Op initiatief van het ministerie van OCW is een notitie tot stand gekomen over verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

De notitie bevat drie uitgangspunten:

  1. Het samenwerkingsverband legt verantwoording af over alle middelen die het tot zijn beschikking heeft in relatie tot beoogde doelen en bereikte resultaten.
  2. Schoolbesturen zijn zich bewust van de verschillende rollen die zij binnen het

    samenwerkingsverband hebben en handhaven hun rolzuiverheid.

  3. Iedereen die middelen besteedt legt verantwoording af; hierbij wordt rekening

    gehouden met regionale verschillen.

Download notitie

 

 

Deel dit bericht: