De scholen moeten altijd open kunnen blijven, ook als het coronavirus van tijd tot tijd weer opleeft. Dat benadrukt het Platform Perspectief Jongeren in een advies aan demissionair onderwijsminister Arie Slob. Hierin staat onder andere dat het Rijk ervoor moet zorgen dat schoolgebouwen met goede ventilatie coronaproof worden.

Het platform onder leiding van directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst erop dat het kabinet niet meer moet overgaan tot sluiting van de scholen als het coronavirus weer om zich heen grijpt. De vraag die dan centraal zou moeten staan, is wat er nodig is om het onderwijs op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. ‘Dat is een fundamenteel andere vraag dan de optie overwegen om scholen te sluiten in het kader van het beheersbaar houden of het controleren van het virus’, zo staat in het advies.

Betere ventilatie

Voor een veilige leeromgeving in tijden van corona is het volgens het platform nodig om ‘fysieke en organisatorische randvoorwaarden te prioriteren’. Hierbij noemt het platform onder andere goede ventilatie. Het belang daarvan is overduidelijk, benadrukt het platform, aangezien aerosolen een belangrijke rol spelen in de overdracht van corona.

De huidige subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in schoolgebouwen is volgens het platform gecompliceerd. Dat komt doordat de regeling uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, de gemeenten en de schoolbesturen. In het advies staat dat moet worden voorkomen dat de partijen de verantwoordelijkheid voor goede ventilatie naar elkaar doorschuiven.

Het platform adviseert ‘om huidige belemmeringen ten behoeve van de benodigde investeringen (…) zo snel mogelijk weg te nemen, zodat schoolgebouwen en leslokalen coronaproof worden in het gebruik en de ventilatie-achterstand wordt verholpen’.

Lees meer…

Gemeenten betalen niet mee

VOS/ABB concludeerde al direct in 2020 dat de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) veel te gecompliceerd in elkaar zit. Later, in februari 2021, bleek uit een enquête onder leden van het kennisnetwerk Financiën van VOS/ABB dat een kwart van de gemeenten weigert mee te betalen aan betere ventilatie. Ze willen dat niet, omdat ze vinden dat het niet hun taak zou zijn of omdat ze stellen er geen geld voor te hebben.

Daarbij komt dat schoolbesturen vanuit het Rijk gebonden zijn aan het verbod om geld te besteden aan bepaalde investeringen, zoals het verbeteren van de ventilatie in de gebouwen. Het risico bestaat dat de accountant de schoolbesturen hierover op de vingers tikt. Dat kan ertoe leiden dat de Inspectie van het Onderwijs besluit tot een terugvordering van het geïnvesteerde bedrag op de rijksbekostiging.

Lees meer…

Deel dit bericht: