Bezwarencommissie CAO-VO, Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

In een vergadering op 9 april 2018 heeft de werkgever aangegeven in de volgende vergadering een faciliteitenregeling voor het schooljaar 2018-2019 ter instemming aan de PGMR te willen voorleggen. De werkgever heeft daartoe uitgangspunten in een notitie neergelegd....

Commissie van beroep funderend onderwijs, Beroep tegen overplaatsing ongegrond; de werkgever heeft de procedure voor overplaatsing naar een serviceorganisatie juist gevolgd en voldoende overleg met de werknemer gevoerd

De werkgever besluit tot het onderbrengen van ondersteunende werkzaamheden in een serviceorganisatie. Hij stelt daarbij regels op voor overplaatsing van de werknemers die het aangaat, en plaatst de werknemer in de nieuwe organisatie.Het feit dat de werkgever in het...

Commissie van Beroep VO, 108563: Beroep tegen overplaatsing gegrond omdat, de werkgever verzuimd heeft te vermelden welke cao-grond de basis is voor de overplaatsing

Werkgever meldt in een gesprek met werknemer voornemens te zijn hem over te plaatsen vanwege een gebrek aan loyaliteit van en vertrouwen in de werknemer. In een volgend gesprek worden in dat kader drie specifieke voorvallen genoemd. In het definitieve besluit vermeldt...

Commissie van Beroep VO, 108289: Beroep tegen onthouden promotie gegrond; de werkgever heeft de procedure niet juist gevolgd en de werknemer wist niet aan welke criteria zij moest voldoen om structureel een LD-functie te krijgen

De werknemer is tijdelijk benoemd in de functie van docent LD nadat zij, in het kader van de functiemix, had gesolliciteerd op deze functie. De werkgever besluit haar deze functie niet definitief toe te kennen, omdat zij niet zou voldoen aan de vereisten van de...

Bezwarencommissie cao VO, 107987: Interpretatiegeschil cao vo; art. 6.1, 17.4 en 17.8; voor berekening uren deskundigheidsbevordering wordt de betrekkingsomvang niet verminderd met de uren BAPO-verlof.

Tussen het bevoegd gezag en de PMR bestaat een geschil over de vraag of bij de berekening van het aantal uren deskundigheidsbevordering, BAPO-verlof in mindering mag worden gebracht op de betrekkingsomvang. Voor de berekening van het basisrecht aan uren...