In de VOS/ABB-position paper die we in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben opgesteld, benadrukken wij de noodzaak van het bevorderen van inclusiever onderwijs, het tegengaan van segregatie en het omarmen van de kernwaarden vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid. Bovendien onderstrepen wij dat het onderwijs ruimte en vertrouwen nodig heeft om te kunnen floreren.

‘We pleiten voor een onderwijsstelsel waarin elk kind, ongeacht achtergrond, capaciteiten of beperkingen, de kans krijgt om te groeien en te bloeien. Inclusief onderwijs is uiteindelijk de sleutel tot het creëren van een samenleving waarin diversiteit wordt gevierd en gerespecteerd’, zo staat in de VOS/ABB-position paper. Het is van het grootste belang, vindt VOS/ABB, dat iedereen wordt meegenomen in de beweging naar inclusief onderwijs.

Wat betreft het tegengaan van segregatie, merken wij op dat er – met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs als positief praktijkvoorbeeld – moet worden gestreefd naar het creëren van diverse en inclusieve leeromgevingen. ‘Dit vereist een doordacht plaatsingsbeleid, waarbij scholen worden gestimuleerd om zich open te stellen voor leerlingen van verschillende achtergronden.’

De kernwaarden vrijheid, ontmoeting en gelijkwaardigheid kenmerken het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Deze kernwaarden zijn van belang, zo staat in onze position paper, omdat ze noodzakelijk zijn voor kritisch denken, eigen meningsvorming, onderling begrip en wederzijds respect. VOS/ABB verbindt dit met het belang van goed burgerschapsonderwijs.

Download position paper

Deel dit bericht: