Met de invoering van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) kunnen basis- en voortgezet onderwijs gebruikmaken van een nieuwe tijdlijn voor onder andere het stichten van scholen. De nieuwe tijdlijn is voor het basisonderwijs van kracht sinds 1 februari, voor het voortgezet onderwijs al sinds 1 november jongstleden.

De nieuwe tijdlijn heeft betrekking op:

  • Stichten van nieuwe scholen (basis- en voortgezet onderwijs).
  • Verzelfstandiging van dislocaties en nevenvestigingen basisonderwijs.
  • Nieuwe nevenvestiging voortgezet onderwijs (dit ging altijd via het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)).

Let op: de Wet MRvNS geldt niet voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs!

Meten is weten

Het belangrijkste verschil is dat de belangstelling voor een nieuwe school niet meer wordt aangetoond door middel van de bestaande marktaandelen, maar dat daadwerkelijk wordt gemeten wat de belangstelling voor een nieuw initiatief is. Dat gebeurt in principe via ouderverklaringen.

Als uitzondering is het ook mogelijk marktonderzoek te gebruiken. Dat laatste kan als er sprake is van een stevige groei in het voedingsgebied (bijvoorbeeld in het geval van een nieuwbouwwijk) of als er een school wordt gesticht op grond van de garantiefunctie van het openbaar onderwijs. In dat laatste geval gelden er in het voortgezet onderwijs lagere stichtingsnormen.

Er verandert verder niets aan de stichtingsnormen in het primair en voortgezet onderwijs, vergeleken met de situatie voor de invoering van de Wet MRvNS.

Download nieuwe tijdlijn

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: