Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO: Terugplaatsing in functie docent LB is onthouding van promotie; terugplaatsing is niet redelijk omdat niet gebleken is dat niet voldaan is aan de functievereisten docent LD.

Werknemer heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever om haar terug te plaatsen in de functie van docent LB. Werkneemster is per 1 augustus 2014 op basis van het entreerecht benoemd als docent LD.  Een adviescommissie heeft haar portfolio beoordeeld en...

Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO: Een zij-instromer die per eerste schooldag ná 1-8-2014 is benoemd en het hele schooljaar lesgaf, heeft redelijkerwijze recht op het entreerecht.

Werknemer heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever om hem niet op grond van het entreerecht een LD-functie toe te kennen. In artikel 5.2. lid 1 van de cao VO wordt bepaald dat de leraar die voor 1 augustus 2014 is gestart met de een opleiding voor...

Bezwarencommissie CAO VO: Afschaffing eigen seniorenregeling is een wijziging van het systeem van het taakbeleid waarvoor instemming van tweederde deel van het personeel vereist is

SituatieHet bevoegd gezag past na invoering van de cao vo een lokale seniorenregeling niet meer toe. De personeelsgeleding van de MR vindt dat daardoor het taakbeleid van de school wordt gewijzigd en legt een geschil voor aan de Commissie.Uitspraak Commissie De...