VOS/ABB vindt net als de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) dat het wetsvoorstel ‘Sociale veiligheid op school’ niet nodig is. Bovendien beperkt het de beleidsvrijheid van de schoolbesturen.

De VGS heeft hierover onlangs een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, die het wetsvoorstel deze week bespreekt. Eerder stuurden ook al Verus en VKO hierover een brief naar de Kamer.

In de recente brief van de VGS staat dat de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor sociale veiligheid al voldoende geregeld is in de huidige wetgeving. ‘De vraag dringt zich op wat een nieuwe wet hieraan toevoegt’, aldus de VGS. Adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB vraagt zich dat ook af: ‘Nut en noodzaak van het wetsvoorstel ontbreken mijns inziens.’

De VGS wijst er bovendien op dat de Tweede Kamer eerder in een motie heeft uitgesproken dat scholen niet verplicht moet worden een bewezen effectief anti-pestprogramma te hanteren. Het voorliggende wetsvoorstel lijkt toch die kant op te gaan. Dit wordt in de brief een ‘zorgelijke ontwikkeling’ genoemd, omdat hiermee de beleidsvrijheid van de schoolbesturen in het geding komt. Bloemers ziet dit bezwaar ook.

Eerdere kritiek

De Raad van State adviseerde om het voorstel in de huidige vorm niet naar de Tweede Kamer te sturen. Dat dit wel is gebeurd, noemt de VGS opmerkelijk. ‘De voornaamste kritiek van de Raad van State richt zich op het feit dat met dit wetsvoorstel een resultaatsverplichting bij de scholen wordt neergelegd op het punt van de sociale veiligheid.’

De Memorie van Toelichting zegt daarover: ‘Hoewel van scholen niet kan worden gevraagd te waarborgen dat zich geen incidenten voordoen, spelen bij de beantwoording van de vraag of van een toereikende inspanning sprake is ook de bereikte resultaten een rol.’

De VGS acht dit een te grote verantwoordelijkheid voor scholen die ze niet waar kunnen maken. VOS/ABB is het daarmee eens. Hoe kan een school immers garanderen dat er bijvoorbeeld nooit meer zal worden gepest?

Preventie

Dat het wetsvoorstel onnodig is, betekent natuurlijk niet dat een veilig leerklimaat op school irrelevant zou zijn. VOS/ABB benadrukt altijd dat scholen zich daar uiteraard voor moeten inzetten. Preventie staat voorop. Daarom wijst VOS/ABB op de de kansen die sociaal emotioneel leren biedt.

Op vrijdagmiddag 10 april is er bij VOS/ABB in Woerden voor het primair onderwijs een bijeenkomst over de kracht van sociaal-emotioneel leren. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: