De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aangepaste wet voor de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft ervoor gezorgd dat brede scholengemeenschappen kunnen rekenen op aanvullende bekostiging.

VOS/ABB trok aan de bel over de voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging, omdat die nadelig zou uitpakken voor met name brede scholengemeenschappen in krimpregio’s. Zij zouden er door de nieuwe wet financieel fors op achteruit kunnen gaan, met als gevolg dat het onderwijsaanbod in krimpgebieden zou verschralen. Daar hadden de opstellers van het wetsvoorstel en degenen die hen hierover hadden geadviseerd geen rekening mee gehouden.

Bestuurder Guus Hagt van de Mondia Scholengroep vertelde in het artikel Dit zal ten koste gaan van ons onderwijs in het juninummer van magazine Naar School! van VOS/ABB wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor het onderwijsaanbod op het voormalige Zeeuwse eiland Walcheren als de wet in ongewijzigde vorm zou worden goedgekeurd.

Kansenongelijkheid en segregatie

VOS/ABB waarschuwde de Tweede Kamer voor toenemende kansenongelijkheid en segregatie in met name krimpgebieden als deze wet in ongewijzigde vorm zou worden aangenomen. Daarom is een amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat brede scholengemeenschappen kunnen rekenen op aanvullende bekostiging. De Tweede Kamer ging in juli akkoord met het aangepaste voorstel, de Eerste Kamer is er nu ook mee akkoord gegaan.

De wet van onderwijsminister Arie Slob moet een einde maken aan de ingewikkelde manier waarop nu het geld wordt verdeeld. Er komen gelijke bedragen voor eenzelfde type leerlingen. Daarnaast krijgen scholen één vast bedrag voor de hoofdvestiging en één vast bedrag voor nevenvestigingen. Voor brede scholengemeenschappen is er dus een regeling voor aanvullende bekostiging. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2022.

Deel dit bericht: