CAO PO 2018-2019 op punten aangepast

De CAO PO 2018-2019 is onlangs op een aantal punten aangepast. De sociale partners hebben hier geen melding van gemaakt, maar wij vinden het toch belangrijk om dit te melden.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Artikel 6.1 lid 8 vervalt. Per 1 augustus 2019 komt het artikel zoals opgenomen uit Bijlage XXI in de plaats van dit artikel.
 • Bijlage XXI vervangt per 1 augustus 2019 het huidige hoofdstuk 2 uit de CAO PO. Dat was al bekend, maar onderstaande begripsbepalingen voor ‘Jaartaak’ en ‘Normbetrekking’ zijn nieuw:
  Jaartaak: Een overzicht van de op jaarbasis te verrichten werkzaamheden. Voor de werkverdeling wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
  Normbetrekking: De betrekking of de betrekkingen waarvan de formele arbeidsduur 40 uur per week is en de werktijdfactor 1,000. (In het kader van regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk aan 36,86 uur.)
 • Artikel 6.1 wordt per 1 augustus 2019 vervangen. Het luidt dan als volgt:
  6.1 Arbeidsduur, salaris en salarisschaal
  1. De formele arbeidsduur van de medewerker met een voltijdbetrekking bedraagt 40 uur per week. Dit staat gelijk aan een werktijdfactor van 1,000.
  2. De werknemer wordt benoemd of aangesteld in hele uren per week. De werktijdfactor bedraagt dit aantal uur per week gedeeld door 40.
  3. De minimale betrekkingsomvang bedraagt voor nieuwe dienstverbanden vanaf 1 augustus 2015 8 uur per week. Voor incidentele vervangingen van een dag of minder geldt een minimale betrekkingsomvang van 5 uur.
  4. Het dienstverband kan tijdelijk worden uitgebreid in het geval de medewerker aanvullend op het dienstverband belast wordt met extra werkzaamheden.
  5. De omvang van de betrekking(en) van de medewerker kan niet meer bedragen dan 48 uur per week.
  6. Door de inwerkingtreding van dit artikel veranderen arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 augustus 2019 en die een werktijd bevatten in uren en minuten niet.
  7. Arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 31 juli 2015 die een werktijdfactor van minder dan 8 uur per week bevatten, hoeven niet te worden aangepast.
  8. Met inachtneming van de navolgende bepalingen wordt de werknemer bezoldigd volgens de bij zijn functie behorende salarisschaal (actuele loonpeil) vermeld in bijlagen A1 tot en met A4 van deze cao. De in deze bijlagen genoemde salarisbedragen zijn gebaseerd op maandbedragen bij een normbetrekking. Het salaris wordt vastgesteld door rekening te houden met de voor de werknemer geldende werktijdfactor.

U kunt de aangepaste CAO PO 2018-2019 downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Extra informatie in overzicht cao-verschillen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben informatie toegevoegd aan het eerder gepubliceerde overzicht van verschillen tussen de CAO PO 2016-2017 en de CAO PO 2018-2019.

U kunt per hoofdstuk en desbetreffende artikelen zien welke verschillen er zijn. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de uitgebreide versie van het overzicht downloaden en eventueel printen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Teksten CAO VO 2018-2019

De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn beschikbaar.

De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni sloten.

De CAO VO 2018-2019 gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018 en lopen tot 1 oktober 2019.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Teksten CAO PO 2018-2019

De PO-Raad heeft de teksten van de CAO PO 2018-2019 gepubliceerd. Deze cao gaat in op 1 augustus 2018 en regelt loonsverhogingen en extra uitkeringen voor leraren.

De gepubliceerde teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni sloten.

De CAO PO 2018-2019 geldt tot 1 maart 2019.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten

De CAO PO 2016-2017 is gewijzigd. Het betreft de benoemingsvolgorde van Bijlage IE, die in overeenstemming is gebracht met het onderhandelaarsakkoord van de cao-partijen.

De wijziging houdt in dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging in de benoemingsvolgorde komen ná degenen die een tijdelijk contract hebben vanwege eerste indiensttreding voor een structurele vacature.

DOWNLOAD GEWIJZIGDE CAO PO 2016-2017

 

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Wijzigingen in CAO PO 2016-2017

De CAO PO 2016-2017 is vanwege de tijdelijk buitenwerkingstelling van de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op een aantal punten aangepast.

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat de ketenbepaling van de WWZ niet hoeft te gelden in de maanden januari, februari en maart. Dat moet het gemakkelijker maken om in die periode tijdelijke vervanging te regelen. Van januari tot en met maart is het regelen van vervanging over het algemeen het moeilijkst, omdat dan relatief veel mensen griep krijgen.

In verband met de tijdelijke buitenwerkingstelling van de ketenbepaling zijn er nieuwe artikelen in de cao opgenomen: artikel 3.5a en artikelen 4.6a1 en 4.6a2.

Door het opnemen van deze artikelen is er formeel sprake van een nieuwe CAO PO 2016-2017. Deze cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het duurt nog zes tot acht weken voordat de cao algemeen verbindend is, maar de aangepaste CAO PO 2016-2017 geldt al wel vanaf 1 januari 2017.

De PO-Raad meldt dat de nieuwe cao nog niet geldt voor niet-leden zolang die nog niet algemeen verbindend verklaard is. Daardoor geldt ook de tijdelijke buitenwerkingstelling van de ketenbepaling niet voor schoolbesturen die niet bij de sectororganisatie zijn aangesloten, zo staat in een brief van de PO-Raad.

Openbaar onderwijs

De vervangingsproblematiek speelt tot nu toe alleen in het bijzonder onderwijs, omdat daar de WWZ al geldt. Dat is nog niet het geval voor het openbaar onderwijs, doordat de werknemers daar de status van ambtenaar hebben en de WWZ is nog niet op ambtenaren van toepassing is.

Dat gaat op den duur wel veranderen vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, maar de huidige onduidelijkheid over de status van de ketenbepaling voor schoolbesturen die niet bij de PO-Raad zijn aangesloten, raakt dus niet de besturen voor openbaar onderwijs.

Aangepaste CAO PO 2016-2017

CAO PO 2016-2017: integrale teksten beschikbaar

De integrale teksten van de CAO PO 2016-2017 zijn online beschikbaar.

Belangrijke punten:

 • Per 1 juli 2016 salarisverhoging van 3,8 procent.
 • Voor periode van januari tot en met juni 2016 eenmalige uitkering die correspondeert met loonsverhoging van 3,8 procent vanaf 1 januari 2016 (geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden).
 • Op 1 april 2017 eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro.

Openbaar onderwijs

Let op: openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Voor het openbaar onderwijs geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen openbare schoolbesturen gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals dat gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.

De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het openbaar onderwijs op punten aangepast. Voor het bijzonder onderwijs wordt deze regeling herzien.

Bijzonder onderwijs

Voor het bijzonder onderwijs geldt dat elk schoolbestuur vervangingsbeleid maakt en dit afstemt met de P(G)MR. Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten. Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten mogelijk zijn zonder dat een vast contract ontstaat.

Download CAO PO 2016-2017

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO VO 2016-2017: integrale teksten beschikbaar

De integrale teksten van de CAO VO 2016-2017 zijn online beschikbaar.

Zoals al in het onderhandelaarsakkoord is aangegeven, zijn onder meer de volgende onderwerpen ten opzichte van de CAO VO 2014-2015 aangepast:

 • Looptijd
 • Salarismaatregelen
 • Ontslag
 • Sociale zekerheid (Wovo en Zavo)
 • Persoonlijk budget
 • Beroepscommissie bijzonder onderwijs

Daarnaast is een afwijking van de ketenregeling opgenomen voor onbevoegde docenten en voor docenten die specifiek benoemd zijn en ingezet worden voor het geven van onderwijs aan nieuwkomers op een ISK/EOA-school. In de tekst staat onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Notitie over belangrijkste wijzigingen CAO PO

Mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een notitie gemaakt over de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe CAO PO met zich meebrengt.

Van Snek gaat in op de ketenbepaling, de ontslagroutes en de WOPO-regeling (die betrekking heeft op de loonsuppletie, de bovenwettelijke en de aansluitende WW-uitkering).

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Akkoord over nieuwe bestuurders-cao

Er is een akkoord over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair onderwijs, meldt de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De VTOI meldt onder andere dat de partijen het eens zijn over het volgen van de CAO PO wat betreft loonsverhogingen. Dit betekent dat de salarisschalen van de CAO Bestuurders PO per 1 juli 2016 structureel met 3,8 procent worden verhoogd.

Andere punten:

 • Het aanvaarden van eventuele nevenfuncties door de bestuurder moet plaatsvinden in overeenstemming met de raad van toezicht
 • Jaarlijks worden tussen de raad van toezicht en de bestuurder afspraken gemaakt over de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget.
 • De BWOO-uitkering wordt aangepast, waarbij als richtlijn geldt de WOPO-regeling.
 • De CAO Bestuurders PO wordt aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer…

Nieuwe cao voor bestuurders

De Onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.

De nieuwe cao heeft net als de twee vorige bestuurders-cao’s een sterk regulerende functie. De OBV en de VTOI zeggen dat zij zich daarbij nadrukkelijk bewust zijn van de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de semipublieke sector. De CAO bestuurders VO 2015 – 2016 draagt volgens hen bij aan ‘een verantwoord, redelijk, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor bestuurders’.

Lees meer…

Voorbeeldtekst voor cao-besluit openbaar onderwijs

Omdat de Wet op de CAO niet van toepassing is op het openbaar onderwijs, moeten openbare schoolbesturen een expliciet besluit nemen om de nieuwe cao voor het primair onderwijs van toepassing te laten verklaren op hun werknemers. De Helpdesk van VOS/ABB heeft hiervoor een voorbeeldtekst.

De nieuwe cao voor het primair onderwijs geldt (met terugwerkende kracht) vanaf 1 juli 2014. Om de overeenkomst van toepassing te laten verklaren op zijn werknemers, dient een openbaar schoolbestuur daartoe een besluit te nemen. Dat is vastgelegd in artikel 33 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

De voorbeeldtekst die VOS/ABB hiervoor beschikbaar heeft, luidt als volgt:

Besluit inzake CAO-PO 2014-2015

Het bevoegd gezag van … heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van de school voor het primair onderwijs, de rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 33 van de Wet op het Primair Onderwijs, met ingang van 1 juli 2014 van toepassing te verklaren de CAO-PO 2014-2015 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten.

In deze voorbeeldtekst van VOS/ABB is nadrukkelijk géén einddatum genoemd, opdat wanneer de cao afloopt per 1 juli 2015 de regels van toepassing blijven tot het besluit wordt herroepen, bijvoorbeeld met een volgende cao. Door geen einddatum te noemen, kunnen openbare schoolbesturen voorkomen dat er een vacuüm ontstaat in een cao-loos tijdperk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hoofdstuk duurzame inzetbaarheid CAO PO aangepast

De nieuwe cao-tekst over duurzame inzetbaarheid is gepubliceerd.

Tussen de sociale partners was onenigheid ontstaan over dit hoofdstuk van de CAO PO 2014-2015, dat eind september werd gepubliceerd. Ze gingen opnieuw om de tafel, wat heeft geresulteerd in een aangepaste tekst. Bij de nieuwe versie zit een toelichting.

Het is tot nu toe het enige hoofdstuk van de cao waarvan de tekst is gepubliceerd. Overige afspraken in de CAO PO moeten nog in definitieve teksten worden vastgelegd. De sociale partners spreken van ‘een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave’.

Het overleg tussen de sociale partners is ‘constructief’. Er wordt ‘voortvarend gewerkt’, zo melden ze, waarbij ze zeggen te ‘hechten aan snelheid maar ook aan zorgvuldigheid’.

Het overleg zou zich in een afrondend stadium bevinden, ‘waarbij publicatie van de integrale nieuwe cao-tekst op zo kort mogelijke termijn zal plaatsvinden’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Integrale tekst CAO VO 2014-2015

De eerder afzonderlijk gepubliceerde cao-teksten zijn samengevoegd tot één volledige tekst CAO VO 2014-2015.

De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van 1 jaar.

Download CAO VO 2014-2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Teksten nieuwe CAO VO beschikbaar

Het cao-onderhandelaarsakkoord voor het voortgezet onderwijs is volledig uitgewerkt tot de definitieve CAO VO 2014-2015. De cao-teksten zijn beschikbaar.

Hieronder kunt u de documenten downloaden:

 

De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs gaat in per 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van één jaar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO PO 2013: download de online versie

De online versie van de CAO PO 2013 is via VOS/ABB beschikbaar. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze Helpdesk.

De sociale partners sloten de nieuwe cao voor het primair onderwijs op 17 januari jongstleden. Belangrijk zijn wijzigingen die te maken hebben met veranderde regelgeving, zoals de pensioenleeftijd en het verlof tijdens ziekte. Ook zijn er afspraken gemaakt over de registratie en professionalisering van schoolleiders.

U kunt de CAO PO 2013 downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

CAO VO 2011-2012

In mei 2011 hebben de VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF een akkoord afgesloten over de CAO VO 2011-2012, die per 1 augustus 2011 in werking treedt. Inmiddels is dit akkoord uitgewerkt naar concrete CAO-teksten.

Klik hier voor meer informatie op de website van de VO-raad.

Nieuwe versie CAO PO 2006-2008

In de nieuwe versie van de CAO PO 2006-2008 zijn de errata opgenomen. Daarnaast is de wijziging van artikel 8.7 omtrent het verlof met ingang van 1 december 2007 hierin geïntegreerd.

Deze nieuwe integrale versie van de CAO PO 2006-2008 zal niet in boekvorm verschijnen, maar alleen als digitale versie beschikbaar zijn. U kunt deze versie downloaden aan de rechterkant van dit artikel en op uw eigen website zetten.

De salarisbedragen en andere bedragen, zoals genoemd in de bijlagen A1 tot en met A12 vindt u in het document financiële arbeidsvoorwaarden aan rechterkant. Hierin zijn de salarisbedragen van 1 augustus 2007, 1 januari 2008 en 1 augustus 2008 opgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

Cao-bepalingen voor combinatiefuncties

De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden, waarin ook de afspraken uit het convenant LeerKracht zullen zijn verwerkt. Vanaf 1 augustus 2008 geldt al wel een aantal nieuwe bepalingen voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen.

De CAO PO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een aantal bepalingen die specifiek van toepassing zijn op combinatiefunctionarissen die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen.

De afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op combinatiefunctionarissen die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen.

Naast deze specifieke bepalingen voor de combinatiefunctionarissen, zijn er ook een aantal cao-bepalingen uitgesloten voor deze groep medewerkers. De CAO PO-partijen hebben hiertoe besloten, omdat de situatie van deze medewerkers op een aantal punten sterk afwijkt van die van andere medewerkers in dienst van een onderwijsinstelling.

Op andere combinatiefunctionarissen is de CAO PO 2006-2008 onverkort van toepassing. De afwijkende bepalingen hebben betrekking op de benoeming/aanstelling, de beëindiging van het dienstverband, de arbeidsduur en normjaartaak en het vakantieverlof van de combinatiefunctionaris.

Er worden ook een twee voorbeeldfuncties aan het voorbeeldmateriaal in FUWA-PO toegevoegd. De bepalingen die de CAO PO-partijen zijn overeengekomen, inclusief de voorbeeldfuncties, staan in de bijlagen in de rechterkolom.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl

Wijzigingen/aanvullingen op CAO PO 2006/2008

Halverwege de looptijd van de CAO PO 2006-2008 is het nodig om een aantal wijzigingen door te voeren in de CAO PO. Deze wijzigingen zijn technisch en tekstueel van aard en vallen binnen het kader van het onderhandelaarsakkoord uit 2006. De wijzigingen maken integraal onderdeel uit van de CAO PO.

De wijzigingen zijn opgenomen in  drie documenten, die u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast. Het gaat hierbij dus om alle wijzigingen op de tekst in het CAO-boekje dat u in 2006 heeft ontvangen.

Inmiddels is de complete tekst van de CAO PO aangepast en aangevuld. Deze  tekst inclusief alle wijzigingen en aanvullingen is alleen digitaal beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Bijlagen