Weinig animo voor maatwerkbekostiging asielleerlingen

Nog maar een beperkt aantal scholen heeft het ministerie van OCW benaderd in het kader van de maatwerkregeling voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Van de basisscholen hebben er nog maar 13 een beroep gedaan op de maatwerkregeling. Van de scholen voor voortgezet onderwijs zijn dat er tot nu toe 45. Dat meldt Trouw.

In december maakte staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekend dat de regelingen voor asielzoekers en nieuwkomers bij elkaar worden opgeteld tot een reguliere bekostiging van ruim 4000 euro per leerling per jaar. Daarnaast kunnen scholen achterstandsbekostiging krijgen voor kinderen van laagopgeleide ouders.

Door de dynamiek in de instroom in relatie tot de teldatum kunnen scholen echter delen van de bekostiging mislopen, terwijl zij die hard nodig hebben. Vanuit het oogpunt van maatwerkbekostiging voor het primair onderwijs, is daarom besloten dat po-scholen bij opvangcentra per asielzoekersleerling 9000 euro per jaar ontvangen.

Voortgezet onderwijs
Voor wat betreft het voortgezet onderwijs geldt dat de financiering gelijkmatig over het schooljaar wordt gespreid, zodat scholen beter geëquipeerd zijn om tussentijds wisselende aantallen asielzoekersleerlingen op te vangen. Er gelden vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli.

Het komt er in het voortgezet onderwijs op neer dat een school per jaar gemiddeld 2750 euro per leerling per kwartaal of 11.000 euro per leerling per jaar ontvangt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl