In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Huisvesting, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het rommelt rond de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs. VOS/ABB vindt dat niet slechts het streven naar vereenvoudiging van de systematiek het doel mag zijn, maar dat het vooral moet gaan over een in alle opzichten toereikende bekostiging. Wij willen wat dit betreft graag input van u, voor een weloverwogen advies aan de PO-Raad en VO-raad.

Vooral organisaties die een meer centraliserende rol van de overheid willen, zetten vraagtekens bij de huidige lumpsumfinanciering. De SP bijvoorbeeld kwam afgelopen najaar met een motie die in het teken stond van haar streven om een einde te maken aan de lumpsum, omdat die ‘alleen maar tot frustratie van leraren en ouders’ zou leiden. In de ogen van de SP verdwijnt geld voor onderwijs ‘maar al te vaak in bureaucratie en management’.

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) spreekt in het kader van de lumpsum zelfs van ‘een bodemloze put’. Deze beweging onder leiding van filosoof Ad Verbrugge wil dat in de lumpsum een knip wordt gemaakt tussen de bekostiging van docenten enerzijds en materiële kosten anderzijds. Dit zou in feite een terugkeer betekenen naar de bekostigingssystematiek van het primair en voortgezet onderwijs zoals die voor de invoering van de lumpsum bestond.

Bekostiging met méér beleidsruimte

VOS/ABB hoort van schoolbesturen steeds vaker dat de lumpsum juist te weinig beleidsruimte biedt. ‘De huidige bekostiging wordt gezien als een systeem met te veel sturing vanuit de overheid. Het wordt ervaren als een beperking van de eigen beleidsruimte. Aan de ene kant lijkt het veld meer bewegingsvrijheid te willen, aan de andere kant is er een tendens, onder andere bij de politiek, dat er meer inzicht wordt gevraagd in financiële bestedingen en ook meer invloed daarop’, zegt senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers in magazine Naar School!.

Teegelbeckers vraagt in het VOS/ABB-magazine onder anderen schoolbestuurders en financieel deskundigen om input, die hij wil gebruiken voor een advies aan de PO-Raad en VO-raad. Uw input kan bijvoorbeeld gaan over de vraag hoe belangrijk u goed bestuur en toezicht vindt in relatie tot het budget dat hiervoor binnen de lumpsum beschikbaar zou moeten zijn. Of over de inzet die modern onderwijs vereist. Denk bijvoorbeeld aan digitale leermiddelen, die in de praktijk een kortere afschrijvingstermijn hebben en waarop de lumpsum nu achterblijft.

U kunt uw ideeën mailen aan Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: hteegelbeckers@vosabb.nl.

Hij zal de input in samenwerking met collega’s van onder andere de Helpdesk van VOS/ABB verwerken tot een advies aan de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad. Dit advies zal worden gepubliceerd op www.vosabb.nl.

Delen