband kan conform een eerdere afspraak worden uitbetaald bij de salarisbetaling van oktober 2015.

Wet werk en zekerheid

Afgezien van de eenmalige uitkering in oktober, wordt de betaling van alle overige loonsverhogingen dus uitgesteld. Dat heeft te maken met de Wet werk en zekerheid (WWZ), waarvoor tot juli 2016 een overgangsregeling geldt.

Als er vóór juli 2016 een nieuwe CAO PO zou worden afgesloten, zou de overgangsregeling voor de WWZ eindigen, wat voor de schoolbesturen zeer ernstige arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen zou hebben wat betreft vervangingen.

VOS/ABB maakt uit informatie van de PO-Raad op dat de uitbetaling van de loonsverhogingen moet worden uitgesteld totdat er voor het primair onderwijs een nieuwe cao is waarin de WWZ zal zijn meegenomen.

De consequentie hiervan is dus wel dat mensen die in het primair onderwijs werken waarschijnlijk tot juli 2016 moeten wachten totdat (met terugwerkende kracht) wordt overgegaan tot uitbetaling van de eerder afgesproken loonsverhogingen, tenzij er een juridische uitweg uit de huidige impasse kan worden gevonden.

Kort geding

De FNV voert actie tegen het loonruimte-akkoord. De vakcentrale heeft in verband hiermee een kort geding aangespannen. De uitspraak van dit kort geding is op 1 oktober. Als de FNV gelijk krijgt, gaan de afspraken niet door en ontstaat er een geheel nieuwe situatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: