Voor de ventilatiecheck van alle schoolgebouwen kunt u als lid van VOS/ABB contact opnemen met onze partner Hevo. Deze specialisten kunnen uitleg geven over de door de minister gestelde eisen en de wijze waarop een check – of eventuele praktische aanvullende maatregelen – kunnen worden uitgevoerd.

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), dat deze week door onderwijsminister Slob is opgericht, verwacht van de scholen dat zij uiterlijk op 1 oktober de volgende acties hebben ondernomen:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen;
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

Ventilatie-eisen: onderscheid maken

Dit betekent dat alle besturen dit onderzoek zo spoedig mogelijk dienen uit te voeren. In de handreiking van de PO-Raad, VO-Raad en Ruimte-OK zijn praktische handvatten geformuleerd en een verdere uitleg van de eisen die er zijn in het bouwbesluit op het gebied van ventilatie. Het is daarbij belangrijk onderscheid te maken tussen scholen die gebouwd zijn in de periode van het huidige bouwbesluit en die uit periode daarvoor. Zoals ook in de handreiking is aangegeven, betekent het niet automatisch dat gebouwen zonder actieve ventilatiesystemen, niet zouden (kunnen) voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit voor bestaande gebouwen; ook bij gebouwen mét actieve ventilatie dient gecontroleerd te worden of deze voldoen aan de eisen die horen bij dát specifieke gebouw.

Vanuit het LCVS dien je vooral rapport op te maken of gebouwen voldoen aan de eisen die dus voor dát gebouw gelden, zo nee: pas aan wat je aan kan passen en/of ga hierover in gesprek met de GGD.

Los hiervan is het sowieso van belang te kijken wat de school kan doen om een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te realiseren. Daarbij roepen we de besturen op om:

  • zo veel mogelijk vast te leggen wat ze daarvoor moeten doen,
  • wat ze daarvoor nodig hebben, en
  • wat ze daarin tekort komen.

Het is voor de belangenbehartiging nodig te weten hoe de vork in de steel zit.

Voor de onderzoeken en checks voor wat betreft de schoolgebouwen kunt u contact opnemen met HEVO in ‘s-Hertogenbosch, telefoon 073-6409409 of e-mail: info@hevo.nl

Meer informatie: Onderwijsjuristen, telefoon 0348-405250 tussen 8.30 en 12.30 uur of onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: