Het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) is een organisatie die vastzit in het verleden en het conflictmodel in ere wil houden. Dit blijkt uit het commentaar van het CBOO op het visiestuk Krachten bundelen voor nieuwe onderwijsvrijheid van VOS/ABB.

In het visiestuk van VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen staat dat de verschillende belangenorganisaties voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs hun krachten zouden moeten bundelen. Dat is volgens hem van belang om in de toekomst een nieuwe onderwijsvrijheid te realiseren die past bij de huidige pluriforme samenleving.

Het visiestuk is bedoeld als inspiratiebron voor een discussie over de vraag of het huidige duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs nog wel houdbaar is.

Concept School!

De directeur van VOS/ABB wijst er in zijn stuk op dat samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept ‘School!’ is ontwikkeld. Dit concept stijgt als het ware boven de denominaties uit.

‘School!’ gaat ervan uit dat er in de toekomst geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke en ga zo maar door scholen zijn, maar ‘scholen’. Die zullen op basis van de maatschappelijke diversiteit aandacht hebben voor godsdienst en levensbeschouwing, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt.

Om dit ideaal te realiseren, is het volgens Van der Veen van groot belang dat de huidige belangenorganisaties voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs de handen ineenslaan. Hij wil een nauwe samenwerking tussen VOS/ABB, VOO én het platform CBOO.

Vasthouden aan verleden

Uit het commentaar op het visiestuk komt naar voren dat CBOO wenst vast te houden aan het verleden en het conflictmodel. Zo wil het platform een strikt onderscheid behouden tussen bestuur en medezeggenschap. ‘De veronderstelling dat besluitvorming in het openbaar onderwijs permanenent ‘eenheid’ moet uitstralen, lijkt het CBOO-bestuur niet realistisch’, zo staat in het commentaar.

VOS/ABB erkent natuurlijk dat bestuur en medezeggenschap verschillende invalshoeken kunnen hebben, maar benadrukt dat dit niet het algemene belang in de weg mag zitten van goed onderwijs voor alle kinderen. Dat is immers waar het om draait.

Overheid

Het CBOO suggereert ten onrechte in het commentaar dat VOS/ABB afscheid zou willen nemen van het toezicht door de overheid. Dit is geenszins het geval. Wel wil VOS/ABB het toezicht weghalen bij de gemeenten, omdat de praktijk uitwijst dat lokale politieke belangen soms goed onderwijs kunnen dwarsbomen.

Het zou beter zijn het toezicht meer op afstand te beleggen bij de provincies. Die zouden dan óók moeten toezien op het bijzonder onderwijs, omdat ook dat met overheidsgeld wordt bekostigd.

Eigen schaduw

Uit het commentaar komt ook duidelijk naar voren dat het CBOO niet over de eigen schaduw wil of durft heen te stappen als het gaat over het openbaar en bijzonder onderwijs.

Het CBOO verzet zich tegen het concept ‘School!’, waarmee ook op dit punt het platform laat zien een organisatie te zijn die vooral kijkt naar het verleden. Het CBOO lijkt krampachtig vast te houden aan de inmiddels vervaagde tegenstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs en beseft kennelijk niet dat er inmiddels een andere onderwijsrealiteit bestaat.

Deel dit bericht: