Het ministerie van OCW heeft een format online gezet voor een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Experiment Teambevoegdheid 10-14-Onderwijs 2024.

Het format kan worden gebruikt om een overeenkomst op te stellen tussen verschillende bevoegde gezagsorganen ten behoeve van samenwerking tussen door hen in stand gehouden scholen die samen onderwijs willen geven aan 10- tot 14-jarige leerlingen.

Doorlopende leerlijn

Binnen 10-14-onderwijs volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. De gedachte is dat dit de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijkt.

In het schooljaar 2020-2021 werd begonnen met het experiment met teambevoegdheid: het team dat het 10-14-onderwijs verzorgt bezit samen de benodigde bevoegdheden, zonder dat dit hoeft te gelden voor elke leraar. OCW kreeg eind vorig jaar van de inspectie het advies om het experiment te verlengen. De minister nam dit advies over.

Download format

Deel dit bericht: