Scholen dicht wegens mogelijke bouwfouten

Het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel en de Brede School Hoeven blijven maandag gesloten omdat zorgen zijn over de bouwconstructie.

De vloerplaten van de scholen kunnen onveilig zijn, omdat hier dezelfde constructie is toegepast als in een parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei instortte. In het hele land zijn veel gebouwen op deze manier gebouwd en deze worden nu allemaal onderzocht op dezelfde bouwfout. In Krimpen aan den IJssel en Hoeven zijn de zorgen over de nieuw gebouwde scholen zo groot, dat de deuren voorlopig dicht blijven.

Examens uitgesteld
In Hoeven is de opening van de katholieke basisschool, die gisteren zou zijn, tot nader order uitgesteld. Op het neutraal bijzondere Krimpenerwaard College wordt maandag duidelijkheid verwacht over de toestand van het gebouw, dat in 2015 nieuw werd opgeleverd. De school blijft dicht tot er zekerheid is over de veiligheid. Examens worden verzet, meldt rector-bestuurder Ad Keller op de website van de school.  Er zijn inmiddels twijfels over meer gebouwen. In Rotterdam is onder meer ook een nieuw gebouw van de Erasmus Universiteit gesloten.

Niet altijd gevaar
De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht laat weten dat de bouwwijze niet altijd gevaarlijk is, omdat het ook gaat om de manier waarop de techniek precies is toegepast. Dat wordt nu overal onderzocht, maar scholen nemen geen enkel risico. In Eindhoven stortte de net afgebouwde parkeergarage in op 27 mei, een warme dag. Omdat de garage nog niet in gebruik was genomen, vielen er geen slachtoffers. Door de hitte van die dag kwam de bouwfout snel aan het licht.

 

 

Positie ABP verbeterd: geen verlaging pensioenen

De kans dat Pensioenfonds ABP in 2018 de pensioenen moet verlagen, is dankzij goede beleggingsresultaten weer wat kleiner geworden. ABP beheert de pensioenen in het onderwijs.

In het derde kwartaal is de actuele dekkingsgraad van ABP gestegen naar 103,3 procent. Eind vorig jaar was dat nog 96,6 procent. De beleidsdekkingsgraad was in het derde kwartaal van 2017 99,3 procent. Ondanks de verbeterde financiële positie houdt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool vast aan haar wens tot aanpassing van het stelsel. ‘Het is goed dat de dekkingsgraden stijgen, maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is’, zegt ze op de website van ABP. Ze is blij dat modernisering van het pensioenstelsel in het regeerakkoord is opgenomen.

Ondanks de verbeterde dekkingsgraden schat ABP in dat de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks verhoogd kunnen worden. Dat mag pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110 procent. Verlaging van de pensioenen is in 2018 waarschijnlijk niet nodig, maar voor de jaren daarna blijft de kans daarop aanwezig, waarschuwt ABP.
Meer informatie

Acties slaan over naar voortgezet onderwijs

Na het primair onderwijs komen nu ook het voortgezet onderwijs, mbo en universiteiten in verzet tegen de hoge werkdruk. Nieuwe actiegroepen zoals VO in Actie denken al aan stakingen.

Veel leraren in het vo maken zich boos over het regeerakkoord, waarin het woord ‘lerarentekort’ volgens hen niet voorkomt, terwijl ook in het vo al lang sprake is van hoge werkdruk en tekorten aan leraren voor bepaalde vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, Duits, Frans, de klassieke talen en wiskunde. De actiegroep VO in Actie wil vooral dat leraren minder uren voor de klas hoeven te staan: 20 lesuren bij een fulltime baan, terwijl dat er nu 24 zijn. ‘Het is tijd om de noodklok te luiden voor het VO’, schrijft VO in Actie op een nieuw twitteraccount, dat afgelopen weekend de lucht in ging.

‘Ontzettend veel uren’
Eén van de oprichters van VO in Actie is Kim van Strien, een boze lerares Frans. Zij zegt in dagblad AD: ‘Als je kijkt naar andere landen staan Nederlandse leraren ontzettend veel uren voor de klas. We moeten meer tijd krijgen om lessen voor te bereiden en nakijkwerk te doen.’ Elders in Europa staan leraren al gemiddeld 20 uur voor de klas.

‘Geen boter bij de vis’
De VO-raad zei eerder in een kritisch commentaar op het regeerakkoord: ‘Rutte III doet geen boter bij de vis’. Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren wel honderden miljoenen euro’s in het onderwijs, maar dat geld gaat allemaal naar het primair onderwijs, dat al langer actie voert en begin oktober heeft gestaakt. Toch is ook het primair onderwijs niet tevreden met de toezeggingen. PO in Actie heeft al een staking aangekondigd van twee dagen in november. De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat de stemming peilen bij haar leden in het vo en het mbo.

 

Schoolleiders steunen nieuwe staking

Verreweg de meeste schoolleiders in het basisonderwijs (85 procent) steunen een mogelijke nieuwe staking. Ze zijn ontevreden over de toezeggingen van het kabinet.

Dit concludeert de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) na een peiling onder haar leden. De AVS rekende uit dat 10 miljoen euro voor de aanpak van de werkdruk in 2018 neerkomt op een extra bedrag per school van 1575 euro. ‘Hiermee koop je geen extra handen in de klas’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

‘Nu investeren’
In het regeerakkoord belooft het kabinet dat de komende jaren steeds meer wordt geïnvesteerd in de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs: van 10 miljoen euro in 2018 tot structureel 450 miljoen euro vanaf 2021. Maar Van Haren vindt dat te lang duren. ‘Er moet nu worden geïnvesteerd in de werkdruk, niet pas over vier jaar’. Uit de enquête die de AVS onder de aangesloten schoolleiders hield, bleek dat zij dit ook vinden en daarvoor een eventuele nieuwe staking steunen.

De schoolleiders geven ook aan dat het extra geld niet alleen moet gaan naar hogere salarissen en lagere werkdruk voor de leerkrachten, maar ook voor de schoolleiders. Ook zij hebben behoefte aan ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het budget voor verdere ontwikkeling van de school. Meer dan duizend schoolleiders hebben de peiling ingevuld.

Meer informatie

Welke onderwijssubsidies kunt u gebruiken?

Aan de online Toolbox van VOS/ABB is een handig overzicht van onderwijssubsidies toegevoegd. Alle genoemde subsidies hebben direct of indirect betrekking op human resource management (HRM). Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het overzicht inzien.

Het overzicht van onderwijssubsidies is samengesteld door beleidsmedewerker Ivo Israel. Als u één of meer subsidiemogelijkheden kent die niet in het overzicht zijn vermeld, kunt u die aan hem doorgeven via iisrael@vosabb.nl.

Als u in het overzicht op een subsidiemogelijkheid klikt, klapt er een menuutje uit waarin staat waar die subsidie voor bedoeld is. Ook staat aangegeven hoe groot de administratieve last is die met de betreffende subsidie samenhangt. Bij elke subsidie staat onderaan een link naar meer informatie.

Overzicht onderwijssubsidies HRM

Congres 100 jaar Vrijheid van Onderwijs

Op 17 november kunt u in Doorn naar ons congres 100 jaar Vrijheid van Onderwijs. Wij organiseren dit congres in samenwerking met de collega-organisaties Verus, VBS, VGS, LVGS en ISBO. Het aantal aanmeldingen voor dit congres ligt inmiddels boven de 200.

De financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs die in 1917 werd vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, heeft geleid tot een grote diversiteit aan scholen. Tijdens het congres staan we stil bij deze diversiteit, bij de huidige betekenis ervan en denken we, samen met leerlingen, na over de toekomst van ons onderwijs.

Aan het congres werken gerenommeerde sprekers mee, onder wie de hoogleraren Ben Vermeulen, Henriëtte Maassen van den Brink en Maarten Simons en trendwatcher Farid Tabarki. Hebt u juridische interesse? De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht verzorgt een sessie over de toekomst van het onderwijsrecht.

Het congres is met name interessant voor bestuurders, schoolleiders, politici en beleidsmedewerkers en –makers, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Wanneer en waar?

Het congres is op vrijdag 17 november van 9.30 tot 17.00 uur. Het wordt gehouden op Landgoed Zonneheuvel in Doorn.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

PO in Actie wil in november staking van twee dagen

De lerarengroep PO in Actie Actiegroep heeft aangekondigd dat er in november in het primair onderwijs twee dagen zal worden gestaakt.

De aankondiging om twee dagen te gaan staken is een reactie op het nieuwe regeerakkoord. Daarin staat dat er 270 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de leraren in het primair onderwijs en 450 miljoen voor verlaging van de werkdruk (in feite is dat 430 miljoen, omdat 20 miljoen naar het onderwijsachterstandenbeleid gaat). Dat is (veel) minder dan de eis van 1,4 miljard euro van PO Front, waarin PO in Actie samenwerkt met de PO-Raad en de vakbonden.

Nog geen steun van PO-Raad

Of de PO-Raad en de vakbonden achter het plan voor de tweedaagse staking in november staan, is nog niet bekend. Eerder liet de PO-Raad weten eerst onder de aangesloten schoolbesturen te willen peilen hoe die daarover denken.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad zei dat ze ‘niet blind meegaat‘ met wat PO in Actie wil. ‘Elke keer dat er een staking wordt aangekondigd, gaan we te rade bij de schoolbesturen. Willen die door, dan gaan we door. Zo niet, dan scheiden onze wegen. Nu is de steun nog massaal, maar dat kan in de toekomst minder worden’, aldus Den Besten eerder in de Volkskrant.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ook nog geen steun uitgesproken voor het plan. Eerst wordt de actiebereidheid onder de leden gepeild. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen wees er eveneens in de Volkskrant op dat PO in Actie niet zelfstandig een staking mag uitroepen, omdat volgens haar alleen de vakbonden dat mogen doen.

Doorbetalen tijdens staking van twee dagen?

Het is niet duidelijk of het ministerie van OCW bij een volgende staking van twee dagen zich opnieuw op het standpunt zal stellen dat schoolbesturen stakende leraren mogen doorbetalen.

Voorafgaand aan de staking op 5 oktober liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat doorbetaling niet verboden was en dat OCW niet zou overgaan tot terugvordering van onderwijsgeld, maar de woordvoerder benadrukte ook dat dit besluit slechts betrekking had op de staking op 5 oktober. Hij wilde niet ingaan op de vraag of OCW bij doorbetaling aan stakers wel zou kunnen gaan handhaven bij een eventuele volgende staking die mogelijk langer zou gaan duren.

Wat bij een volgende staking kan gaan meespelen, is de minimale onderwijstijd. Als straks blijkt dat door een volgende staking van twee dagen scholen niet meer voldoen aan de minimale onderwijstijd, moeten de gestaakte uren worden ingehaald. Het is verstandig om hier rekening mee te houden, omdat het schoolbestuur ook de uren die mogelijk moeten worden ingehaald moet betalen.

Lees meer…

Uitgebreide analyse van regeerakkoord

Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het regeerakkoord van het volgende kabinet onder leiding van premier Mark Rutte.

In de analyse is niet alleen aandacht voor de extra investeringen in het primair onderwijs, die al volop in de media aan bod komen, maar juist ook voor veel andere zaken. Hierbij kunt u denken aan de fusietoets die voor het primair en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft, het wetsvoorstel voor richtingvrije scholenplanning dat wordt doorgezet en de wettelijke verankering van de burgerschapsopdracht.

In het regeerakkoord staat nog (veel) meer, bijvoorbeeld dat de diagnostische toets wordt afgeschaft, dat de huidige rekentoets wordt vervangen door een alternatief en dat er geld wordt vrijgemaakt voor een dekkend aanbod van techniekonderwijs in het vmbo.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden.

Onderhandelingen nieuwe cao begonnen

De VO-raad en de vakbonden zijn begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs.

De sectororganisatie meldt dat de eerste bijeenkomst in het teken stond van het uitwisselen van de wederzijdse inzet. Van beide kanten zijn de voorstellen toegelicht en vragen beantwoord. Het overleg wordt voortgezet op 31 oktober.

De inzet van de VO-raad sluit volgens de sectororganisatie aan bij de door de leden geuite wens voor bewegingsruimte van eigen schoolbeleid. ‘Om daarmee zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale omstandigheden, voorkeuren en talenten van individuele docenten, schoolleiders en ondersteunende medewerkers’, aldus de VO-raad.

De vakbonden willen vooral meer salaris voor leraren, aanpak van de werkdruk die als hoog wordt ervaren en verruiming van scholingsmogelijkheden.

Bijgestelde rekeninstrumenten in Toolbox

In onze online Toolbox zijn bijgestelde instrumenten geplaatst.

Het gaat om de volgende instrumenten (en toelichtingen) in onderstaande mappen:

Samenwerkingsverbanden

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool

Huisvesting

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Verzuim primair onderwijs toegenomen

Aan de jarenlange daling van het verzuim in het primair onderwijs is in 2015 een einde gekomen. Dat meldt het Arbeidsmarktplatform PO op basis van de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017.

In de Onderwijsatlas staat dat het verzuim onder onderwijzend personeel (inclusief directie) in 2015 op 6,4 procent lag, terwijl dat in 2014 nog 6,1 procent was. Oudere werknemers verzuimen gemiddeld genomen vaker en langer dan jongere collega’s.

Verzuim door werkdruk

Een kwart van het onderwijspersoneel ziet het werk deels als oorzaak van het verzuim. Voor deze groep is ervaren werkdruk de belangrijkste oorzaak.

Veel 50-plussers

In de Onderwijsatlas staat ook dat directeuren in het primair onderwijs gemiddeld 51,8 jaar oud zijn. Mannelijke directeuren zijn met gemiddeld 54 jaar ouder dan vrouwelijke directeuren.

Oude leraren in Zuid-Limburg

Ongeveer een kwart van de leraren is 55-plus. De gemiddelde leeftijd van leraren is het hoogst in Maastricht, het Zuid-Limburgse Mergelland en de Westelijk Mijnstreek: leraren zijn hier gemiddeld 45 jaar of ouder.

Jonge docenten in Randstad

Verder staat in de atlas dat 4 procent van de leraren jonger is dan 25 jaar. In delen van de Randstad, het midden van Nederland en Flevoland ligt het aandeel iets hoger dan het landelijke gemiddelde.

DOWNLOAD ONDERWIJSATLAS PRIMAIR ONDERWIJS 2017

Nieuwe subsidieronde Impuls muziekonderwijs

Scholen die zich willen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs, kunnen daar weer subsidie voor aanvragen.

Er is voor de huidige aanvraagronde van Impuls muziekonderwijs in totaal 5 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen circa 300 subsidieaanvragen worden gehonoreerd, meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

U kunt de subsidie online aanvragen.

Oudergeleding MR stemt in met hoogte ouderbijdrage

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt in antwoord op Kamervragen dat de oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Ook benadrukt hij dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is.

VVD-Kamerlid Bente Becker had vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van bericht van RTL Nieuws over onder andere een vader die door de school van zijn kinderen onder druk zou zijn gezet om de ouderbijdrage te betalen. De school zou een aanmaning hebben gestuurd en daarna zelfs een incassobureau hebben ingeschakeld. Of het inderdaad zo gegaan is, kan uit het bericht van RTL niet worden opgemaakt.

Ouderbijdrage altijd vrijwillig

De staatssecretaris laat in antwoord op de vragen van Becker weten dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is. Hij voegt daaraan toe dat verschillen tussen de vrijwillige ouderbijdrages van scholen geen probleem hoeven te zijn zolang scholen duidelijk maken dat de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig is en ouders het gesprek kunnen aangaan over de hoogte van het bedrag.

Dekker wijst er in zijn antwoorden ook op dat de oudergeleding binnen de MR instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR heeft volgens hem tevens de taak om erop toe te zien dat de totale kosten voor ouders beheersbaar blijven.

Ouders maken afweging

Verder stelt hij dat iedere ouder voor zichzelf de afweging kan maken of die de ouderbijdrage geheel, gedeeltelijk of niet betaalt.  ‘Ouders kunnen hierover in gesprek gaan met de schoolleiding. Ik heb geen signalen ontvangen dat ouders niet in staat worden gesteld om het gesprek met de school aan te gaan over de schoolkosten’, aldus de staatssecretaris.

Het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is geregeld onderwerp van gesprek in de media en de politiek. Steeds benadrukt staatssecretaris Dekker dat de bijdrage vrijwillig is, dat scholen ouders daarover moeten informeren en dat de oudergeleding binnen de MR instemmingsrecht heeft. Dat deed hij bijvoorbeeld ook in januari 2016, toen de SP er vragen over had gesteld.

Lees meer…

‘WWZ wordt voor onderwijs aangepast’

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt in de volgende kabinetsperiode zodanig aangepast dat scholen weer makkelijker invalkrachten kunnen inzetten, meldt de NOS.

De WWZ komt uit de koker van nu nog demissionair PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wilde ermee bereiken dat meer mensen een vaste baan zouden krijgen. De problemen die het onderwijs met de WWZ ervaart, is dat tijdelijke vervangers snel een vast contract moeten krijgen. Dat is onbetaalbaar, waardoor de inzet van vervangers een groot probleem werd.

Asscher enige fan van WWZ

Nu de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen is gedecimeerd en daarom besloot niet aan te schuiven aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet, verdwijnt Asscher uit het centrum van de macht. Hij is nu dan nog wel demissionair minister, maar de PvdA’er keert als fractieleider terug naar de Tweede Kamer zodra het nieuwe kabinet er is. Dat wordt zo goed als zeker gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De VVD trok eind vorig jaar, in aanloop naar de verkiezingen, al zijn handen af van de WWZ, omdat die wet volgens die partij in feite slechts tot problemen leidt. D66 zag er ook geen heil meer in. Het CDA en ChristenUnie kwamen eveneens tot het inzicht dat deze wet grondig zou moeten worden herzien.

De NOS meldt nu dat de nieuwe coalitiepartners de WWZ zodanig willen aanpassen dat scholen weer gemakkelijker invalkrachten kunnen inzetten. Hoe het er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Wel meldt de NOS dat het ‘volgens ingewijden’ nog een hele juridische kluif wordt om voor het onderwijs een uitzonderingspositie te creëren.

WWZ geldt (nog) niet voor openbaar onderwijs

De vervangingsproblematiek als gevolg van de WWZ speelt tot nu toe alleen in het bijzonder onderwijs. De WWZ geldt nog niet voor het openbaar onderwijs, omdat de werknemers daar de status van ambtenaar hebben en de WWZ nog niet op hen van toepassing is. Dat gaat veranderen vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die naar verwachting ingaat op 1 januari 2020.

Het was overigens op het nippertje dat kon worden voorkomen dat de WWZ niet ging gelden voor het openbaar onderwijs. De PO-Raad stond in maart 2016 tijdens de cao-onderhandelingen op het punt ermee akkoord te gaan dat de WWZ ook voor het openbaar onderwijs zou gaan gelden.

Een aantal leden van de PO-Raad vormde toen de Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs. Deze groep schreef een brief waarin werd benadrukt dat de wetgever er bewust voor had gekozen de WWZ nog niet door te voeren voor ambtenaren, dus ook niet voor de werknemers in het openbaar onderwijs. VOS/ABB stelde op hun verzoek een notitie op over de WWZ in relatie tot het openbaar onderwijs.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

PO in Actie eist plaats op bij sociale partners

Het lerareninitiatief PO in Actie wil samen met de PO-Raad en de vakbonden om de tafel om te bepalen waaraan het extra geld voor het primair onderwijs wordt besteed. Dat hebben Thijs Roovers en Jan van de Ven van PO in Actie gezegd tegen EenVandaag.

Roovers zegt dat het logisch is dat PO in Actie aanschuift bij de PO-Raad en de vakbonden, omdat de actie voor meer geld en de grote staking donderdag in het primair onderwijs het initiatief waren van PO in Actie. Roovers benadrukt dat PO in Actie wil controleren of het extra geld wel goed terechtkomt.

Van de Ven zegt dat PO in Actie ‘de polder heeft wakkergeschud’. ‘Het is een nieuwe tijd. Wij vertegenwordigen 43.000 leraren die ervoor willen gaan’, aldus Van de Ven.

 

 

 

VOO overhandigt steunbetuigingen aan PO Front

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in Den Haag op de stakingsbijeenkomst van het primair onderwijs ruim 5000 steunbetuigingen van ouders en grootouders overhandigd aan PO Front.

VOO lanceerde de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’. Woordvoerder Michiel Jongewaard zegt dat het geluid van ouders en grootouders ‘keihard nodig (is) om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden’. Het gaat volgens hem om ‘een roep uit de samenleving om het onderwijs te herwaarderen’.

Lees meer…

Ouders steunen staking

Uit een peiling van Ouders & Onderwijs kwam eerder naar voren dat ouders de staking in het primair onderwijs ‘massaal steunen’. Het landelijke informatiepunt schrijft op basis van een eigen peiling dat ouders in de dagelijkse praktijk ervaren dat de klassen vol zijn en dat de werkdruk hoog is. Ook vinden ouders dat leraren onvoldoende worden beloond.

Lees meer…

Weer voor klas als salaris stijgt en werkdruk daalt

Bijna één op de vijf pabo-afgestudeerden die niet meer in het primair onderwijs werkt, wil weer voor de klas staan. Nog eens ruim vier op de tien willen dat ‘misschien’. Maar dan moeten wel de salarissen omhoog en de werkdruk omlaag.

Dat blijkt volgens uit een onderzoek dat Trouw, de Groene Amsterdammer en de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben laten uitvoeren. Het onderzoek richtte zich op de ‘stille reserve’ van naar schatting circa 31.000 mensen die in het primair onderwijs zou kunnen werken.

In de top vijf van redenen die respondenten geven waarom ze ooit gestopt zijn, staan een te hoge werkdruk, veel administratie, een te laag salaris, te weinig persoonlijke ontwikkeling en amper carrièrekansen. ‘De hoge werkdruk en veel administratie worden meer genoemd naarmate juffen en meesters korter geleden gestopt zijn. Dat suggereert dat de werkdruk in de afgelopen jaren is toegenomen’, meldt Trouw.

Graag in deeltijd voor de klas

Uit het onderzoek blijkt dat maar weinig oud-leraren voltijds willen werken. Slechts één op de vijf geeft aan dat dat een doorslaggevende factor kan zijn om weer voor de klas te gaan staan. Eén op de honderd zegt dat een fulltimebaan in het primair onderwijs een must is.

Waardering van ouders, vernieuwende onderwijsconcepten en doorgroeimogelijkheden worden ook relatief weinig genoemd als voorwaarden om terug te keren in het primair onderwijs.

Aan het onderzoek werkten 561 oud-leraren mee.

Lees meer…

 

 

PO-Raad: Extra geld alleen naar salarissen

‘Iedere euro die we uit het vuur slepen, gaat naar de leraren. Dat gaan we vastleggen in de cao en die is bindend voor de hele sector’, zo citeert de Volkskrant woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad.

De krant meldt ook op basis van wat Veen zegt dat geld voor een mogelijke salarisverhoging in het primair onderwijs niet gelijkelijk zal worden verdeeld. ‘Startende docenten verdienen niet slecht. Ik kan me voorstellen dat die er misschien één procent op vooruitgaan en leerkrachten die langer voor de klas staan vier procent’, aldus Veen.

Het extra bedrag van 270 miljoen euro voor de lerarensalarissen is goed voor een salarisverhoging van gemiddeld ongeveer 3 procent. De bijna 500 miljoen euro extra die het volgende kabinet waarschijnlijk vrijmaakt voor het primair onderwijs, is bedoeld voor werkdrukverlaging.

De uitspraken van de woordvoerder van de PO-Raad staan in het teken van de staking in het primair onderiwjs. De stakingsbijeenkomst in het Zuiderpark in Den Haag heeft volgens Jan van de Ven van PO Front, waarin onder andere de PO-Raad zit, ruim 60.000 mensen getrokken.

Bijna 500 miljoen extra voor minder werkdruk

VVD, CDA, ChristenUnie en D66 hebben afgesproken dat er bijna 500 miljoen euro extra komt voor de verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs, meldt RTL Nieuws.

Het bedrag komt volgens de commerciële nieuwszender bovenop de 270 miljoen euro voor de lerarensalarissen in het primair onderwijs. Dat bedrag staat in de Miljoenenota, die op Prinsjesdag bekend werd gemaakt.

Het nieuws over de extra bijdrage van bijna 500 miljoen euro komt aan de vooravond van de staking in het primair onderwijs. Die staking is georganiseerd door PO Front, waarin onder andere de PO-Raad zit. PO Front eist in totaal 1,4 miljard euro extra voor hogere salarissen en minder werkdruk.

Lees meer…

 

Nederlandse leraren verdienen relatief weinig

Leraren in het Nederlandse basisonderwijs verdienen minder dan hun Europese collega’s, maar maken meer lesuren in grotere klassen. Dat meldt ING op basis van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die door het Economisch Bureau van de bank zijn bewerkt.

Het Economisch Bureau van ING vergeleek de uitgaven van Nederland aan basisonderwijs met het gemiddelde van de uitgaven hieraan in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook vergeleek het bureau de lerarensalarissen, de netto-onderwijstijd en de gemiddelde omvang van de klassen.

Zich baserend op cijfers uit 2014, meldt ING dat Nederland 1,2 procent van het bruto binnenlands product aan basisonderwijs besteedde, terwijl het gemiddelde in de hierboven genoemde landen in dat jaar 1,5 procent was.

Leraren in Nederland krijgen minder geld

Als wordt gekeken naar de salarissen in het basisonderwijs vergeleken met het gemiddelde salaris van gelijkwaardig opgeleide werknemers, dan verdienden leraren in Nederland daar 74 procent van. In dezelfde landen als hierboven genoemd, was dat 88 procent. Hier betreft het cijfers uit 2015.

De netto-onderwijstijd ligt in Nederlandse basisscholen met 930 uur per jaar hoger dan het gemiddelde van 808 uur per jaar in de andere landen. De klassen in Nederland zijn met gemiddeld 23,3 leerlingen groter dan het gemiddelde van 21,7 leerlingen in de andere Europese landen die het Economisch Bureau van ING in zijn vergelijking betrok. Ook hier baseert de bank zich op cijfers uit 2015.

Noorderlingen vinden staking Den Haag te ver

Den Haag is voor veel stakende leerkrachten van het basisonderwijs in het Noorden van het land te ver. Ze gaan donderdag niet demonstreren, maar blijven thuis, meldt het Dagblad van het Noorden.

De krant citeert de noordelijke rayonbestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond (AOb): ‘De noordelijke aanmeldingen voor de staking in Den Haag blijven achter bij die van de rest van het land. Veel mensen vinden Den Haag te ver. Leraren moeten drie uur heen en drie uur terug reizen voor een staking van anderhalf uur, dat hebben ze er niet voor over.’

Lees meer…

Code geel

Stakers die naar de landelijke bijeenkomst in het Zuiderpark in Den Haag gaan, moeten rekening houden met slecht weer. Het KNMI heeft voor donderdag code geel afgegeven als waarschuwing voor windstoten tot 100 km/h. In Zuid-Holland geldt code geel van 6 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s middags. Daarna neemt de wind naar verwachting af. Het KNMI verwacht voor donderdag ook veel regen, ’s middags overgaand in buien.

De stakers kunnen donderdag vanaf 11.30 uur het terrein in het Haagse Zuiderpark op. De bijeenkomst begint om 13 uur en duurt tot circa 14.30 uur, dus het slechtste weer zou dan voorbij moeten zijn.

Onder anderen bestuurder Joop Witteveen van CNV Connectief zegt op Twitter dat leraren zich door code geel niet door laten tegenhouden:

De AOb verwacht dat er 30.000 stakers naar Den Haag komen. De bond denkt dat donderdag in verband met staking bijna alle 6500 basisscholen in Nederland gesloten blijven.

Netwerkbijeenkomst integrale kindcentra

Ons nieuwe IKC-netwerk (integrale kindcentra) komt dit najaar voor het eerst bij elkaar. De bijeenkomst is op 9 november in Woerden.

Dit netwerk van VOS/ABB bestaat uit bestuurders, beleidsmedewerkers en directeuren van integrale kindcentra. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst is op donderdag 9 november van 09.30 tot 12.30 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Na afloop kunt u gebruikmaken van een eenvoudige lunch.

Voor leden van VOS/ABB is deelname aan de bijeenkomst gratis. Niet-leden (bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties) betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Neemt u nog niet deel aan ons IKC-netwerk, maar bent u daar wel in geïnteresseerd? Meld u aan bij Rozemarijn Boer via rboer@vosabb.nl.

Leraren slim genoeg om eigen keuzes te maken

Leraren zijn oud en wijs genoeg om zelf te bepalen aan welke activiteiten zij meedoen in het kader van de herregistratie in het Lerarenregister en of zij daarbij gebruikmaken van specifieke aanbiedingen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat in antwoord op Kamervragen weten dat hij daar niet over gaat.

SP’er Peter Kwint had vragen gesteld over de volgens hem commerciële insteek van het professionaliseringsevent Leraren maken het verschil op 22 november in Utrecht en een bepaalde cursus die door registerleraar.nl is gevalideerd. Kwint lijkt zich te storen aan een kortingsactie en de mogelijkheid voor leraren om in combinatie met deelname aan het event een tablet aan te schaffen.

Leraren bepalen criteria

Dekker antwoordt dat de validering van activiteiten voor het vrijwillige Lerarenregister wordt verzorgd door een registercommissie die volledig bestaat uit leraren en dat deze commissie door leraren opgestelde criteria hanteert. ‘Het is aan de overheid en aan de politiek om de beroepsgroep dit vertrouwen te geven. Mij past dan ook geen inhoudelijk oordeel’, aldus de staatssecretaris.

Hij voegt daaraan toe dat de wet expliciet aangeeft dat de keuze voor scholingsactiviteiten bij de leraar zelf ligt. ‘Het is aan de leraar om vanuit zijn professionaliteit een afgewogen keuze te maken welke activiteiten hij in het kader van zijn herregistratie onderneemt’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Onderwijsraad: WVO louter technisch herzien

De Onderwijsraad adviseert om de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) louter technisch te herzien.

Dat staat in een advies over het wetsvoorstel modernisering WVO, dat als doel heeft te komen tot ‘een bruikbare, begrijpelijke en duurzame wetgeving’ en bij te dragen aan het verminderen van ‘het gevoel van regeldruk, veroorzaakt door onbegrepen regels’.

De raad vindt dit op zich positief, maar ‘constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor interpretatieverschillen kunnen optreden’. Daardoor bestaat volgens de raad het risico dat de rechter er een andere betekenis aan gaat geven.

‘Dit maakt de wet kwetsbaar en is bovendien onwenselijk voor de rechtszekerheid voor betrokkenen: zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de voorgestelde herziening louter een technische operatie betreft en geen wijzigingen omvat die voor hun rechtspositie van invloed zijn’, zo stelt de Onderwijsraad.

Lees meer…

Magazine Naar School! over samenwerkingsschool

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat onder andere over de samenwerkingsschool. Andere onderwerpen die aan bod komen: de publicatie De staat van het openbaar onderwijs en diverse kortingen waarvan schoolbesturen en hun scholen gebruik kunnen maken als zij lid zijn van VOS/ABB.

Aanleiding voor het artikel over de samenwerkingsschool, is dat de Eerste Kamer vlak voor de zomervakantie de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool goedkeurde. Eind 2016 nam de Tweede Kamer deze wet aan.

Belangrijk is dat deze wettelijke regeling is dat in samenwerkingsscholen openbaar onderwijs op basis van samenwerking met het bijzonder onderwijs behouden blijft. De nieuwe wet kan worden beschouwd als een belangrijke stap naar een moderne interpretatie van de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet.

De samenwerkingsschool komt ook aan bod in het artikel over De staat van het onderwijs, een gezamenlijke publicatie van VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs en het platform CBOO. Deze publicatie is gepubliceerd op het gelijknamige gezamenlijke symposium op 13 september in Amersfoort.

Ledenvoordeel, School!Week en actieve pluriformiteit

Twee pagina’s over voordelen die verbonden zijn aan het VOS/ABB-lidmaatschap, gaan in op refurbished hardware, de antipestmethodes Kwink en KiVa en de nieuwe lesmethode Goedemorgen!. Met deze methode kunnen leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden.

De School!Week die VOS/ABB in maart 2018 weer organiseert, komt ook aan bod in ons blad. Doet u weer mee aan deze actie van het openbaar onderwijs?

Beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB vertelt in het artikel Voortrekkersrol voor openbaar onderwijs hoe het openbare basisscholen met goede levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsonderwijs hun actief-pluriforme identiteit sterker kunnen uitdragen. Ze heeft daar voor haar masterthesis onderzoek naar gedaan.

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen die in het oktobernummer van magazine Naar School! aan bod komen:

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.