Het ministerie van OCW heeft een stuk gepubliceerd dat op basis van de huidige wetgeving de verantwoordelijkheidsverdeling schetst op het gebied van onderwijshuisvesting.

De kern is dat het bevoegd gezag van een school (primair, (voortgezet) speciaal of voortgezet onderwijs) geld uit de rijksbekostiging slechts mag besteden aan voorzieningen in de huisvesting die in die wetten staan genoemd.

Dit betekent op hoofdlijnen dat nieuwbouw en uitbreiding (inclusief de eerste volledige inrichting van het gebouw), vervanging van een gebouw of het beschikbaar stellen van een bestaand gebouw de verantwoordelijkheid is van gemeenten. Die zijn ook verantwoordelijk voor herstel van constructiefouten of schade aan het gebouw.

De kosten van de exploitatie en onderhoudswerkzaamheden moeten door het bevoegd gezag van een school worden gedragen. Dit geldt niet als daar andere afspraken over zijn gemaakt met de gemeente.

Lees meer…

Deel dit bericht: