Het belang van goed en toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen staat voorop. Daarom moet ook privaat aanbod bereikbaar zijn voor iedereen. VOS/ABB wil dat de Onderwijsraad dit overneemt in een advies aan de regering.

De Onderwijsraad had om input gevraagd voor het nog op te stellen advies over privaat en publiek bekostigd onderwijs, dat in het teken zal staan van gelijke kansen voor alle kinderen. Met privaat bekostigd onderwijs doelt de raad niet alleen op peperdure privéscholen die slechts de happy few zich kunnen veroorloven, maar ook op huiswerkbegeleiding en bijles waarvoor ouders betalen en deels privaat aanbod, zoals Cambridge English.

Gelijkwaardigheid

In de input van VOS/ABB voor het advies van de Onderwijsraad staan de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van het openbaar onderwijs centraal. Gelijkwaardigheid brengt met zich mee dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Verschillen in fysieke, mentale én financiële mogelijkheden mogen geen belemmeringen vormen. De huidige praktijk laat zien dat bij privaat onderwijs gelijke kansen een illusie zijn, omdat het niet voor iedereen te betalen is.

VOS/ABB wil geen verbod op privaat aanbod, omdat het kwaliteitsverhogend kan zijn, maar pleit ervoor het voor alle leerlingen toegankelijk te maken. Met andere woorden: de regering moet scholen optimaal faciliteren, zodat ook het (deels) private aanbod van bijvoorbeeld technasia, tweetalig onderwijs, Cambridge English en ook schoolreizen voor alle kinderen in gelijke mate openstaan.

Vrijheid

De kernwaarde vrijheid lijkt op het eerste gezicht privaat aanbod te rechtvaardigen. Het creëert immers keuzevrijheid voor ouders om vanuit hun eigen mogelijkheden het onderwijs zodanig in te richten dat dit de talenten van hun kinderen dient.

VOS/ABB ziet het anders: fundamentele individuele waarden mogen nooit ten koste gaan van de collectieve waarden. Vrijheid moet altijd worden beschouwd vanuit gebondenheid aan collectieve afspraken, regels en wetten. Door privaat bekostigd onderwijs te laten prefereren boven publiek bekostigd onderwijs, ontstaat een kloof in onze maatschappij die voor een deel van de leerlingen extra achterstand betekent.

Ontmoeting

Bezien vanuit de kernwaarde ontmoeting wijst VOS/ABB erop dat een school een plaats is voor diversiteit en dialoog. Kinderen met verschillende achtergronden wisselen ervaringen met elkaar uit. De school is een plek waar leerlingen op actieve wijze leren dat zij een stem hebben, waar zij vanuit verdraagzaamheid en vanuit een open houding leren omgaan met andersdenkenden en ook waar zij hun eigen identiteit mogen ontwikkelen.

Privaat bekostigd onderwijs doorbreekt de heterogeniteit en leidt ertoe dat ‘ons soort mensen’ elkaar opzoekt en zich als groep versterkt. Daarom is het van groot belang dat privaat onderwijs toegankelijk moet worden voor iedereen. Het mag duidelijk zijn dat daar een optimale bekostiging van de overheid bij hoort.

Lees de input die VOS/ABB naar de Onderwijsraad heeft gestuurd.

Informatie: Annelie van Eck, 06-31684939, avaneck@vosabb.nl

Deel dit bericht: