Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het plafond van de subsidieregeling Frysk foar no en letter (Fries voor nu en later) verhoogd. Zo kan iedere school die hiervoor een aanvraag heeft ingediend subsidie krijgen voor verbetering van de positie van de Friese taal in het onderwijs.

Het subsidieplafond lag op 275.000 euro, maar er kwamen aanvragen binnen voor in totaal ruim 422.000 euro. De subsidie is bedoeld voor het bijscholen van leraren, het vervangen van leraren die een opleiding Fries volgen en extra lesmateriaal. Dit jaar ontvangen 99 scholen in Fryslân subsidie uit de regeling Frysk foar no en letter: 77 basisscholen, 17 scholen voor voortgezet onderwijs, vier kinderopvanglocaties en één hbo-instelling.

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft onder andere onderwijs en taal in haar portefeuille: ‘It is moai om te sjen dat hieltyd mear skoallen de wei nei de subsydzje fine kinne en mei dizze subsydzje op harren skoalle it Frysk in ekstra ympuls jaan wolle. Ik nûgje alle skoallen út dy’t no noch gjin oanfraach dien hawwe, dat takom jier wol te dwaan. Sa wurkje wy mei-inoar oan it Frysk foar no en letter.’

Lees meer…

Deel dit bericht: