‘Het is hoog tijd om artikel 23 van de Grondwet te moderniseren.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA. De samenwerkende linkse partijen willen een nadrukkelijk verbod om kinderen of leraren te weigeren op basis van hun geloof of achtergrond. Ook zouden ouders geen leerplichtontheffing en ook geen vergoeding voor het leerlingenvervoer meer voor hun kind mogen krijgen op grond van hun geloofsovertuiging.

Een ander punt in het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA is dat schoolbesturen meer moeten doen tegen segregatie in het onderwijs en dat gemeenten daarbij een sturende rol krijgen. ‘Dat betekent: sturing op onderwijshuisvesting, een transparant aannamebeleid, extra investeren in de scholen waar de meeste achterstanden zijn, afschaffen van de ouderbijdrage, inzet op brede schoolgemeenschappen en beloningen voor besturen die het goed doen’, aldus de linkse partijen.

GroenLinks/PvdA wil ook dat er duurzamere scholen komen. ‘Het verduurzamen en vergroenen van schoolgebouwen en schoolpleinen is een essentieel onderdeel van een goed leerklimaat voor leerlingen en leraren. Daarvoor moeten er voldoende middelen ter beschikking van gemeenten komen. Zo ook voor de gestegen bouwkosten en de moderne eisen die aan schoolgebouwen worden gesteld. De groene buitenruimte die scholen hebben, moet na schooltijd zo mogelijk toegankelijk zijn voor de buurt.’

Veiligheid en diversiteit

Veiligheid en diversiteit zijn andere punten uit het linkse programma. ‘Alle scholen moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking.’ Burgerschapsonderwijs moet wat betreft GroenLinks/PvdA gaan over het aanpakken en voorkomen van racisme, discriminatie en uitsluiting.

Verder geeft GroenLinks/PvdA aan dat geld voor personeel, het wegwerken van leerachterstanden en zorgleerlingen in de lumpsumbekostiging moet worden geoormerkt. Scholen zouden wat betreft de linkse partijen kunnen rekenen op meer structurele financiering in plaats van losse tijdelijke subsidies.

Lees meer…

Deel dit bericht: