Onderwijsminister Mariëlle Paul meldt dat scholen die 10-14-onderwijs aanbieden zich binnenkort kunnen aanmelden om deel te nemen aan het experiment met teambevoegdheid. Let op: scholen die nu al meedoen met dit experiment en daarmee willen doorgaan, moeten opnieuw een aanvraag indienen.

In december kregen het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs het advies om het experiment met teambevoegdheid te verlengen. Dit advies stond in het eindrapport over teambevoegdheid in 10-14-onderwijs. De minister neemt het advies over.

Samen verantwoordelijk

Binnen 10-14-onderwijs volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. De gedachte is dat dit de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijkt.

Op een 10-14-initiatief zijn leraren uit het primair en voortgezet onderwijs samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Bij de eerste initiatieven bleek echter dat de regels voor bevoegdheden en inzetbaarheid van leraren een knelpunt waren. In schooljaar 2020-2021 werd daarom begonnen met een experiment met teambevoegdheid: het team dat het 10-14-onderwijs verzorgt bezit samen de benodigde bevoegdheden, zonder dat dit hoeft te gelden voor elke individuele leraar.

Uit het onderzoek naar dit experiment komt een positief beeld naar voren. Zo zijn schoolleiders en leraren (zeer) tevreden over de samenwerking binnen de teams. Leraren geven aan dat ze veel van elkaar leren en dat het lesgeven leuker en gevarieerder is geworden. Door teambevoegdheid worden ze ook uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen domein. Voorwaarde is wel dat leraren voldoende tijd krijgen voor samenwerking en afstemming over zowel de inhoud van het onderwijs als de voortgang van de leerlingen.

Dit voorjaar aanmelden

De minister meldt nu dat scholen die 10-14-onderwijs aanbieden, zich dit voorjaar kunnen aanmelden om deel te nemen aan het experiment met teambevoegdheid. Scholen die al aan het experiment meedoen en hiermee willen doorgaan, moeten opnieuw een aanvraag indienen. De aanmeldmogelijkheid staat op dit moment nog niet open.

Lees meer (ga naar punt 16)

Deel dit bericht: