Op Koningsdag is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de CAO PO. Belangrijkste afspraken daarin: de salarissen in het primair onderwijs gaan met 3,8 procent omhoog en het openbaar onderwijs wordt via deze cao niet gebonden aan de Wet werk en zekerheid (WWZ).

De nu afgesloten CAO PO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. De vakbonden, PO-raad en AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) hebben hierin afgesproken dat de lonen per 1 juli 2016 met 3,8 procent worden verhoogd. Daarnaast ontvangen de werknemers in juli een eenmalige uitkering naar rato, die overeenkomt met hetextra loon dat werknemers hadden gekregen als de loonsverhoging al per 1 januari was ingegaan. Deze eenmalige uitkering wordt ook toegekend aan werknemers die na 1 januari uit dienst zijn gegaan. In april 2017 krijgt het personeel opnieuw een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de dienstomvang).

Regelingen openbaar onderwijs

Expliciet is in het akkoord opgenomen dat de WWZ niet geldt voor openbare schoolbesturen, omdat hun personeel onder het ambtenarenrecht valt. Voor het openbaar onderwijs blijven de huidige bovenwettelijke uitkeringen gehandhaafd, uitgezonderd enkele wijzigingen in verband met de reparatie van het derde WW-jaar en het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd. De WW wordt in duur en opbouw hersteld naar de oude situatie van maximaal 38 maanden.

Vervangingsbeleid bijzonder onderwijs

Voor het bijzonder onderwijs wordt een vervangingsbeleid opgesteld dat past binnen de huidige WWZ-afspraken. Het openbaar onderwijs kan voor het vervangingsbeleid tijdens de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor dezelfde afspraken die voor het bijzonder onderwijs gelden.

Details over de afspraken vindt u in het onderhandelaarsakkoord van 27 april 2016. Dat is tot stand gekomen dankzij bemiddeling door Hans Borstlap, die op 5 april aantrad toen de partijen er niet uitkwamen.

Deel dit bericht: