Het volgende kabinet moet onverminderd aandacht hebben voor het lerarentekort. Dat is de strekking van een brief aan de Tweede Kamer van de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

In hun brief wijzen ze erop dat de voorspelde tekorten nu lager zijn dan de ramingen aan het begin van de huidige kabinetsperiode, maar dat ze nog steeds hoog zijn. ‘Ook komende jaren blijft onverminderd aandacht nodig om de tekorten aan te pakken’, aldus de ministers. Dit geldt volgens hen voor het primair onderwijs en voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

Dat de voorspelde tekorten nog steeds hoog zijn, komt mede doordat de huidige raming een grotere toename van leerlingen laat zien dan eerder verwacht. ‘Dit betekent dat er ook een grotere vraag naar leraren wordt verwacht. Vooral op de langere termijn is daardoor een toename van de tekorten te zien’, zo staat in hun brief.

Schoolleiders

De demissionaire ministers wijzen ook op het tekort aan schoolleiders. Van hen naderen velen de pensioenleeftijd, wat zal resulteren in een grote uitstroom. ‘Door de sociale partners wordt gewerkt aan een toekomstagenda voor schoolleiders, waarin ook voorstellen worden gedaan om deze tekorten aan te pakken’, aldus Van Engelshoven en Slob.

Lees meer…

Deel dit bericht: