Het speciaal onderwijs zal vanaf komend voorjaar voor zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) niet meer afhankelijk zijn van allerlei geldstromen. Uiterlijk op 1 maart 2015 zal er een vereenvoudigde bekostiging zijn, belooft staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Donderdag was er naar aanleiding van de zesde voortgangsrapportage in de Tweede Kamer een algemeen overleg over passend onderwijs. De toezegging die Dekker deed, moet een einde maken aan de huidige bureaucratie waarmee veel scholen voor speciaal onderwijs te maken hebben. Zij moeten nu het geld voor EMB-leerlingen bij verschillende samenwerkingsverbanden ophalen. Daarnaast zijn ze afhankelijk van geldstromen buiten het onderwijs.

Het ging tijdens het algemeen overleg ook over leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten. Vooral de SP is bang dat het aantal thuiszitters toeneemt doordat de inkoop van zorg door de gemeenten nog niet overal goed geregeld is. De staatssecretaris zegde toe om met een aanpak die ook wordt toegepast voor voortijdig schoolverlaters het aantal thuiszitters te minimaliseren. Dat kan eventueel ook met gedeeltelijk thuisonderwijs, zei hij.

Het is volgens Dekker niet nodig om, zoals door ouderorganisaties is voorgesteld, voor passend onderwijs op elke school één centraal aanspreekpunt te hebben voor ouders. Hij wees erop dat uit een peiling blijkt dat het overgrote deel van de ouders weet bij wie ze op school terecht kunnen als er iets met hun kind aan de hand is.

Er werd ook gesproken over de (niet-bindende) uitspraken van van de geschillencommissies. Die uitspraken zouden volgens een aantal fractie niet serieus worden genomen. Dekker ziet dat anders. Volgens hem worden de uitspraken wel serieus genomen. In het uiterste geval kunnen ouders altijd naar de rechter stappen.

De staatssecretaris benadrukte naar aanleiding van vragen van D66, VVD en CDA dat passend onderwijs ook bedoeld is voor hoogbegaafde leerlingen.

Deel dit bericht: